Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 1/2007 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 20 lutego 2007r.

Protokół Nr 1/2007 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 20 lutego 2007r.

Numer protokołu: 1
Rok: 2007

Protokół Nr 1/2007
posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 20 lutego 2007r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu:
1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
4. Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Różalska

W pierwszej części obrad Wójt przedstawił problemy związane z członkostwem radnych, Wójta, Sekretarza i kierowników jednostek organizacyjnych we władzach Stowarzyszeń. Poinformował członków komisji, że przepisy w tej kwestii są bardzo nieczytelne i raczej niekorzystne dla tej grupy osób i należy w terminie 3 miesięcy od dnia ślubowania złożyć rezygnację z pełnionych dotąd funkcji w stowarzyszeniach aby nie mieć problemów. Wójt poinformował, że on sam stosowne rezygnacje już poskładał we wszystkich stowarzyszeniach i zarządach w których dotychczas działał.
Następnie przewodniczący komisji oświaty, p. Stefan Śląski przedstawił propozycje planu pracy komisji oświaty, kultury ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki na rok 2007. Projekt planu został szczegółowo omówiony, po wprowadzeniu uzupełnień i poprawek zostanie przedstawiony na najbliższej sesji Rady Gminy. Projekt planu pracy komisji stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Następnie radny p. Klimkowski poruszył problem dotyczący absencji chorobowych nauczycieli, twierdząc, że w Zespole Szkół w Piaskach ta absencja jest w pewnych przypadkach duża i cierpią na tym uczniowie. Pan Klimkowski zapytał jaka jest możliwość zapobiegania temu problemowi. Pan Śląski odpowiedział, że nie można kwestionować zwolnień lekarskich.
Uczestniczący w posiedzeniu komisji kierownik Zespołu Obsługi Szkół p. Zbigniew Kordus poinformował, że jeżeli zwolnienie nauczyciela jest długie, to sporządza się aneks a w przypadku zwolnień krótkich np. 3–dniowych, dyrektor organizuje doraźne zastępstwa. Pan Franciszek Radwan zaproponował aby komisja odbyła spotkanie z dyrektorami poszczególnych jednostek aby mogli się wypowiedzieć co do wysokości absencji w poszczególnych placówkach szkolnych. Postanowiono również aby sprawdzić, czy rzeczywiście te doraźne zastępstwa mają miejsce i czy na te zastępstwa wchodzą nauczyciele z danego przedmiotu i kompetentni.
Sekretarz Gminy poinformował, że z ewentualna kontrola zwolnień lekarskich należy się głęboko zastanowić, ponieważ dane występujące na zwolnieniach są danymi osobowymi a nawet w ustawie o ochronie danych osobowych są zakwalifikowane do tzw. „danych wrażliwych" Pan Zbigniew Kordus zdeklarował się, że jak będzie taka wola komisji to przygotuje stosowną analizę absencji bez nazwisk nauczycieli w poszczególnych szkołach i komisja na swoim posiedzeniu będzie mogła to przeanalizować. Pan Grzegorz Klimkowski stwierdził, że nie może być tak, że jeden uczeń w ciągu jednego roku szkolnego ma 5–ciu nauczycieli tego samego przedmiotu.
Pan Franciszek Radwan stwierdził, że łatwiej jest osiągnąć lepsze wyniki nauczania w szkołach mniejszych. W tym momencie zaproponowano dopisanie do planu pracy komisji analizę absencji nauczycieli w szkołach /na miesiąc marzec/
Ustalono, że kierownik ZOSz poinformuje dyrektorów szkół aby się przygotowali do w/w tematu a przewodniczący komisji wyśle zaproszenia dla dyrektorów na posiedzenie komisji oświaty.
W tym momencie p. Śląski poddał pod głosowanie ostateczną wersje planu pracy komisji/ po naniesieniu poprawek / na rok 2007. Plan został jednogłośnie zaakceptowany.
Następnie przewodniczący komisji m p. Śląski przedstawił analize zajęć w poszczególnych Zespołach Szkół w okresie ferii zimowych.
