Strona główna » Dokumenty » SPRAWY DO ZAŁATWIENIA » Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych » Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych


UZYSKANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W PACÓWKACH HANDLOWYCH I GASTRONOMICZNYCH


PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2012r., poz.1356 ze zmianami).
- Uchwała Nr XXII/133/2012 Rady Gminy Piaski z dnia 16 października 2012r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.
- Uchwała Nr XII/71/2007 Rady Gminy Piaski z dnia 13 września 2007r. w sprawie : zmiany uchwały Rady Gminy Piaski z dnia 24 lutego w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
- Uchwała Nr V/38/2003 Rady Gminy Piaski z dnia 24 lutego 2003r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest posiadanie przez przedsiębiorcę, prowadzącego działalność gospodarczą, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Zezwolenia wydawane są przez Wójta Gminy Piaski (dla punktów sprzedaży zlokalizowanych na terenie Gminy Piaski), na pisemny wniosek przedsiębiorcy, oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- powyżej 18% zawartości alkoholu.

1. Wymagane dokumenty:

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty oryginały lub kserokopie poświadczone przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będący adwokatem, ,radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym (art.76 k.p.a Dz. U. z 2013r., poz. 267)

- Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
- Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku ,jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
- Decyzję właściwego państwowego powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, jeśli są spełnione warunki sanitarne przez punkt sprzedaży.

2. Opłaty:

Przed wydaniem zezwolenia pobierana jest opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /za cały rok/:
- 525,- zł na sprzedaż napojów do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
- 525,- zł na sprzedaż napojów powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
- 2100,- zł na sprzedaż napojów powyżej 18% zawartości alkoholu.

Opłata, w w/w wysokości dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.
Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość przekroczyła:

- 37.500,- zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów,
- 37.500,-zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów,
- 77.000,- zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.

Opłata wnoszona jest na rachunek UG Piaski
nr konta Urzędu: Gmina Piaski PBS O/Piaski
48 8678 0005 0050 0500 4994 0011

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w/w wartości wnoszą opłatę w wysokości takiej jak przed wydaniem zezwolenia.

Zgodnie z wymogiem wynikającym z treści art. 111 ust. 1,4,5 i 7 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku.

3. Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni w przypadku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy (art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2013r., poz. 267).

Z uwagi na złożoną procedurę wydawania zezwoleń, wnioski należy składać najpóźniej miesiąc przed rozpoczęciem działalności w tym zakresie.

4.Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji stronie.

5. Odbiór dokumentów:

- osobiście przez wnioskodawcę - w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
- Biuro Rady Gminy, pokój Nr 16.

6. Przyjmowanie wniosków:

Wnioski należy składać – Biuro Rady Gminy, pokój Nr 16
ul. 6-go Stycznia 1,
tel. 65 57 19 030 (w.16)
W godzinach otwarcia Urzędu Gminy
- w poniedziałek: 8.00 - 16.00
- od wtorku do piątku - 7.15 - 15.15

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2007-08-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-09-19


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.