Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 15/2004 komisji rolnictwa

Protokół Nr 15/2004 komisji rolnictwa


Protokół Nr 15/2004

posiedzenia komisji rolnictwa, gospodarki gruntami rolnymi i ochrony środowiska, odbytego w dniu 18 października 2004r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu :
1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy           - Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy      - Wiesław  Glapka
4. Skarbnik Gminy       - Elżbieta  Karolczak

Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:
- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2004r.
- przyjęcia planu rozwoju lokalnego Gminy Piaski na lata 2004 - 2006
- trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji celowych na realizację zadań innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania przyznanej dotacji oraz kontroli wykonania zleconego zadania
- statutu gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie "Zespół Obsługi Szkół"
- pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2004r.
- udzielenia pomocy finansowej powiatowi Gostyńskiemu w 2004r.
- wyrażenia woli utworzenia "Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego" w Gostyniu
- dofinansowania gabinetu rehabilitacji znajdującego się w pomieszczeniach O.O. Bonifratrów Piaski-Marysin.

Pan Wójt bardzo szczegółowo omówił i przedstawił plan rozwoju lokalnego Gminy Piaski na lata 2004 - 2006 łącznie z planem finansowym który odzwierciedla poszczególne zadania inwestycyjne umieszczone w w/w planie.

Następnie p. Wójt przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia "Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego" Poinformował, że aby zapewnić ciągłość funkcjonowania wspomnianego Stowarzyszenia oraz sprawną i stałą obsługę Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych, Zarząd Stowarzyszenia wystąpił do gmin z wnioskiem o możliwość powołania stowarzyszenia osób prawnych.
Obecne stowarzyszenie osób fizycznych nie gwarantuje stabilności finansowej gdyż dotacje i składki członkowskie wpływają bardzo nieregularnie. Stabilność finansowa byłaby zagwarantowana gdyby było to stowarzyszenie osób prawnych, mogłyby wówczas przystąpić do tej organizacji samorządy które przekazywałyby roczne składki członkowskie zamiast dotacji. Dlatego należałoby zgodnie z przepisami zlikwidować dotychczasowe stowarzyszenie a powołać stowarzyszenie osób prawnych.

Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie statutu gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie "Zespół Obsługi Szkół" Poinformował, że zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi należy rozdzielić obecne stanowisko w tej jednostce - w chwili obecnie główna księgowa Zespołu Obsługi Szkół pełni równocześnie funkcję kierownika tej jednostki.
Kontrola wykazała, że jest to nieprawidłowość i dlatego należy zmienić statut. Po zmianie statutu przez Radę Gminy /poprzez przyjęcie odpowiedniej uchwały/ ogłosimy konkurs na kierownika wspomnianej jednostki. Sekretarz bardzo szczegółowo przedstawił proponowane zmiany w istniejącym statucie.

Komisja rolnictwa nie wniosła sprzeciwu do proponowanych zmian.

Pan Wójt przedstawił projekty kolejnych uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu oraz pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych projektów uchwał.

Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004 oraz projekt uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji celowych na realizację zadań innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania przyznanej dotacji oraz kontroli wykonania zleconego zadania.
Radni nie wnieśli uwag do w/w projektów uchwał.

Następnie Pan Wójt poinformował, że wpłynęły 2 wnioski od Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu z prośbą o dotację w kwocie 5 tyś. zł. w roku 2005 oraz o zakup paliwa na kwotę 2 tyś. zł. w roku obecnym.
Wójt poinformował, że zorientuje się jak inne gminy pomagają Policji i przedstawi radnym.
Wpłynął ponadto wniosek Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu z prośbą o dotacje w roku 2005 oraz wniosek Stowarzyszenia Ruchu Obrony Bezrobotnych o dofinansowanie w czerwcu 2005 r. imprezy - zawody o Puchar Wojewody Wielkopolskiego w Martwym Ciągu która odbędzie się w Piaskach 5 czerwca 2005r.

Sekretarz Gminy poinformował radnych, że Wojewoda Wielkopolski przysłał pismo informujące o złożeniu prawidłowych oświadczeń majątkowych przez Wójta Gminy i Przewodniczącą Rady Gminy.
Ponadto Sekretarz zapoznał radnych z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 września 2004r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Piaski informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004r.

Protokółowała : M. Konieczna

                                                                   Przewodniczący  komisji
                                                                           Jan Kędzia

 

    
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2004-10-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.