Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 11/2003 komisji budżetu

Protokół Nr 11/2003 komisji budżetu


 

                                              P r o t o k ó ł   N r    11/2003

          posiedzenia komisji  budżetu, działalności gospodarczej i handlu

          odbytego  w dniu 28 października  2003r. w Urzędzie  Gminy Piaski 

Obecni na posiedzeniu:

1.      Radni – wg list obecności

2.      Wójt Gminy                                      - Zenon Norman

3.      Sekretarz Gminy                               - Wiesław   Glapka

4.      Skarbnik Gminy                                - Elżbieta  Karolczak

5.      Przewodnicząca  Rady Gminy          – Irena  Różalska

6.      Księgowa Zespołu Obsługi Szkół      - Cecylia  Wawrzyniak

 Nieobecny usprawiedliwiony:

1.      Marcin Dziubalski

Wójt poinformował, że 23 października  był w Warszawie  na posiedzeniu  Komisji Regulacyjnej w sprawie ostatecznego załatwienia zwrotu nieruchomości położonych w Piaskach  na rzecz parafii ewangelicko-augsburskiej.

Wójt poinformował, że w projektowanym na najbliższą sesję porządku obrad należy umieścić punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w  wysokości 90 tyś. zł. z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację inwestycji ściekowej w Drzęczewie Pierwszym. Wójt przypomniał, że Rada Gminy podjęła już taką uchwałę w 2002 r. ale Fundusz wymaga aktualnej uchwały z tego roku gdzie w §  „wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Piaski”  winien istnieć zapis, że wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Pozostałe paragrafy pozostawiamy bez zmian.

Wójt poinformował również członków komisji, że w związku z zamiarem wystąpienia do Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie remontu drogi w Drzęczewie Pierwszym należy na najbliższej sesji podjąć uchwałę dotyczącą wystąpienia do Funduszu o dofinansowanie tej inwestycji. Uchwałę należy podjąć na najbliższej sesji ponieważ WFOGR przyjmuje wnioski do końca października 2003r.

Wójt poinformował, że  w Lesznie ma powstać  bardzo duże wysypisko śmieci które spełniać będzie  wszelkie wymogi unijne i   należałoby się zastanowić czy  nie należałoby wykupić chociaż jednej akcji  w kwocie 800,- zł aby na przyszłość nie zamykać sobie  drogi i  ewentualnie mieć możliwość wywozu śmieci na to wysypisko  jeżeli okaże się, że nasze wysypisko nie będzie wstanie spełnić  wymogów unijnych.

Przewodnicząca Rady przedstawiła następnie pismo jakie otrzymała od Starosty Gostyńskiego w sprawie  skargi p. Owczarskich z Piasków / skargę p. Owczarscy złożyli w Starostwie powiatowym /

Komisje  stwierdziły, że  rozwiązanie sporu pomiędzy p. Owczarskimi a p. Nawrotami  nie leży w kompetencji organu administracji samorządowej.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy

Wszelkie zmiany w budżecie przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta  Karolczak.

Odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie.

Radni nie wnieśli zastrzeżeń do przedstawionych zmian w budżecie  gminy na rok 2003.

Natomiast  zmiany w budżecie oświaty przedstawiła p. księgowa Zespołu Szkół p. Wawrzyniak Cecylia. Radni zadawali pytania p. Wawrzyniak  odnośnie  planowanych przesunięć w budżetach poszczególnych Zespołów  Szkół.

Komisja wyraża zgodę na przesunięcia w budżecie oświaty ale  zobowiązuje Wójta Gminy do przeanalizowania wspólnie z dyrektorami Zespołów Szkól  pozostałych wydatków w budżecie oświaty do końca roku bieżącego. Należy pamiętać o zabezpieczeniu środków finansowych na ewentualne odprawy emerytalne dla nauczycieli

Kolejno p. Wójt poinformował, że Stowarzyszenie Gmin Nadobrzańskich przekształca się w Związek i  nasz gmina również powinna podjąć stosowną uchwałę o przynależności do tego Związku gdyż tylko Związki mają szansę w przyszłości  uzyskać duże pieniądze na realizację wspólnych zadań.

Wójt poinformował również  komisje o sprawie  dotyczącej wniosku pana Zbigniewa Sędziaka z Rębowa. Pan Sędziak zwrócił się  z pismem do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w którym prosi o interwencję w sprawie zaopatrzenia jego posesji w wodę. Urząd Wojewódzki przesłał  nam odwrotnie pismo p. Sędziaka oraz notatkę służbową z postępowania wyjaśniającego  którą w dniu 9 października br. sporządzili w wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej  w Rębowie  przedstawiciele Oddziału Środowiska i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu .

Następnie Wójt poinformował o prowadzonych obecnie  pracach na terenie gminy.

Wykonaliśmy kolektor wodny z Bodzewa do Bodzewka i w najbliższym czasie mamy otrzymać zwrot środków finansowych na to zadanie.

Wystąpiliśmy ponadto do Agencji o przekazanie gruntów i hydroforni w Drzęczewie Drugim ale pod warunkiem, ze otrzymamy od Agencji środki finansowe na generalny remont tej hydroforni.  Na dzień dzisiejszy mamy zapewnienie, ze otrzymamy6 34o tyś. zł. lecz dopiero w roku 2004 ale pod warunkiem przejęcia tej nieruchomości do końca tego roku. Jeżeli te środki otrzymamy to  przeznaczymy je na remont hydroforni i budowę zbiorników  wyrównawczych w Drzęczewie Drugim.

W Szelejewie praktycznie zakończyliśmy remont pomieszczenia do którego przeniesiemy bibliotekę publiczną z budynku prywatnego.

Również w Szelejewie zakończyliśmy układanie krawężnika  i możemy już zakładać płytki chodnikowe na odcinku od szkoły do remontowanej w chwili obecnej sali gimnastycznej. Jeżeli w budżecie na rok 2004 zaplanujemy odpowiednie środki na zakończenie remontu świetlicy to jest szansa ,że oddamy ją do użytku. Budynek będzie służył mieszkańcom Szelejewa jako świetlica wiejska oraz sala gimnastyczna dla Zespołu Szkół.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała M. Konieczna

                                                                                         Przewodniczący  komisji

                                                                                                 Stefan Ślaski
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2003-10-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.