Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 6/2003 komisji rolnictwa

Protokół Nr 6/2003 komisji rolnictwa


 

Protokół    Nr 6/2003

wspólnego posiedzenia komisji   rolnictwa i budownictwa odbytego w dniu

20 czerwca 2003 r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu :

1.  Radni - wg listy obecności stanowiącej zał. do protokółu

2.  Wójt Gminy                                - Zenon Norman

3.  Sekretarz Gminy                          - Wiesław Glapka

4.  Skarbnik Gminy                          - Elżbieta Karolczak

5.  Przewodnicząca Rady Gminy      - Irena Różalska

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2003 r.

Skarbnik  Gminy,  Pani  Elżbieta     Karolczak przedstawiła projekt  uchwały w

sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na rok 2003.

Do budżetu gminy należy wprowadzić zmiany na kwotę - 79.183,- zł. - są to

środki które otrzymaliśmy jako dotacje celowe.

Przedstawiła radnym jakie to są dotacje i jakich kwot dotyczą.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Projekt   uchwały   w   sprawie   ustalenia   opłat   za   usługi   świadczone   przez przedszkole samorządowe czynne 5 i więcej godzin

Komisja  proponuje  aby podwyższyć opłaty  za usługi  świadczone  przez przedszkole o stopień inflacji ogłoszonej na rok 2003.

dla przedszkola w Piaskach i Szelejewie z   kwoty   55,- zł na kwotę 58,- zł.
dla filii w Strzelcach Wielkich    z kwoty 33,-zł na kwotę 35,-zł.

projekt uchwały w sprawie wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach.

Wójt poinformował, że kierownik WTZ zwróciła się z prośbą o ustalenie wartości

jednego punktu w wysokości 4,10 zł.

Komisja nie wniosła sprzeciwu do przedstawionego projektu uchwały.

Projekt uchwały w sprawie cen za zbiórkę, wywóz oraz składowanie odpadów komunalnych stałych.

Sekretarz poinformował, że Rada Gminy podjęła uchwałę w tej kwestii w lutym br. lecz nadzór Wojewody Wielkopolskiego gdzie są wysyłane wszystkie uchwały uznał iż uchwała podjęta przez Radę Gminy w § 4 zawiera zapis, że należy ją ogłosić w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego a jest to niezgodne z prawem i stąd należy podjąć jeszcze raz taką uchwalę  pomijając w niej wspomniany § 4 Radni nie wnieśli uwag do wyjaśnień Sekretarza Gminy.

Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta

Sekretarz Gminy poinformował, że w związku z faktem, iż na ostatniej sesji Rady

Gminy nie podjęto wspomnianej uchwały należy wrócić do tematu i wreszcie

zakończyć sprawę.

Sekretarz przypomniał radnym, że w związku ze zmianą  Rozporządzenia Rady

Ministrów z grudnia ubiegłego roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań

kwalifikacyjnych     pracowników     samorządowych..     wystąpiła     konieczność

przydzielenia   Wójtowi   Gminy   w   ramach   wynagrodzenia   jako   składnika

obligatoryjnego, tak zwanego dodatku specjalnego    i    stąd wracamy do tego

tematu.

Większością  głosów   obu   komisji   proponuje   się  aby  wynagrodzenie  Wójta

wynosiło 6.500,- zł. brutto.

Rozpatrzenie wniosków :

-  mieszkańcy ul. Sienkiewicza w Piaskach zwracają się do Rady Gminy o wymianę i założenie nowych płytek chodnikowych i krawężników po obu stronach ulicy.

Komisja przychyla się do wnioskujących, uważa, że należy wniosek mieszkańców ul. Sienkiewicza przekazać do załatwienia wg właściwości czyli do powiatu gdyż jest to droga powiatowa.

-  Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu prosi o rozważenie możliwości dofinansowania zakupu radiowozu ze środków budżetowych gminy w wysokości 23 tyś. zł. co stanowi 50 % wartości samochodu osobowego.

Komisja przychyla się pozytywnie do w/w wniosku, jeżeli w budżecie gminy znajdą się na to środki finansowe.

Sprawy bieżące:

Pan  Wójt  przedstawił  stopień zaawansowania prac inwestycyjnych które

obecnie wykonuje się na terenie gminy:

- kolektor ściekowy w Podrzeczu

- świetlica w Szelejewie

- chodnik w Godurowie

- prace na drogach w Grabonogu, Bodzewie i Józefowie

- remont hydroforni w Bodzewku

- wymiana kolektora wodnego w Piaskach- ul. Słowackiego

 

- utwardzanie ulicy Wyzwolenia w Piaskach

Ponadto   Wójt   poinformował,   że      chciałby   przygotować   na   przyszły   rok

dokumentację na zmianę hydroforni w Smogorzewie    z jednostopniowej  na

dwustopniową aby zmniejszyć w ten sposób moc pomp.

Również w Drzęczewie należałoby wybudować dwa zbiorniki wyrównawcze

które w dużym stopniu ułatwią gospodarkę wodną.

Natomiast w Podrzeczu należałoby zaplanować drugi odwiert studni.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: M. Konieczna

Przewodniczący   komisji:
Budownictwa                              Rolnictwa

Jan Majchrzak                   Jan Kędzia
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2003-06-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.