Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 11/2004 komisji rolnictwa

Protokół Nr 11/2004 komisji rolnictwa


P r o t o k ó ł  N r  11/2004

posiedzenia komisji rolnictwa, gospodarki gruntami rolnymi
i ochrony środowiska odbytego w dniu 4 marca 2004r.
w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu;
1. Radni - wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon  Norman
3. Sekretarz Gminy -  Wiesław  Glapka
4. Przewodnicząca Rady Gminy - Irena  Różalska
5. Skarbnik Gminy - Elżbieta  Karolczak

Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
- wniosku o zmianę nazwy osady Marysin i zniesienie nazwy urzędowej osady Marysin
- wniosku o zniesienie nazwy urzędowej m. Szelejewo.
- wniosku o zmianę nazwy osady Aleksandrówko na m. Bodzewo i zniesienie nazwy urzędowej osady Aleksandrówko
- wniosku o zmianę nazwy osady Organki na m. Bodzewko Drugie  i zniesienie nazwy urzędowej Organki - Leśniczówka
- wniosku o zmianę nazwy miejscowości Bodzewko na Bodzewko Pierwsze i Bodzewko Drugie i zniesienie nazwy urzędowej m. Bodzewko.
- wniosku o zmianę nazwy osady Głogówko Folwark na m. Głogówko i zniesienie nazwy  urzędowej osady Głogówko
- wniosku o zmianę nazwy osady Głogówko - Klasztor na m. Głogówko i zniesienie nazwy urzędowej osady  Głogówko - Klasztor

Projekty  uchwał w sprawie wniosków o zmianę nazw miejscowości wraz z uzasadnieniem  przedstawił Sekretarz Gminy
Radni nie wnieśli zastrzeżeń.
Pan Wójt  przedstawił dwa projekty uchwał dotyczące osady Głogówko. Poinformował, ze rozmawiał na ten temat z Superiorem OO Filipinów który  nie  miał zastrzeżeń do  wniosków o zmianę nazwy osady Głogówko i osady Głogówko -Klasztor.
Radni również nie wnieśli zastrzeżeń do tych dwóch projektów uchwał.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie  ścieków wraz z  taryfami i uzasadnieniem do  uchwały przedstawił Sekretarz Gminy.
Komisja nie wniosła zastrzeżeń do przedstawionego projektu uchwały.

Następnie Wójt zapoznał komisję z protokółem z przeprowadzonej  kontroli wewnętrznej  za 2002 r. w jednostkach oświatowych gminy Piaski, przeprowadzonej przez biegłych - na zlecenie Wójta. Wójt zlecił przeprowadzenie kontroli w ramach swoich uprawnień wynikających z ustawy. Protokół niniejszy znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Piaski.

Wójt przedstawił informację o przebiegu i wynikach konkursu na dyrektora Zespołu Szkól w Piaskach. Poinformował, że wyłoniony dyrektor w drodze konkursu, Pani Aldona Węglarz zostanie przedstawiona gronu pedagogicznemu i radzie szkoły w dniu 10 marca br.

Sekretarz Gminy odczytał protokół z kontroli przeprowadzonej w Zespole Obsługi Szkół w Piaskach w dniach 28.11.2003r., 7.01.2004r. i 9.01.2004r.  przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Piaski na podstawie uchwały Rady Gminy Piaski Nr XI/59/2003 z dnia 29 10.2003R. Protokół niniejszy znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Piaski.

Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała radnych z pismem  jakie wpłynęło na jej ręce od p. Waldemara Owczarskiego zam. w Piaskach / sprawa dotyczy posesji na ul. Gostyńskiej /.
Radni nie podjęli żadnej decyzji w sprawie przedstawionego pisma, uznali, ze wszystkie komisje winny się z pismem zapoznać.

Sekretarz Gminy przedstawił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody  Wielkopolskiego  w sprawie nieważności uchwały Nr XII/62/2003 Rady Gminy Piaski  w sprawie nadania statutów Samorządom Mieszkańcom Sołectw w części dotyczącej § 13 ust. 2,  § 29 ust. 1 pkt. 11, § 34....

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Piaski na rok 2004.

Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2004  przedstawił i szczegółowo omówił Wójt. Plan niniejszy stanowi załącznik do protokółu.
Ponadto poinformował, że w związku z wejściem do UE należy z rocznym wyprzedzeniem zgłaszać planowane inwestycje na lata  następne po to aby  mieć możliwość korzystania ze środków strukturalnych a to oznacza, że trzeba przygotować dokumentacje na zadania które planujemy na lata następne.
Będziemy też współpracować z ościennymi gminami gdyż takie inwestycje jak np. oczyszczalnie ścieków będą obejmować nie tylko naszą gminę.

Projekt budżetu gminy na rok 2004 / który wszyscy radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję w przewidzianym  w Statucie Gminy terminie/ przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani  Elzbieta Karolczak - szczegółowo przedstawiła planowane dochody i wydatki w budżecie gminy na rok bieżący. Odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń do przedstawionego projektu budżetu.

Pan Wójt przedstawił sprawę dotyczącą kompleksowej wymiany oświetlenia ulicznego na terenie naszej gminy - na lampy energooszczędne.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała :
M. Konieczna                                                                    Przewodniczący komisji

                                                                                                   Jan  Kędzia


 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2004-03-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.