Strona główna » Dokumenty » SPRAWY DO ZAŁATWIENIA » Urząd Stanu Cywilnego » USC-IX Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą

USC-IX Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą


 Podstawa prawna: art. 104 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 z późn. zmianami)

Transkrypcja polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego zarówno językowo jak i formalnie, bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie stanu cywilnego.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu urodzenia sporządzonego za granicą" (USC IX u)* lub

"Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa sporządzonego za granicą" (USC IX m)* lub

"Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu zgonu sporządzonego za granicą"             (USC IX z)*.

* niepotrzebne skreślić

2. Załączniki:
• odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego z jego tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę przy Ministrze Sprawiedliwości, konsula lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE.

·       w przypadku, gdy odpis zagraniczny jest wydany na druku wielojęzycznym zgodnie z konwencją nr 16 podpisaną w Wiedniu 8 września 1976 r. dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz.U. z 2004r.Nr 166,poz.1735) tłumaczenie nie jest wymagane;
3. Do wglądu:
• dokumenty stwierdzające tożsamość 

II.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu transkrypcji – 50,00 zł,
• za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu sprostowania – 39,00 zł,
• za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu uzupełnienia – 39,00 zł,

·       Jeżeli wniosek jest składany za pośrednictwem osób, których akt nie dotyczy, wówczas wymagane jest pełnomocnictwo szczegółowe upoważniające pełnomocnika do dokonania transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego. Pełnomocnictwo udzielone wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu zwolnione jest z opłaty skarbowej. W pozostałych przypadkach winno być opłacone opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł.

 

Podstawa prawna : ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej                               (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1827 z późn. zmianami)

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

Wnioskodawcą w niniejszej sprawie może być:

  • osoba, której akt dotyczy,
  • inne osoby, które wykażą interes prawny w dokonaniu transkrypcji  lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon,
  • wniosek o dokonania transkrypcji może zostać złożony przez pełnomocnika. Pełnomocnik  do akt sprawy dołącza  oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa.

·         transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności.

·         dokonując transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa, który dotyczy obywatela polskiego posługującego się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w RP, kierownik usc dostosowuje na wniosek osoby, której akt dotyczy pisownię danych zawartych w zagranicznym akcie małżeństwa do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji.

·         jeżeli zagraniczny akt małżeństwa nie zawiera wpisu o nazwiskach małżonków noszonych po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym wniosku o transkrypcję albo w każdym czasie złożyć je do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

·         Akt po transkrypcji może wymagać sprostowania lub uzupełnienia, szczególnie jeżeli osoba posiada sporządzone w RP akty stanu cywilnego potwierdzające zdarzenia wcześniejsze.

 

 

 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Urząd Stanu Cywilnego
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Aleksandra Józefowiak
Opublikowany dnia: 2007-01-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-07-04
Ilość zmian wpisu: 6 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.