Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 4/2003 komisji rewizyjnej

Protokół Nr 4/2003 komisji rewizyjnej


 

                                                  Protokół  Nr  4/2003

                            posiedzenia komisji rewizyjnej odbytego w dniu

                           26 września 2003 r. w  Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu:

  1. Radwan  Franciszek
  2. Radoła  Roman
  3. Matuszewski  Piotr
  4. Glapka  Wiesław                    - Sekretarz Gminy
  5. Ratajczak Maria                     - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                        w Piaskach

Temat posiedzenia :    Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach

Pani Maria Ratajczak – kierownik GOPS poinformowała, że  GOPS działa w oparciu  o ustawę o pomocy społecznej z dnia 29 listopada  1990 rok t.j. Dz.U. z 1998 rok Nr 64 poz. 414  z poź. zmianami oraz aktami wykonawczymi do ustawy – rozporządzeniami , oraz Uchwałami Rady Gminy Piaski dotyczącymi   zakresu pomocy społecznej.

Pomoc osobom i rodzinom udzielana jest w oparciu o środki rządowe na realizację zadań zleconych oraz środki własne gminy.

W I półroczu 2003 roku ze środków rządowych  wydatkowano :

-         zasiłki stałe  dla matek sprawujących opiekę  nad niepełnosprawnymi dziećmi    11 zasiłków stałych

koszt świadczeń  22.572,00  

opłacono świadczenia  emerytalno -  rentowe od pobieranych zasiłków na kwotę   7.748,00 zł

zasiłki stałe wyrównawcze  dla osób całkowicie niezdolnych do pracy ( po spełnieniu odpowiedniego kryterium )12 zas. stałych wyrównawczych na kwotę  13.977,00  . Od zasiłków stałych wyrównawczych opłacane są także  składki zdrowotne od kwoty pobieranego świadczenia

Zasiłek okresowy gwarantowany pobiera jedna osoba ( świadczenie dla matki samotnie wychowującej dziecko do lat 7 po upływie okresu pobierania  świadczenia w PUP . ) wysokość wypłaconych zasiłków  to kwota 2.231,00 zł  od tego świadczenia opłacane są także składki emerytalno  - rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Renty socjalne ( świadczenie dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym a niepełnosprawność  powstała w okresie do 18 roku życia lub w okresie studiów.

Renty wypłacano  dla 42 osób na łączną kwotę  96.874,00 zł ( 241 świadczeń )  , za osoby które pobierają rentę socjalną gops opłaca składki na ubezpieczenie  zdrowotne w wys. 8 % od pobieranej renty.               

Zasiłek okresowy   macierzyński – dla matek po urodzeniu dziecka do 4 m-ca życia po spełnieniu kryterium dochodowego określonego ustawą o pomocy społecznej , każdej matce poza  zasiłkiem okresowym wypłacane jest jednorazowy zasiłek macierzyński w wysokości obecnie  201 

W okresie od stycznia do czerwca 2003 roku   wydatkowano

-         zasiłek okresowy  macierzyński   13.717,00 zł

-         jednorazowy zas. macierzyński  2,211,00 zł  

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 

Wypłacono  dla 25 osób  na kwotę  20.866,00 zł ( 149,00 świadczeń )

W m-cu czerwcu   dla 26 rodzin wypłacono wyprawki szkolne dla uczniów rozpoczynających naukę w 1 klasie na sumę   2.340,00 zł

Ze środkow własnych gminy na zasiłki celowe wydatkowano:

Pomocą celową objęto 170 rodzin i wydatkowano kwotę 33.755 zł   w szczególności w formie zasiłków celowych na zakup żywności, odzieży, przyborów szkolnych oraz opału i innych potrzeb bytowych. Rodziny korzystające z zasiłków celowych objęte są pomocą rzeczową w formie paczek żywnościowych , oraz drewna opałowego .

Od dnia 15 września do 19.12.2003 trwa dożywianie  w szkołach :

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Piaskach        - korzysta  122   dzieci

Szkoła Podstawowa i  Gimnazjum w Bodzewie     - korzysta     45  dzieci

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Szelejewie     - korzysta     45  dzieci

Łączny koszt dożywiania  : 64.770 ,00 zł   w tym 30.000, 00 zł ze środków gminy pozostała kwota to dotacja wojewody na realizację zadań  własnych.

Liczba osób korzystających z różnych form pomocy społecznej oraz pracy socjalnej w rozbiciu na miejscowości gminy :

Piaski                                   530  osób     

Talary                                   33

Szelejewo I                          77       

Strzelce Małe                       16

Szelejwo  II                       150

Strzelce Wielkie                   50

Bodzewo                           150  

Lipie                                     31

Godurowo                            77  

Lafajetowo                             8

Smogorzewo                       111    

Bielawy Szelejewskie           24

Drzęczewo  I                        16                

Stefanowo                           34

Drzęczewo II                       78       

Rębowo                               29

Grabonóg                          115       

Drogoszewo                       27

Podrzecze                          57     

Michałowo                         46

Tanecznica                       10         

Bodzewko                        92                    

Łódź                                14                         

Anteczków                      14

Józefowo                        11

=======================

                                 1.800 osób w 470 rodzinach

Protokołowała :

M.Konieczna

                                                                  Członkowie komisji rewizyjnej :

                                                                                    Franciszek Radwan

                                                                                    Piotr Matuszewski

                                                                                    Roman Radoła
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2003-09-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.