Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 2/2007 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 20 marca 2007r.

Protokół Nr 2/2007 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 20 marca 2007r.

Numer protokołu: 2
Rok: 2007

Protokół Nr 2/2007
posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 20 marca 2007r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu:
1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
4. Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Różalska
5. Dyrektorzy Zespołów Szkół – Piaski, Szelejewo, Bodzewo
6. Kierownik Zespołu Obsługi Szkół – Zbigniew Kordus
7. Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak

Przewodniczący komisji, Pan Stefan Śląski powitał wszystkich i poprosił p. Aldonę Grześkowiak Węglarz - dyrektor Zespołu Szkół w Piaskach o przedstawienie analizy wyników kompetencji uczniów. Pani Węglarz przedstawiła wynika badań kompetencji uczniów, uzasadniała dlaczego osiągnięto takie wyniki i jak kształtują się w porównaniu ze średnimi wynikami w Polsce. Również dyrektorzy Zespołu Szkół w Szelejewie i Bodzewie przedstawili wyniki badań kompetencji w swoich placówkach. Wyjaśniali z jakich przedmiotów wyniki można uznać za dobre a z jakich przedmiotów wypadają o wiele gorzej.
Wspólnie podczas dyskusji zastanawiano się jakie należy jeszcze podejmować działania aby poprawić wyniki uczniów z pisanych egzaminów. Wszyscy dyrektorzy byli jednak zgodni, że pomimo podejmowanych starań ze strony nauczycieli coraz trudniej zmotywować młodych ludzi do większego wysiłku i systematycznej nauki. Dyrektorzy informowali ponadto, że z corocznych obserwacji wynika, iż ankiety którym muszą sprostać uczniowie są coraz trudniejsze a przecież w klasie znajdują się uczniowie o różnym stopniu uzdolnienia co wpływa w efekcie na ogólny wynik egzaminu.
Następnie dyrektorzy szkół odnieśli się do absencji chorobowej w swoich placówkach.
Pani Grześkowiak Węglarz poinformowała, że na dzień dzisiejszy w Piaskach największy problem matematyka gdzie w jednej klasie zmieniają się nauczyciele tego przedmiotu. Lecz jako dyrektor nie może na to poradzić gdyż nie wolno jej kwestionować zwolnień lekarskich. Doskonale zdaję sobie sprawę, że taka sytuacja odbija się na uczniach – stwierdziła p. Weglarz. Mogę szukać zastępstwa jeżeli nauczyciel matematyki będzie nieobecny dłużej niż miesiąc lecz w żadnym wypadku jeżeli dostarcza do szkoły "tzw. zwolnienia rwane" /trwające np. 3, 4 dni lub tydzień/ - stwierdziła P. Weglarz. Jednak podejmuję działania aby wyrównać poziom wiedzy z tego przedmiotu organizując tzw. godziny konsultacyjne.
Pani Różalska – Przewodnicząca Rady Gminy pytała o lekcje biologii – stwierdziła, że dzwonią do niej rodzice w tej sprawie gdyż również często zmieniają się nauczyciele tego przedmiotu. Pani Grześkowiak Węglarz odpowiedziała, że rozumie rodziców lecz nie zawsze może rozwiązać takie problemy lecz na dzień dzisiejszy jeżeli chodzi o lekcje biologii już ten problem jest rozwiązany. Pani Grześkowiak Węglarz poinformowała komisję, że w Szkole w Piaskach absencja chorobowa nauczycieli wynosi 6,7 % co nie jest tak dużym problemem w tak dużej szkole.
Pan Śląski pytał o sprawy dowozu dzieci do szkoły w Piaskach - jak jest ułożony plan lekcji pod kątem dowozu dzieci. Pani Dyrektor odpowiedziała, że plan jest maksymalnie ułożony tak aby było jak najmniej tzw. okienek. Powiedziała, że przygotowanie takiego planu to „misterna robota„ i uważa, ze jest to dobrze zrobione. Ponadto co roku plan się zmienia i zawsze się go udoskonala a nie ma rozwiązań idealnych aby wszyscy byli zadowoleni – stwierdziła p. Węglarz.
Pan Śląski pytał o ilośc tzw ”okienek” dla poszczególnych nauczycieli.
Pani Dyrektor odpowiedziała, że plan jest układany komputerowo aby każdy nauczyciel miał te same prawa.
Pan Radwan pytał o jakość dowozu dzieci do szkoły przez firmę przewozową.
Pani Dyrektor odpowiedziała, że w tym roku szkolnym żąda od firmy przewozowej wszystkich wyjaśnień dotyczących np. zmiany opiekuna na piśmie i może powiedzieć, że te sprawy uległy znacznej poprawie.
Pani Różalska – Przewodnicząca Rady Gminy wróciła do tematu tzw „okienek” – uważam, że jeden nauczyciel ma dwie skoczki a drugi 5 – powiedziała p. Różalska.
Pani Dyrektor Grześkowiak-Węglarz nie zgodziła się z tym stwierdzeniem.
Pan Kazimierz Berus – dyrektor Zespołu Szkół w Bodzewie powiedział, że plan lekcji winien być układany „pod ucznia” a nie nauczycieli. Poinformował, że w jego placówce nauczyciele bardzo mało korzystają ze zwolnień lekarskich, zdarza się to naprawdę bardzo sporadycznie. Również nie mam problemu w szkole w Bodzewie z dowozem dzieci – stwierdził p. Berus.
Pan Wójt poinformował, że przy opracowywaniu nowych projektów organizacyjnych wszystkie szkoły otrzymają od niego pewne wskazówki które należy uwzględnić.
Pani Matczak – dyrektor Zespołu Szkół w Szelejewie poinformowała, że w jej placówce absencja chorobowa w skali roku wyniosła 4,98 % /zwolnienie lekarskie – ciąża/. Ogólnie nie ma w Szelejewie problemu związanego z absencja chorobową – stwierdziła p. Matczak.
