Strona główna » Dokumenty » FINANSE GMINY » Budżet » Uchwała Nr V/21/07 Rady Gminy Piaski z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie: uchwalenia budżetu na rok 2007

Uchwała Nr V/21/07 Rady Gminy Piaski z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie: uchwalenia budżetu na rok 2007


Uchwała Nr V/21/07
Rady Gminy Piaski z dnia 30 stycznia 2007r.

w sprawie: uchwalenia budżetu na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166. 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 86 ust. l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, póz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości 17 455 538 zł, zgodnie z załącznikiem nr l.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 776 596 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6 200 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości 18 430 538 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. l obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 15 838 538 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 8 076 126 zł,
b) dotacje 701 500 zł, w tym:
- podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 129 000 zł
- podmiotowe dla instytucji kultury 410 000 zł podmiotowe dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 3 000 zł
- celowe dla stowarzyszeń 139 500 zł celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 20 000 zł
c) wydatki na obsługę długu 4 000 zł
2) wydatki majątkowe w 2007 r. w wysokości 2 592 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem nr 5;
4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 776 596 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2) Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie porozumień w wysokości 6 200 zł zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 65 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 65 000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 4.1. Deficyt budżetu w kwocie 975 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 6.

§ 5. Tworzy się rezerwę:
- ogólną w wysokości 150 000 zł.

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 35 000 zł
2) wydatki 85 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 975 000 zł, z tego na:
- finansowanie planowanego deficytu budżetu 975 000 zł

§ 8. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 5;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki a termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 200 000 zł;
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu (za wyjątkiem zmian wydatków majątkowych, zmian dotacji)
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Ustala się kwotę 200 000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 11. Ustala się kwotę poręczeń udzielonych przez Wójta w roku budżetowym 2007 w wysokości do 25 000 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od l stycznia 2007r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczaca Rady Gminy

Irena Różalska

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2007-01-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-23
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.