Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Przebudowa drogi gminnej w Smogorzewie

Przebudowa drogi gminnej w Smogorzewie

Data publikacji: 22.06.2007
Termin składania ofert: 13.07.2007

Piaski, dnia 22.06.2007 r.IZP.341-06/07OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU I WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIAWójt Gminy Piaski reprezentujący Gminę Piaski, ul. 6-Stycznia 1, 63-820 Piaski ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 40 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) na:„Przebudowę drogi gminnej w Smogorzewie”I. Przebudowa drogi gminnej w Smogorzewie CPV: - 45.23.31.20-6
Zakres robót obejmuje:
1. Roboty pomiarowe - 705 mb
2. Wyrównanie istniejącej podbudowy (podbudowa z tłucznia kamiennego wykonana przez Zamawiającego) mieszanką GRH 0/31,5 o gr. średnio 7 cm – 216,947 m3
3. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o gr. 4cm (warstwa ścieralna) – 2845 m2
II. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
III. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie www.bip.piaski-wlkp.pl; SIWZ można także odebrać w Urzędzie Gminy Piaski ul. 6-go Stycznia 1 pok. Nr 19 w godz. 8-15 lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym
IV. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
V. Wymagany termin wykonania: 45 dni od dnia podpisania umowy.
VI. Warunki udziału w postępowaniu: W niniejszym postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ( w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne doświadczenie i kwalifikacje)
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
a) potwierdzenie wykonania w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej trzech robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem ( specyfiką robót ) i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie ( co najmniej 3 roboty o wartości 150 000 zl brutto każda )
b) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Dokumenty potwierdzające, że dysponują osobą posiadającą uprawnienia kierownika budowy w rozumieniu przepisów prawa budowlanego ( kserokopię uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – obowiązkowo muszą być dołączone do oferty )
c) wykaz, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym tj. wykonawca winien wykazać, że dysponuje następującym sprzętem: wytwórnia mas bitumicznych, układarka mas bitumicznych ze sterowaniem elektronicznym, walce drogowe – statyczny i ogumiony, samochody samowyładowcze, ciągnik, skrapiarki do bitumu, płyty wibracyjne. W przypadku nie posiadania wytwórni mas bitumicznych należy podać dostawcę masy bitumicznej
d) złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia ( w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa )
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
a) złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
b) polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm ) ( w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone dokumenty dla każdego z nich )
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
a) złoży oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach oraz informacje zawarte w treści tych dokumentów
VII. Wniesienie wadium nie jest wymagane.
VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena brutto – 100%
IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
Oferty należy przesłać na adres zamawiająceg Gmina Piaski, ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski – z dopiskiem „dostarczyć do pok. Nr 19” lub składać w pokoju nr 19 na ręce przewodniczącego komisji przetargowej Witolda Furmaniaka. Oferty należy złożyć do dnia 13 lipca 2007r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 13 lipca 2007r. godz. 10:30 w salce konferencyjnej – pomieszczenie na poziomie piwnicy Urzędu Gminy.
X. Termin związania z ofertą – Wykonawcy składający ofertę pozostaną nią związani przez okres 30 dni. ( do dnia 11.08.2007r. )
XI. Nie planuje się zawarcia umowy ramowej
XII. Nie planuje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
XIII. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
XIV. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.06.2007r.

                                                                                                  WÓJT GMINY PIASKI

                                                                                                     ZENON NORMAN

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Witold Furmaniak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2007-06-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.