Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół nr 12/2003 komisji budżetu

Protokół nr 12/2003 komisji budżetu


 

                                                   P r o t o k ó ł      N r     12/2003

posiedzenia komisji budżetu, działalności gospodarczej i handlu odbytego

w dniu 11 grudnia  2003 r. w Urzędzie Gminy Piaski

Obecni na posiedzeniu :

1. Radni – wg listy obecności

2. Wójt Gminy                                              - Zenon Norman

3. Sekretarz Gminy                                       - Wiesław Glapka

4. Skarbnik Gminy                                        - Elżbieta Karolczak

5. Przewodnicząca Rady Gminy                   - Irena Różalska

6. Inspektor ds. wymiaru podatku i opłat     – Emilia Nawrot

Przewodniczący komisji Pan Stefan Śląski powitał Panią Nawrot, Pana Wójta, Pana Sekretarza, Radnych.

Poprosił Panią Nawrot o dokładną analizę projektów uchwał w sprawie :

-         ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

-         ustalenia rocznych stawek od nieruchomości

-         obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 kwintal, przejmowanej jako podstawę do naliczania podatku rolnego na 2004r. na terenie Gminy Piaski

-         ustalenia stawki podatku od posiadania psów i terminów płatności podatku

-         ustalenia dziennej stawki opłaty targowej

Pani Nawrot dokładnie omówiła wszystkie projekty uchwał. Razem z Panem Wójtem i Panem Sekretarzem odpowiadała na pytania Radnych w zakresie stawek podatkowych.

W sprawie podatku od gruntów w ppkt. c - pozostałe, podatku od budynków mieszkalnych  i od budynków  ppkt. e = pozostałe  Przewodniczący komisji Pan Stefan Śląski zaproponował zostawienie stawek zeszłorocznych. Radni głosowali :

-         od gruntów ppkt. c – pozostałe:

           -     za – 1 radny

           -     przeciw – 3 radnych

Reszta propozycji Pana Śląskiego została odrzucona i przyjęto nową stawkę.

Członek komisji Pan Wiesław Woźniak zaproponował zwiększenie podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wszyscy Radni byli zgodni.

Radni nie wnieśli więcej uwag do przedstawionych projektów uchwał.

Propozycje komisji odnośnie stawek podatkowych stanowią załącznik do niniejszego protokółu.

Projekt uchwały w sprawie opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych.

Pan Wójt przedstawił Radnym kwestie rozliczania się z gminami Gostyń i Borek Wlkp. za dostarczanie wody oraz przekazywania ścieków do oczyszczalni w Gostyniu. Radni z gminy Gostyń wystąpili o założenie licznika na granicy Piaski – Gostyń. Z naszej gminy dopłacamy do ujęć w : Lipiu, Szelejewie, Michałowie, Lafajetowie , Józefowie i Godurowie. 

           W sprawie kanalizacji sanitarnej jest opracowywane studium, w ramach Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich Z tego opracowania wynika, że w  Bodzewie musiałaby być oczyszczalnia  z podłączeniem do Taniecznicy, Strzelec Małych, Grabonóg Huby, Bodzewko i Rębowo. Strzelce Wielkie połączone będą razem z Piaskami, a do oczyszczalni w Gostyniu wpływały by  ścieki z Podrzecza i Grabonogu. Małe oczyszczalnie – Lipie, Michałowo, Szelejewo, Drogoszewo w kierunku Godurowa. W wsi Smogorzewo mogą powstać oczyszczalnie przydomowe.

Projekty uchwał w sprawie :

        przejęcia na własność Gminy Piaski nieruchomości zabudowanej stacją uzdatniania wody, położonej w obrębie Piaski,

        przystąpienia i wniesienia udziałów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania spółka z o.o. w Lesznie

        wyrażenie zgody na zwrot darowizny, nieruchomości gruntowej położonej w Smogorzewie

        zaopiniowania wniosku o przyznanie środków finansowych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w Smogorzewie

        utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Piaskach

        przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004

        określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Piaski z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności  i wskazania organów do tego uprawnionych.

        nadania Statutów Samorządom Mieszkańców Sołectw

Wszystkie te projekty dokładnie przedstawił Pan Wójt i Pan Sekretarz, odpowiadali na pytania radnych.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych projektów uchwał.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i zmiany w budżecie gminy na 2004r.

Skarbnik Gminy Pani Elżbieta Karolczak poinformowała  o zmianach jakie będą w budżecie w przyszłym roku. 

Projekt zmiany budżetu stanowi załącznik do protokółu.

Pan Skretarz poinformowała także członków komisji w jaki sposób będą wypłacane pieniądze w sprawie klęski żywiołowej.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych zmian w budżecie gminy.

Wolne wnioski i głosy :

Pan Wójt poinformował Radnych o działaniach komisji rewizyjnej w sprawie kontroli w Zespołach Szkół w Piaskach Szelejewie i Bodzewie.

Następnie przedstawił  sprawę podpisania umów lekarzy rodzinnych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pan Wójt przedstawił również wnioski, które wpływają do Urzędu  w sprawie :

-         dowozu dzieci

-         przekazania mieszkania

-         wykupienia mieszkania po Szółce Rolniczej razem z lokatorem

-         umorzenia podatku

Pan Wójt wspomniał także o przeznaczeniu budynku po Małej Szkole na :

-         lokal wyborczy

-         archiwum

-         świetlica dla dzieci

-         na spotkania  Polskiego Związku Emerytów.

Na zakończenie Przewodniczący komisji Pan Stefan Śląski podziękował wszystkim za przybycie.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała J. Polaszyk                                                                                 Przewodniczący komisji

                                                                                                                   Stefan Śląski
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2003-12-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.