Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 16/2004 kmisji budżetu

Protokół Nr 16/2004 kmisji budżetu


Protokół Nr 16/2004

posiedzenia komisji budżetu, działalności gospodarczej i handlu, odbytego w dniu
21 września 2004r. w Urzędzie Gminy  Piaski.

Obecni na posiedzeniu komisji:
1. Radni  wg listy obecności
2. Wójt Gminy       - Zenon  Norman
3. Skarbnik Gminy   - Elżbieta  Karolczak

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004r.
Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak  przedstawiła szczegółową informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004r.
Odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie.
Planowany budżet na poczatku roku wynosił;
DOCHODY   - 13.000.739,- zł.
WYDATKI    - 12.877.057,-
 W I półroczu  budżet zgodnie z uchwałami Rady Gminy zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwote -  919.871,- zł.
Dochody wykonano w 49,63 % na kwotę 6.909.109,- zł.
Wydatki wykonano  w 46,34 %  na kwote  6.393.758,- zł.
W tym wydatki bieżące - 5.984.232,- zł, wydatki majątkowe - 409.526,- zł.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004r.

Następnie  Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2004r.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Przedstawienie projektów uchwał  w sprawie:
- nadanie nazwy ulicy w Piaskach na osiedlu Drzęczewo .
- zaopiniowanie wniosku o przyznanie środków finansowych na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w Strzelcach Wielkich
- zaopiniowanie wniosku o przyznanie środków finansowych na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w Rębowie.
- uchylenia uchwały  Rady Gminy Piaski Nr  XII/66/2003r.  z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Piaskach.
- zatwierdzenie planu rozwoju lokalnego Gminy Piaski na lata 2004 - 2006.

Pan Wójt  przedstawił radnym w/w  projekty uchwał.
W sprawie nadania nazwy ulicy na osiedlu Drzęczewo w Piaskach pan Wójt poinformował, ze był na spotkaniu z przyszłymi mieszkańcami  ulicy i zaproponował aby nadań jej nazwę - Filipa Nerii, na co obecni na spotkaniu wyrazili zgodę.
Następnie Wójt szczegółowo omówił sprawy dotyczące pozyskiwania środków unijnych na budowę i modernizację dróg oraz kanalizację sanitarną.
Radni otrzymali projekt planu rozwoju lokalnego gminy Piaski na lata 2004 - 2006
Poinformował również, że nie będziemy tworzyć Zakładu Gospodarki Komunalnej gdyż stracilibyśmy odliczenie od VAT /rocznie około 90 tyś. zł./

Ponadto  Pan Wójt  poinformował radnych o stopniu zaawansowania prac które obecnie są prowadzone na terenie gminy.

Projekty uchwał w sprawie:
- przyznania i zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie uczniów realizowanych w ramach zadań własnych gminy.
- zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków za usługi opiekuńcze.

Maria Konieczna, inspektor ds. Rady Gminy z upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach, Pani Marii Ratajczak, poinformowała, że nowa ustawa o pomocy społecznej zmieniająca zasadniczo kryteria dochodowe dla osób i rodzin korzystających z pomocy spowodowała, że należy podjąć stosowne uchwały dotyczące przyznawania i zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie uczniów realizowanych w ramach zadań własnych gminy oraz zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków za usługi opiekuńcze.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych projektów.

Rozpatrzenie wniosków :
- Ruta  Jan i Kazimiera - zam. w budynku Szkoły Podstawowej w Bodzewie zwracają się z prośba o możliwość wykupienia lokalu.
Komisja  rolnictwa  uważa, że nie ma możliwości wydzielenia mieszkania które znajduje się w budynku szkoły.
- Konwent Ojców Bonifratrów prosi o dofinansowanie remontu dwóch kolejnych pomieszczeń na gabinety rehabilitacji.
Komisja uważa, że jeżeli gmina dysponowałaby środkami finansowymi to należy pomóc Konwentowi w remoncie pomieszczeń.
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu zwraca się z prośba o dofinansowanie w tym roku zakupu nowej sprężarki do ładowania butli w kwocie 2.500,- zł.
Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie, jeżeli znajda się na ten cel środki finansowe i jeżeli pozostałe gminy naszego powiatu również pomogą finansowo w zakupie wspomnianej sprężarki.

Poinformowano ponadto radnych, że Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski przesłało pismo w sprawie propozycji podniesienia stawki składki członkowskiej na 2005r. Stawka  - wedle projektu wzrośnie dla naszej gminy o 53 zł. kwartalnie.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała : M. Konieczna
                                                                              Przewodniczący komisji
                                                                                      Stefan  Śląski
         

 

 


 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2004-09-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.