Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 10/2003 komisji rolnictwa

Protokół Nr 10/2003 komisji rolnictwa


 

                                      P r o t o k ó ł     N r    10/2003

          wspólnego posiedzenia komisji budownictwa i rolnictwa odbytego

w dniu 10 grudnia 2003 r. w Urzędzie Gminy Piaski

 

Obecni na posiedzeniu :

1. Radni  - wg listy obecności

2. Wójt Gminy                                               -Zenon Norman

3. Sekretarz Gminy                                        -Wiesław Glapka

4. Skarbnik Gminy                                        - Elżbieta Karolczak

5. Przewodnicząca Rady Gminy                   - Irena Różalska

6. Inspektor ds. wymiaru podatku i opłat     – Emilia Nawrot

Przewodniczący Komisji budownictwa Pan Majchrzak powitał Wójta, Przewodniczącą Rady Gminy, Sekretarza. Panią Nawrot i radnych.

Pan Sekretarz poprosił Panią Nawrot o dokładną analizę projektów uchwał w sprawie :

- ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

- ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości

- obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 kwintal, przyjmowanej jako podstawę do naliczenia  podatku rolnego na 2004 r. na terenie Gminy Piaski

- ustalenie stawki podatku od posiadania psów i terminów płatności podatku

- ustalenia dziennej stawki opłaty targowej.

Pani Nawrot dokładnie omówiła wszystkie projekty uchwał. Razem  z Panem Wójtem i Panem Sekretarzem odpowiadała na pytania Radnych w zakresie stawek podatkowych.

     W sprawie podniesienia podatku od nieruchomości pkt. 2 ppkt. e – pozostałych – od 1 m² powierzchni użytkowej  radni głosowali. Stawka zaproponowana przez Przewodniczącego komisji budownictwa to – 3,25 zł

Głosy rozłożyły się następująco :

-         za – 4 radnych

-         przeciw – 1 radny

-         wstrzymał się od głosu –  2 radnych

Stawkę przegłosowano na 3,25 zł.

Pan Wójt poinformował Radnych o  dyskusji na posiedzeniu komisji oświaty w sprawie podatku od posiadania psów. Radni wyrazili się negatywnie na temat przeprowadzenia akcji znakowania psów z uwagi na wysoki koszt tego przedsięwzięcia. 

Radni nie wnieśli więcej uwag do przedstawionych projektów uchwał.

Propozycje komisji odnośnie stawek podatkowych stanowią załącznik do niniejszego protokółu.

Projekt uchwały w sprawie opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych.

Pan Wójt przedstawił Radnym kwestie rozliczania się z gminami Gostyń i Borek Wlkp. za dostarczanie wody oraz przekazywania ścieków do oczyszczalni w Gostyniu. Radni z gminy Gostyń wystąpili o założenie licznika na granicy Piaski – Gostyń. Z naszej gminy dopłacamy do ujęć w : Lipiu, Szelejewie, Michałowie, Lafajetowie , Józefowie i Godurowie.

Na pytanie Pana Żalika – czy Piaski mogłyby mieć swoją oczyszczalnie  Pan Wójt odpowiedział :

           W sprawie kanalizacji sanitarnej  jest opracowywane studium, w ramach Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich. Z tego opracowania wynika, że w  Bodzewie musiałaby być oczyszczalnia  z podłączeniem do Taniecznicy, Strzelec Małych, Grabonóg Huby, Bodzewko i Rębowo. Strzelce Wielkie połączone będą razem z Piaskami, a do oczyszczalni w Gostyniu wpływały by  ścieki z Podrzecza i Grabonogu. Małe oczyszczalnie – Lipie, Michałowo, Szelejewo, Drogoszewo w kierunku Godurowa. W wsi Smogorzewo mogą powstać oczyszczalnie przydomowe.

Projekty uchwał w sprawie:

- przejęcia na własność Gminy Piaski nieruchomości zabudowanej stacją uzdatniania wody, położonej w obrębie Piaski,

- przystąpienia i wniesienia udziałów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania spółka z o.o. w Lesznie

- wyrażenie zgody na zwrot darowizny, nieruchomości gruntowej położonej w Smogorzewie

- zaopiniowania wniosku o przyznanie środków finansowych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w Smogorzewie

- utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Piaskach

- przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004

- określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Piaski z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności  i wskazania organów do tego uprawnionych.

- nadania Statutów Samorządom Mieszkańców Sołectw

Wszystkie te projekty dokładnie przedstawił Pan Wójt i Pan Sekretarz, odpowiadali na pytania radnych.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych projektów uchwał.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i zmiany w budżecie gminy na 2004r.

Pani Skarbnik Gminy  poinformowała  o zmianach jakie będą w budżecie w przyszłym roku. 

Projekt zmiany budżetu stanowi załącznik do protokółu.

Pani Elżbieta Karolczak poinformowała także członków komisji w jaki sposób będą wypłacane pieniądze w sprawie klęski żywiołowej.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych zmian w budżecie gminy.

Wolne wnioski i głosy :

Pan Wójt poinformował Radnych  w sprawie podpisania umów lekarzy rodzinnych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Następnie przedstawił działaniach komisji rewizyjnej w sprawie kontroli w Zespołach Szkół w Piaskach Szelejewie i Bodzewie.

Pani Irena Różalska prosiła o wysłanie pisma do Starostwa w sprawie zapadniętego chodnika przy ul. Dworcowej i Sienkiewicza. Sprawa ma być poruszona na sesji.

Pan Majchrzak zwrócił się do Pana Wójta w sprawie poprawienia chodnika na ul. Poznańskiej, przyposesji Pana Gliszczyńskiego a także o uporządkowanie śmieci za halą sportową.

Pan Polaszek pytał się Pana Wójta w sprawie czyszczenia rowów – od maja 2004r. przyjdzie do pracy 8 osób i to oni będą wycinać gałęzie.

                                                    Przewodniczący komisji :

                                                    budownictwa      i        rolnictwa

                                                      Jan Majchrzak              Jan Kędzia

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała J. Polaszyk.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2003-12-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.