Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół nr 9/2003 rolnictwa

Protokół nr 9/2003 rolnictwa


 

                                          P r o t o k ó ł   N r  9/2003

         wspólnego posiedzenia komisji budownictwa i rolnictwa odbytego

                 w dniu 24 października 2003 r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu:

1.            Radni – wg list obecności

2.            Wójt Gminy                                      - Zenon Norman

3.            Sekretarz Gminy                               - Wiesław   Glapka

4.            Skarbnik Gminy                                - Elżbieta  Karolczak

5.            Przewodnicząca  Rady Gminy          – Irena  Różalska

6.            Księgowa Zespołu Obsługi Szkół      - Cecylia  Wawrzyniak

 Nieobecny usprawiedliwiony:

 1.  Krzysztof  Nawrocik       - pobyt w sanatorium

Wójt poinformował, że 23 października był w Warszawie  na posiedzeniu Komisji Regulacyjnej w sprawie ostatecznego załatwienia zwrotu nieruchomości położonych w Piaskach  na rzecz parafii ewangelicko-augsburskiej. Oświadczył, że zostało  podpisane porozumienie w tej sprawie i  nie trzeba będzie na sesji podejmować uchwały w tej kwestii.

Wójt poinformował, że w projektowanym na najbliższą sesję porządku obrad należy umieścić punkt dotyczący podjęcia  uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w wysokości 90 tyś. zł. z WFOŚ i GW w Poznaniu na realizacje inwestycji ściekowej w  Drzęczewie Pierwszym. Wójt przypomniał, że Rada Gminy podjęła już taką uchwałę w roku 2002 ale Fundusz wymaga aktualnej uchwały z  tego roku gdzie w §   „wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Piaski9 „ winien  istnieć zapis, że wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Pozostałe paragrafy uchwały nie ulegają zmianie.

Wójt poinformował również członków komisji, że w związku z zamiarem wystąpienia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie remontu drogi w Drzęczewie Pierwszym należy na najbliższej sesji podjąć uchwałę dotyczącą wystąpienia do funduszu o dofinansowanie tej inwestycji. Uchwałę należy  podjąć na najbliższej sesji ponieważ WFOGR przyjmuje wnioski do końca października br.

Następnie Wójt przedstawił radnym stopień zaawansowania prowadzonych inwestycji na terenie gminy.

 Poinformował, że wykonaliśmy kolektor wodny z Bodzewa do Bodzewka i w najbliższym czasie mamy otrzymać zwrot  środków finansowych na to zadanie od Agencji  Nieruchomości Rolnych w Poznaniu.

Wystąpiliśmy ponadto do  Agencji o przekazanie gruntów i hydroforni w Drzęczewie Drugim ale pod warunkiem, że otrzymamy od Agencji środki finansowe na generalny remont tej hydroforni. Na dzień dzisiejszy mamy zapewnienie, że otrzymamy  340 tyś. zł. lecz dopiero w roku 2004. ale pod warunkiem przejęcia tej nieruchomości do końca tego roku. Jeżeli otrzymamy te środki to przeznaczymy je na  remont hydroforni i budowę zbiorników wyrównawczych w Drzęczewie Drugim a z ujęcia w Strzelcach Wielkich będziemy zaopatrywać wówczas tylko Strzelce Wielkie, Strzelce Małę, Grabonóg i Taniecznicę.

Następnie Wójt poinformował, że wzrosła cena wody którą zakupujemy dla Szelejewa i Michałowa i należałoby wystosować pismo do  UMiG w Borku z zapytaniem dlaczego cena wody  którą zakupujemy jest wyższa od ceny wody dla odbiorców z terenu Gminy Borek.

W Szelejewie praktycznie zakończyliśmy remont pomieszczenia do którego przeniesiemy bibliotekę publiczną z budynku prywatnego.

Również w Szelejewie zakończyliśmy układanie krawężnika i możemy już zakładać płytki chodnikowe na odcinku od szkoły do remontowanej w chwili obecnej sali gimnastycznej.

W stanie surowym w Szelejewie mamy wykonaną strażnicę, w świetlicy okna zostały już pomalowane i w najbliższym czasie będziemy ogłaszać przetarg na wykonanie instalacji elektrycznej. Jeżeli w budżecie na rok 2004 zaplanujemy  na świetlicę  około 100 tyś. zł. to jest szansa, że w roku 2004 oddamy ją  do użytku. Budynek ten będzie służył mieszkańcom Szelejewa jako świetlica wiejska oraz sala gimnastyczna dla Zespołu Szkół.

Wójt poinformował, że  w Lesznie ma powstać  bardzo duże wysypisko śmieci które spełniać będzie  wszelkie wymogi unijne i   należałoby się zastanowić czy  nie należałoby wykupić chociaż jednej akcji  w kwocie 800,- zł aby na przyszłość nie zamykać sobie  drogi i  ewentualnie mieć możliwość wywozu śmieci na to wysypisko  jeżeli okaże się, że nasze wysypisko nie będzie wstanie spełnić  wymogów unijnych.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła   się z propozycją do radnych o wyrażenie zgody na podjęcie na najbliższej sesji uchwały w sprawie zlecenia komisji rewizyjnej przeprowadzenia kontroli  finansowej wydatków   związanych z wypłatami delegacji i  innymi pracami zleconymi  w Zespole Szkół w Piaskach .

Komisje zadecydowały o podjęciu na sesji takiej uchwały.

Przewodnicząca Rady przedstawiła następnie pismo jakie otrzymała od Starosty Gostyńskiego w sprawie  skargi p. Owczarskich z Piasków / skargę p. Owczarscy złożyli w Starostwie powiatowym /

Komisje  stwierdziły, że  rozwiązanie sporu pomiędzy p. Owczarskimi a p. Nawrotami  nie leży w kompetencji organu administracji samorządowej.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy

Wszelkie zmiany w budżecie przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta  Karolczak.

Odpowiadała na pytania radnych w tymk zakresie.

Radni nie wnieśli zastrzeżeń do przedstawionych zmian w budżecie  gminy na rok 2003.

Natomiast  zmiany w budżecie oświaty przedstawiła p. księgowa Zespołu Szkół p. Wawrzyniak Cecylia. Radni zadawali pytania p. Wawrzyniak  odnośnie  planowanych przesunięć w budżetach poszczególnych Zespołów  Szkół.

                                                                        Przewodniczący  komisji:

                                                                     budownictwa      i   rolnictwa

                                                                   Jan  Majchrzak       Jan  Kędzia
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2003-10-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.