Strona główna » Dokumenty » SPRAWY DO ZAŁATWIENIA » Urząd Stanu Cywilnego » USC-I Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego)

USC-I Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego)


 

 

Podstawa prawna:

art. 1 § 1, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny  i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r., poz. 682)  oraz art. 76 -79 i  85 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 z późn. zmianami).

I. WYMAGANIA :

1. Stawiennictwo osobiste

2. Dokument tożsamości do wglądu

3. W przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

·         odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;

·         zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo wraz z tłumaczeniem, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 432 oraz                  z 2014 r. poz. 827) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego./Jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne                                    do przezwyciężenia przeszkody, sąd rejonowy w postępowaniu nieprocesowym                      na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia takiego dokumentu.

Powyższe dokumenty przedkładane są wraz z tłumaczeniem wykonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę przy Ministrze Sprawiedliwości, konsula lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE

Przy składaniu dokumentów oboje nupturienci podpisują  zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli cudzoziemiec nie włada językiem polskim zapewnia  obecność tłumacza przysięgłego w procedurze poprzedzającej zawarcie małżeństwa.

Przy składaniu zapewnienia nupturienci podejmują decyzję o wyborze nazwiska/nazwisk noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci zrodzonych                     z tego małżeństwa.

4. Zawarcie małżeństwa poza lokalem USC-na wniosek stron. Opłata dodatkowa 1000 zł. /z wyłączeniem ślubów zawieranych w szpitalu lub zakładzie karnym/

Podstawa prawna : rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r.

w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz.U. z 2015r., poz.150)

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł

(uiszczana w dniu składania dokumentów u inkasenta Urzędu Gminy Piaski, pokój nr 7 lub  na konto nr 48 8678 0005 0050 0500 4994 0011)

Podstawa prawna :

ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej 

(Dz.U. z 2016 roku, poz. 1827 z późn. zmianami)

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Wniosek do Sądu Rejonowego w Gostyniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński

Podstawa prawna: art. 89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 z późn. zmianami).

 VI. UWAGI:

2. Para zamierzająca zawrzeć związek małżeński zgłasza się razem, z kompletem dokumentów, nie później niż miesiąc przed planowanym terminem ślubu.

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Urząd Stanu Cywilnego
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Aleksandra Józefowiak
Opublikowany dnia: 2007-01-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-07-04
Ilość zmian wpisu: 6 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.