Strona główna » Dokumenty » SPRAWY DO ZAŁATWIENIA » Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych » Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


UZYSKANIE JEDNORAZOWEGO ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2012r., poz.1356 ze zmianami).
- Uchwała Nr XXII/133/2012 Rady Gminy Piaski z dnia 16 października 2012r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.
- Uchwała Nr XII/71/2007 Rady Gminy Piaski z dnia 13 września 2007r. w sprawie : zmiany uchwały Rady Gminy Piaski z dnia 24 lutego w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
- Uchwała Nr V/38/2003 Rady Gminy Piaski z dnia 24 lutego 2003r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

Przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia, do których nie stosuje się przepisów art. 18 ust. 4, ust. 5 pkt 5, ust. 6, ust. 7 pkt 4 i 6 oraz ust. 9-14. Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 dni.

1. Wymagane dokumenty:

- Stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez gminę Piaski)
- Zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych

2. Opłaty:

Opłata za jednorazowe zezwolenia wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

nr konta Urzędu: Gmina Piaski PBS O/Piaski
48 8678 0005 0050 0500 4994 0011

3. Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni w przypadku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy (art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2013r., poz. 267)

Z uwagi na złożoną procedurę wydawania zezwoleń, wnioski należy składać najpóźniej miesiąc przed zaplanowaną uroczystością.

4. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji stronie.

5. Odbiór dokumentów:

- osobiście przez wnioskodawcę - w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
- Biuro Rady Gminy, pokój Nr 16.

6. Przyjmowanie wniosków:

Wnioski należy składać w Biurze Rady Gminy (pokój Nr 16)
ul. 6-go Stycznia 1,
tel. (65)57 19 030
W godzinach otwarcia Urzędu Gminy
- w poniedziałek: 8.00 - 16.00
- od wtorku do piątku - 7.15 - 15.15

 

 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2007-01-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-09-19


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.