Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 31/2006 komisji rolnictwa

Protokół Nr 31/2006 komisji rolnictwa


Protokół nr 31/2006

wspólnego posiedzenia komisji budżetu, rolnictwa i budownictwa, odbytego
w dniu 22 czerwca 2006 w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu :
1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
4. Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :
        
1/ zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2006r.
Skarbnik Gminy, Pani Elzbieta Karolczak przedstawiła zmiany w budżecie. Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

2/ nadania imienia Zespołowi Szkół w Szelejewie
Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy, Pan Wiesław Glapka. Radni nie wnieśli uwag.

3/ wyrażenia zgody na nieodpłatne  przejęcie infrastruktury technicznej – wodociągu w miejscowości  Godurowo
Projekt przedstawił Sekretarz Gminy a  Wójt wyjaśnił, że Agencja Nieruchomości  Rolnych zadeklarowała wsparcie finansowe w wysokości około 100 tyś. zł. z przeznaczeniem na remont stacji wodociągowej w Godurowie pod warunkiem przejęcia na rzecz gminy istniejącej w tej miejscowości całej infrastruktury technicznej. Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

4/ udzielenia pomocy finansowej dla Urzędu Marszałkowskiego
Stosownych wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy. Poinformował, że zgodnie z wspólnie przyjętymi ustaleniami na spotkaniu w Starostwie Powiatowym dotyczącym uruchomienia dodatkowego pociągu osobowego relacji Leszno – Jarocin poproszono o wsparcie finansowe poszczególne gminy. Wobec powyższego proponujemy pomoc finansową w kwocie 3.300,- zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania linii kolejowej Leszno - Jarocin – poinformował p. Wójt. Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

5/ zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piaski za I półrocze roku budżetowego
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak.Radni nie wnieśli uwag.

6/ zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Piaski
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, radni nie wnieśli uwag.

7/ określenie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Piaski z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności i wskazania organów do tego uprawnionych
Projekt przedstawiła Skarbnik Gminy, nie wniesiono do niego uwag.

8/ ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
Projekt przedstawiła Skarbnik Gminy, radni nie wnieśli uwag.

9/ pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego
Projekt przedstawiła Skarbnik Gminy. Pan Wójt wyjaśnił, że zgodnie z przyjętymi ustaleniami na poprzednich komisjach Gmina Piaski będzie partycypować w kosztach wykupu szpitala w Gostyniu pod warunkiem, że Powiat sprzeda Ośrodek Zdrowia w Piaskach a po dokonaniu tej transakcji Gmina Piaski udzieli pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu w kwocie będącej różnicą pomiędzy oczekiwanym wsparciem tj. kwotą 209 tysięcy złotych a kwotą uzyskaną ze sprzedaży Ośrodka. Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

10/ podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy, Pan Wiesław  Glapka. Wyjaśnił, że miejscowość Piaski należało podzielić na dwa okręgi wyborcze, ponieważ Piaski przekroczyły 3000 mieszkańców. Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

11/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewidencyjny 1037 w rejonie osiedla Drzęczewa w Piaskach

12/ przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski
Projekty uchwał przedstawił Wójt Gminy. Radni nie wnieśli uwag.

Przedstawienie wniosków:
Pan Wójt przedstawił następujące wnioski:
-   Wspólnota Mieszkaniowa Piaski – wnioskuje o przejęcie drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do Ośrodka Zdrowia w Piaskach, przez samorząd gminy. Radni zadecydowali, że wniosek zostanie rozpatrzony w terminie póżniejszym.
-   Pani Iwona Jakubowska z Piasków ul. Wojska Polskiego – wniosła skargę do Rady Gminy Piaski na biurokratyczne i nierzetelne załatwienie sprawy przez Urząd Gminy w Piaskach. Stosownych wyjaśnień w tej kwestii udzielił Pan Wójt. Poinformował, że p. Jakubowska wniosła skargę na nieprawne wycięcie drzew oraz krzewów z posesji będącej współwłasnością. Drzewa i krzewy zostały wycięte przez Panią Genowefę Kubiak /współwłasność posesji/ bez zgody p. Andrzeja i Iwony Jakubowskich. Dodać należy, że p. Kubiak zwróciła się z wnioskiem do Urzędu Gminy o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów informując jednocześnie, że posiada tytuł prawny władania własnością na której stoją drzewa. Decyzją Wójta Gminy Piaski z dnia 11 kwietnia 2006r. Pani Kubiak uzyskała zezwolenie na wycięcie drzew. Radni stwierdzili, że skoro Pani Jakubowska nie zgadza się z decyzją Wójta może dochodzić swoich roszczeń od Pani Kubiak na drodze sądowej z powództwa cywilnego.
- Pan Jan Żalik - radny z Bodzewa wnioskuje o ustawienie lustra na ul. Św.Marcina w celu poprawienia bezpieczeństwa wjazdu na drogę krajową
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: M. Konieczna

                                                                  Przewodniczący komisji:

                                                     budownictwa      rolnictwa     budżetu

                                                    Jan Majchrzak    Jan Kędzia    Stefan Śląski
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2006-06-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-16
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.