Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 13/2004 komisji budżetu

Protokół Nr 13/2004 komisji budżetu


P r o t o k ó ł  N r  13/2004

posiedzenia komisji budżety, działalności gospodarczej
i handlu odbytego w dniu 10 marca 2004 r. 
w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu;

1. Radni - wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon  Norman
3. Przewodnicząca Rady Gminy - Irena  Różalska
4. Skarbnik Gminy - Elżbieta  Karolczak

Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:

- zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wraz z taryfami i uzasadnieniem do uchwały przedstawił Wójt Gminy.
Komisja nie wniosła zastrzeżeń do przedstawionego projektu uchwały.

Następnie Wójt poinformował, że uchwały które dotyczą zmian nazw miejscowości względnie zniesienia nazw niektórych miejscowości prawdopodobnie nie będziemy podejmować na najbliższej sesji gdyż istniej określona procedura prawna dotycząca takich uchwał i nie jesteśmy wstanie do 31 marca br. dochować terminów . Wrócimy do tego tematu w terminie późniejszym.

Następnie Wójt zapoznał komisję z protokółem z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej za 2002 r. w jednostkach oświatowych gminy Piaski, przeprowadzonej przez biegłych - na zlecenie Wójta.
Wójt zlecił przeprowadzenie kontroli w ramach swoich uprawnień wynikających z ustawy. Protokół niniejszy znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Piaski.

Wójt przedstawił informację o przebiegu i wynikach konkursu na dyrektora Zespołu Szkól w Piaskach. Poinformował, że wyłoniony dyrektor w drodze konkursu, Pani Aldona Węglarz zostanie przedstawiona gronu pedagogicznemu i radzie szkoły w dniu 10 marca br.

Wójt Gminy przedstawił  protokół z kontroli przeprowadzonej w Zespole Obsługi Szkół w Piaskach w dniach 28.11.2003r., 7.01.2004r. i 9.01.2004r.  przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Piaski na podstawie uchwały Rady Gminy Piaski Nr XI/59/2003 z dnia 29 10.2003r.
Protokół niniejszy znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Piaski.

Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała radnych z pismem jakie wpłynęło na jej ręce od p. Waldemara Owczarskiego zam. w Piaskach / sprawa dotyczy posesji na ul. Gostyńskiej /.

Wójt Gminyprzedstawił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody  Wielkopolskiego  w sprawie nieważności uchwały Nr XII/62/2003 Rady Gminy Piaski  w sprawie nadania statutów Samorządom Mieszkańcom Sołectw w części dotyczącej § 13 ust. 2,  § 29 ust. 1 pkt. 11, § 34....

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Piaski na rok 2004.

Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2004  przedstawił i szczegółowo omówił Wójt. Plan niniejszy stanowi załącznik do protokółu. Ponadto poinformował, że w związku z wejściem do UE należy z rocznym wyprzedzeniem zgłaszać planowane inwestycje na lata  następne po to aby  mieć możliwość korzystania ze środków strukturalnych a to oznacza, że trzeba przygotować dokumentacje na zadania które planujemy na lata następne. Będziemy też współpracować z ościennymi gminami gdyż takie inwestycje jak np. oczyszczalnie ścieków będą obejmować nie tylko naszą gminę.
Ponadto przedstawił oferty szczegółowe dla Gminy Piaski dotyczące takich zadań jak : kanalizacja wsi , modernizacja sieci wodociągowej, budowa dróg dojazdowych do pól i zagród,  rewitalizacja centrum Piasków - Rynku.

Projekt budżetu gminy na rok 2004/ który wszyscy radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję w przewidzianym  w Statucie Gminy terminie/ przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani  Elzbieta Karolczak - szczegółowo przedstawiła planowane dochody i wydatki w budżecie gminy na rok bieżący. Odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń do przedstawionego projektu budżetu..

Pan Wójt przedstawił sprawę dotyczącą kompleksowej wymiany oświetlenia ulicznego na terenie naszej gminy - na lampy energooszczędne.

Protokółowała: M. Konieczna

                                                                                        Przewodniczący  komisji

                                                                                                 Stefan  Śląski
                                                                                                                                                                                                                                                                              


 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2004-03-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.