Strona główna » Dokumenty » SPRAWY DO ZAŁATWIENIA » Urząd Stanu Cywilnego » Sporządzenie testamentu.

Sporządzenie testamentu.


Testament

 

Podstawa prawna:

Art. 951 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku –Kodeks cywilny (  Dz. U. Nr 16,poz.93 ze zm.)

 

Wymagane dokumenty:

  • Wypełniony wniosek
  • Dokument tożsamości spadkodawcy
  • Dokumenty tożsamości świadków

 

Uwaga

Osoby głuche lub nieme nie mogą sporządzić testamentu  w sposób przewidziany w artykule m951§1

 

Świadkowie

Nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu osoba:

·        nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych;

·        niewidoma, głucha lub niema;

·        która nie może czytać i pisać;

·        która nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament;

·        skazana prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania,

·        dla której w testamencie została  przewidziana jakakolwiek korzyść, jej małżonek, krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia, oraz osoby pozostające z nia w stosunku przysposobienia.

Podstawa prawna

Art. 956-957 ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 roku –Kodeks cywilny (  Dz. U. Nr 16,poz.93 ze zm.)

 

 

Osoby odpowiedzialne:

 

Wójt Gminy,

Sekretarz Gminy

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

 

Opłaty

  • Wniosek – nie podlega opłacie skarbowej
  • Protokół zawierający ostatnią wolę spadkodawcy  - 22 zł

 

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2012 roku, poz.1282) .

 

 Opłatę można wpłacać na  rachunek : Gmina Piaski, PBS O/Piaski

 48 8678 0005 0050 0500 4994 0011,

lub

u inkasenta na pokoju nr 7 w siedzibie Urzędu Gminy Piaski, ul. 6 Stycznia 1

 

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki.

W przypadku spisania testamentu poza siedzibą urzędu,  osoba dokonująca czynności ustala ze spadkodawcą termin spisania testamentu.

W obu przypadkach testator musi złożyć swobodne i dobrowolne  oświadczenie swej woli

Oryginał protokołu zawierającego ostatnia wolę spadkodawcy pozostawiany  jest u spadkodawcy.

Kopia protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy wraz z innymi dokumentami są przechowywane w UG Piaski.

 

Uwaga

Osoba, u której znajduje się testament, jest obowiązana złożyć go w sądzie spadku, gdy dowie się o śmierci spadkodawcy, chyba że złożyła go u notariusza. Kto bezzasadnie uchyla się od wykonania powyższego obowiązku, ponosi odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę. Ponadto sąd spadku może nałożyć na uchylającego się grzywnę.

 

 

Kopia protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy  nie jest  uznawana za testament, jest dowodem ,że taki dokument został spisany i może ewentualnie stanowić podstawę jego odtworzenia.

 

Podstawa prawna

Art. 248 § 1 i art. 646 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego ( Dz. U. Nr 43,poz.296 ze zm.)

 

Tryb odwoławczy

brak

 

 

 

 

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Urząd Stanu Cywilnego
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Aleksandra Józefowiak
Opublikowany dnia: 2007-01-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-11
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.