Po wysłuchaniu sprawozdania uczestnicy posiedzenia ustosunkowali się do w/w analizy. Przewodnicząca Rady Gminy p. Irena Różalska stwierdziła, że najciekawsza i najbardziej różnorodna oferta dla uczniów znalazła się w Zespole Szkół w Szelejewie /ponieważ nie było tam tylko zajęć sportowych ale również inne zajęcia/ Pani Różalska zgłosiła zastrzeżenia dla planu lekcji w ZS w Piaskach, ponieważ wg informacji które do niej docierają, niektórzy nauczyciele maja dużo tzw. „skoczek„ i muszą czekać po kilka godzin na następną lekcję a niektórzy „uprzywilejowani„ mają lepszy plan i mniej przerw. Zdaniem p. Przewodniczącej „swoi„ mają dobry plan. Pani Przewodnicząca stwierdziła również, że swego czasu zakupiono program „Wulkan” który miał usprawnić plan lekcji a okazuje się, że tak w ZS w Piaskach się nie stało. Przewodniczący komisji, p. Śląski stwierdził, że jako komisja oświaty nie będą wnikać w kompetencje dyrektorów szkół, komisja może ewentualnie sprawdzić i przeanalizować sprawy związane z planem.
Pan Śląski stwierdził, że nie będzie analizował stwierdzeń typu „nasi” i „wasi„ i nie będzie ingerował w pracę dyrektorów szkół. Pan Radwan poparł p. Śląskiego i stwierdził, że w marcu na komisji dyrektorzy wyjaśnią te problemy. Pan Kordus stwierdził, że skoro został zgłoszony taki problem to należy go przeanalizować. Pan Klimkowski stwierdził, że komisja może zadziałać w tym względzie, bo rodzic sam nie ma takiej możliwości.
Pani Różalska wnioskuje aby sprawdzić plan pod tym kątem również aby w ciągu dnia nie jeździły „za ciężkie pieniądze„ autobusy z kilkoma uczniami.
W kolejnym punkcie obrad kierownik ZOSz p.Kordus przedstawił projekt „Regulaminu określającego rodzaje świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania„ Komisja przyjęła projekt regulaminu do wiadomości. Pan Zbigniew Kordus poinformował, że zgodnie z kartą nauczyciela istnieje obowiązek opracowania takiego regulaminu i ustalenia /zaplanowania/ odpowiedniej kwoty w budżecie gminy. Pan Wójt zaproponował aby na razie z regulaminem się wstrzymać i zobaczyć jak się sytuacja będzie w tej sprawie przedstawiała.
Następnie Wójt przedstawił propozycje podwyżki diet dla sołtysów i zaproponował 250 zł miesięcznie.
Pan Ślaski stwierdził, że w związku z tym, że dotychczas sołtysi mają dietę 80 zł to jest to za duża podwyżka i proponuje 150 zł. To samo zdanie wyraziła p. Różalska. Pan Śląski proponował żeby w dietach zróżnicować sołtysów wsi "popegeerowskich" i wsi z gospodarstwami indywidualnymi. W tym punkcie poruszono również sprawy wsi omówione na spotkaniu p. Wójta z sołtysami wsi, m.innymi sprawę przekazywania materiałów sesyjnych – przed sesją – ponieważ sołtysi czują się niedoinformowani jeżeli chodzi o sprawy i zagadnienia poruszane na sesjach.
Wójt poruszył również sprawę Michałowa – gdzie tamtejsze Kółko Rolnicze zakupiło materiały do zajęć plastycznych /m.innymi kredki, papiery itp./ i mają być tam prowadzone zajęcia z małymi dziećmi z Michałowa. Wójt zadał pytanie – kto będzie odpowiadał za bezpieczeństwo tych dzieci. Stwierdził również, że nie wyrazi zgody na zakup grzejnika elektrycznego i telewizora do świetlicy. W świetlicy w Godurowie – stwierdził Wójt – młodzież też chciałaby całymi dniami przesiadywać w świetlicy a to niesie za sobą koszty np. ogrzewania i te sprawy należy uregulować.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.
Protokółował: Wiesław Glapka

                                                                                 Przewodniczący komisji

                                                                                          Stefan Śląski
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2007-02-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.