Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 2/2006 wspólnego posiedzenia radnych Gminy Piaski odbytego dnia 11 grudnia 2006r.

Protokół Nr 2/2006 wspólnego posiedzenia radnych Gminy Piaski odbytego dnia 11 grudnia 2006r.

Numer protokołu: 2
Rok: 2006

Protokół Nr 2/2006
wspólnego posiedzenia radnych Gminy Piaski
odbytego dnia 11 grudnia 2006r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu:
1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
4. Skarbnik Gminy - Elzbieta Karolczak
5. Inspektor d/s podatków i opłat – Emilia Nawrot

Przewodnicząca Rady Gminy powitała wszystkich i poprosiła Pana Wójta o relację ze spotkania Wójtów na Konwencie dotyczącym stawek podatkowych na nowy rok.
Pan Wójt przedstawił wysokość stawek podatkowych które już uchwaliły inne gminy a szczególnie stawek dotyczących ceny 1 kwintala żyta, będącej podstawą do naliczenia podatku rolnego na nowy rok. My do projektu budżetu gminy przyjęliśmy maksymalne stawki podatkowe a dzisiaj radni będą ustalać stawki i od nich zależy w jakiej wysokości je przyjmą, pamiętając o inwestycjach jakie mamy do wykonania – poinformował pan Wojt. Dodał ponadto, że dodatkowym wydatkiem z budżetu gminy będą udzielone ustawowo ulgi w działalności gospodarczej które w ubiegłych latach wypłacał Urząd Skarbowy – dotyczy to ulg udzielanych osobom prowadzącym działalność gospodarczą i zatrudniającym więcej niż dwóch uczniów kończącym naukę zawodu. Również wypłacać będziemy z kasy gminy ulgi inwestycyjne dla rolników a zwrotu tych środków nie otrzymamy już z Ministerstwa Finansów. Dodatkowym obciążeniem będą również dowozy dzieci do szkoły specjalnej w Brzeziu gdyż jest to zadanie własne gminy- powiedział pan Wójt.
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła w tym momencie Pana Wójta o propozycję stawki podatkowej 1 kwintala żyta.
Pan Wójt zaproponował aby obniżyć stawkę od maksymalnej kwoty ogłaszanej przez GUS o 1 zł.
W tym momencie Skarbnik Gminy, Pani Elzbieta Karolczak zaprotestowała aby nie obniżać stawki gdyż zmniejszy to wpływy do budżetu a dochodzą nam od nowego roku dodatkowe zadania i opłaty z tym związane – chodzi o utrzymywanie osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Zaapelowała do radnych aby uchwalając nowe stawki podatkowe pamiętali jednocześnie o konieczności realizacji zadań gminy w nowym roku.

Projekty uchwał w sprawie :
- zmian w budżecie gminy na 2006r.

Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak przedstawiła zmiany w budżecie gminy na 2006r.
Pan Śląski pytał dlaczego w Zespole Szkół w Bodzewie zabraknie środków finansowych na płace dla nauczycieli.
Pan Wójt odpowiedział, że ten problem dyrektor szkoły sygnalizował już w czerwcu br. uzasadniając faktem, że nauczycielka tej szkoły była na urlopie rocznym dla poratowania zdrowia i zatrudniono na jej miejsce innego nauczyciela i stąd brak środków finansowych na płace.
Więcej pytań do przedstawionych zmian w budżecie gminy nie było.

Pan Wójt w tym momencie poinformował, że na budowie kolektora sanitarnego w Porzeczu pojawił się problem – wystąpiła tam kurzawka która zalewa wykopy a ponieważ w styczniu mamy podpisać umowę z Gostyniem na włączenie się do naszej kanalizacji kolektora ściekowego z Krajewic i Ziółkowa, powinniśmy się uporać z przeprowadzeniem tych robót do czasu doprowadzenia kolektora do Porzecza przez gmine Gostyń. W przeciwnym razie Gostyń będzie zmuszony przeprojektować swoja inwestycję i ścieki z Ziółkowa i Krajewic prowadzić do kanalizacji na ulicy Wrocławskiej. Jutro przyjedzie projektant i zobaczymy co zadecyduje w tej sprawie. Jeżeli się okaże, że będziemy musieli zakładać igłofiltry to jest to praca na dobry rok a koszty tego będą bardzo duże – stwierdził pan Wójt.

