Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR IX/55/2007 Rady Gminy Piaski z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2007 r.

UCHWAŁA NR IX/55/2007 Rady Gminy Piaski z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Numer uchwały: IX/55/2007
Numer sesji: 9
Rok: 2007

UCHWAŁA NR IX/55/2007
Rady Gminy Piaski z dnia 28 czerwca 2007r.

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 art.61,ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104/ RADA GMINY PIASKI u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 152 884,- zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. 1. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 18 318 669,-
2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 177 186,- zgodnie z zał. nr 3

§ 3. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 152 884,- zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 4. 1. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą 19 293 669,-
2. z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne 8 117 184,-
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami w kwocie 3 177 186,- jak w zał. nr 3

§ 5. Wydatki majątkowe określa zał. nr 4

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne jak w zał. Nr 5

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                               Irena Różalska

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2007-06-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.