- podatek rolny
Pani Emilia Nawrot – inspektor ds. podatków i opłat poinformowała, że w roku 2006 cena 1 kwintala żyta przyjmowana jako podstawa do naliczania podatku rolnego wynosiła 27,88 zł. i była bardzo niska.
Na rok 2007 maksymalna stawka podana przez GUS wynosi 35,52 zł. i proponuję aby radni taką stawkę przyjęli - poinformowała p. Nawrot.
Radni nie byli zgodni w tym temacie, padały różne propozycje.
Pan Radwan zaproponował 32 zł.
Pan Żalik zaproponował 33 zl.
Pan Klimkowski zaproponował 35 zł.
Pani Różalska zaproponowała 34 zł.
Pan Woźniak uważa, że jest to zbyt wysoka stawka gdyż podwyżka w stosunku do roku ubiegłego wynosi 25 %.
Pan Wójt informuje, ze jeżeli radni przyjmą stawkę w wysokości 34 zł to tak jest to obniżenie stawki w stosunku do maksymalnej stawki ogłoszonej przez GUS.
Przewodnicząca Rady Gminy uważa, że stawka podatku rolnego jest dla radnych „sprawą prestiżową” ale należy pamiętać, że podatek rolny nie jest dużym obciążeniem finansowym dla rolników w porównaniu do innych kosztów które ponoszą rolnicy.
Pan Klimkowski zaproponował 35 zł. ponieważ uważa, że 1 złotówka więcej dla indywidualnego gospodarstwa nie jest tak wielkim wydatkiem a dla całości budżetu gminy są to duże pieniądze które można zainwestować na wspólny cel.
Po długiej dyskusji na temat wysokości stawki podatku rolnego Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie następujące propozycje:
34 zł za 1 kwintal - 6 radnych za tą propozycją
35 zł „ „ - 1 radny „ „
33 zł. „ „ - 8 radnych „ „
Wobec takiego wyniku głosowania Przewodnicząca Rady stwierdziła, że ostateczna decyzja w tej sprawie w formie uchwały zapadnie na jutrzejszej sesji Rady Gminy .

- ustalenie stawek podatku od środków transportowych, od nieruchomości, od psów i opłaty targowej
Wymienione projekty uchwał przedstawiła Pani Emilia Nawrot.
Radni wspólnie ustalili poszczególne stawki - propozycje stawek stanowią załączniki do protokółu.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała radnych, że w podjętej uchwale w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy wkradł się błąd dotyczący wysokości dodatku za wysługę lat.
Należy ten błąd naprawić podejmując na jutrzejszej sesji nową uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta - stwierdziła Przewodnicząca.
Dodała ponadto, że nie zmienia się kwota ogólna wynagrodzenia Wójta.
Radni nie wnieśli sprzeciwu w tej sprawie i stwierdzili, że na jutrzejszej sesji należy podjąć stosowną uchwałę.

Sekretarz Gminy, Pan Wiesław Glapka poinformował, że Rada Gminy poprzedniej kadencji podjęła uchwałę w sprawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Gminy do dokonywania czynności pracowniczych wobec Wójta Gminy z wyjątkiem ustalania wynagrodzenia.
Dlatego dzisiaj zapytał radnych czy wyrażają zgodę aby taki stan rzeczy pozostał, wówczas nie trzeba będzie podejmować nowej uchwały.
Wszyscy radni zadecydowali, że nie będą podejmować nowej uchwały gdyż zgadzają się aby Przewodnicząca Rady w dalszym ciągu wykonywała czynności pracownicze wobec Wójta Gminy z wyjątkiem ustalania wynagrodzenia.

Pan Wójt poinformował radnych, że z dniem 6 grudnia br. powołał pana Wiesława Glapkę na swojego zastępcę.
Dodał, że Pan Wiesław Glapka jest osobą odpowiedzialną, niekonfliktową z którą bardzo dobrze układa się współpraca i życzy sobie i Panu Glapce aby tak pozostało.
Radni pogratulowali Panu Wiesławowi Glapce nominacji na zastępcę Wójta Gminy Piaski gromkimi brawami.

Wolne głosy:
- Pan Dziubalski pytał o sprawy dotyczące pozyskiwania środków unijnych, dlaczego nie wszystkie nasze wnioski w tej sprawie są załatwiane pozytywnie.
Stosownych wyjaśnień w tej sprawie udzielił Sekretarz Gminy. Stwierdził on, że informacje w mediach dotyczące ilości i dostępności środków unijnych dla samorządów są mocno przesadzone i apelował aby radni informowali mieszkańców jak ten problem ma się w rzeczywistości. Jako przykład podał, że jako Gmina Piaski wystąpiliśmy między innymi o środki na przebudowę dróg w Szelejewie. W działaniu 3.1 na 202 złożone dofinansowano 17 projektów a w działaniu 3.2 na 55 złożonych wniosków dofinansowano tylko 7. Zaznaczył też, że oba nasze wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno-techniczną i zostały wysoko ocenione a pomimo to środków unijnych nie otrzymaliśmy.
Następnie Pan Wójt poinformował, że kończą się umowy dzierżawne na wydzierżawienie stawu w Strzelcach Wielkich i w Bodzewie i Rada Gminy winna podjąć stosowne uchwały.
Zainteresowani radni – p. Matuszewski Piotr – radny ze Strzelec Wielkich i pan Jan Żalik – radny z Bodzewa uważają, że należy zwołać w tej sprawie zebrania wiejskie, powiadomić o tym mieszkańców i wówczas sprawa wróci do rozpatrzenia przez Radę Gminy .
Pan Wójt również był zdania, że w pierwszej kolejności należy zwołać zebrania wiejskie i zapytać o zdanie w tych sprawach mieszkańców poszczególnych wsi.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała : M. KoniecznaTyp dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2006-12-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.