Pan Zbigniew Kordus – kierownik Zespołu Obsługi Szkół wspomniał o przeprowadzonych w ostatnim czasie kontrolach w placówkach oświatowych. Powiedział, że z podsumowania kontroli wynika iż na terenie naszej gminy kontrola nie wypadła źle, dzieci czują się bezpieczne co nie oznacza, ze należy uśpić czujność w tym zakresie. Powiedział ponadto, ze największym zagrożeniem dla dzieci są wałęsające się bezpańskie psy i dlatego powinniśmy w tym zakresie podjąć stosowne działania.
Pani Różalska poruszyła sprawę wyglądu prywatnej posesji znajdującej się w bliskim otoczeniu szkoły która psuje wizerunek estetyczny całego kompleksu szkolnego. Jest na tej posesji bałagan, właściciel jej nie sprząta a ponadto zachodzi obawa, że dzieci mogą tam w każdej chwili wejść i może dojść do wypadku. Pan Wójt polecił p. Kordusowi aby zwrócił się pisemnie do nadzoru budowlanego w Gostyniu o odpowiednie zabezpieczenie tej posesji.
Pan Wójt pytał dyrektorów szkół o liczbę nauczycieli którzy zadeklarowali przejście na emeryturę.
Pani Dyrektor z Piasków powiedziała, że na dzień dzisiejszy w jej placówce zadeklarowały przejście na emeryturę dwie osoby. W Szelejewie tylko ja wybieram się na emeryturę – oświadczyła p. Matczak. Pan Berus poinformował, że na dzień dzisiejszy nikt nie zgłosił faktu przejścia na emeryturę.
Więcej dyskusji na tematy związane z oświata nie podjęto, wobec czego przewodniczący komisji, Pan Śląski podziękował dyrektorom szkół i p. Kordusowi za udział w dzisiejszym posiedzeniu komisji.
Nastąpiła krótka przerwa .
Projekty uchwał:
PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE:
- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na rok 2007
Projekt uchwały bardzo szczegółowo przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak. Radni nie wnieśli uwag.
- zmiany uchwały Rady Gminy Piaski Nr V/21/2007 z dnia 20 stycznia 2007r.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Wyjaśniła, że w uchwale Rady Gminy Piaski Nr V/21/2007 z dnia 30 stycznia 2007r. dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na rok 2007 należy dokonać korekty w 2 paragrafach. Przedstawiła brzmienie tych paragrafów. Radni nie wnieśli uwag.
- wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości z zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Projekt uchwały przedstawiła p. Regina Karolewicz – inspektor ds. gospodarki gruntami rolnymi. Stosownych wyjaśnień w tej sprawie udzielił również Wójt Gminy. Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
- zmiana uchwały Nr V/25/2007 Rady Gminy Piaski z dnia 30 stycznia 2007r, w sprawie : określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
Projekt uchwały przedstawiła p. Regina Karolewicz. Radni nie wnieśli uwag.
- zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Projekt uchwały przedstawił Pan Wójt. Ponadto p. Wójt poinformował, że na dzień dzisiejszy mamy w gminie grupę remontową lecz prawdopodobnie, zgodnie z ostatnimi zapowiedziami rządu, będziemy musieli grupę zlikwidować i utworzyć spółkę skarbu gminy wraz z Zarządem i Radą Nadzorcza która będzie miedzy innymi zajmowała się sprawa dostarczania wody dla mieszkańców gminy. Jeżeli taka spółka powstanie wówczas będzie przedstawiała taryfy za wodę i ścieki.
Komisja budżetowa zaakceptowała taryfy za wodę i ścieki przedstawione w projekcie uchwały.
- Przyjęcie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach.
Projekt uchwały przedstawiła p. Maria Ratajczak – kierownik GOPS w Piaskach. Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
- wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla:
a/ Zespołu Szkół w Piaskach
b/ Zespołu Szkół w Szelejewie
c/ Zespołu Szkół w Bodzewie
d/ Przedszkola Samorządowego w Piaskach
e/ Zespołu Obsługi Szkół w Piaskach
f/ Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach
Stosownych wyjaśnień udzielił Sekretarz Gminy. Poinformował, że Rada Gminy musi ustalić najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla tych jednostek oraz ustalić wartość jednego punktu aby można było dokonać zmian w płacach pracowników w/w jednostek. /nie dotyczy to płac nauczycieli tylko pracowników administracyjnych/ Powiedział, że na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze przygotowanych propozycji lecz na najbliższej sesji radni otrzymają propozycję w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu.
Komisja zaakceptowała propozycję Sekretarza Gminy.
- powołanie zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Piaskach.
Pan Wójt zaproponował na to stanowisko p. Małgorzatę Furman, stwierdził jednocześnie, że ma odpowiednie kwalifikacje na to stanowisko i nie ma do jej pracy zastrzeżeń. Radni nie wnieśli uwag i zaakceptowali propozycję p. Wójta.
- wysokość diety dla sołtysów
Pan wójt poinformował, że na spotkaniu z sołtysami padały różne propozycje w sprawie wysokości diety dla sołtysów. Wymienił kwotę 250,- zł. – czyli połowę diety radnego.
Komisja oświaty po dyskusji na ten temat zaproponowała dietę dla sołtysów w wysokości 220,- zł.
- przyjęcie planów pracy Rady Gminy Piaski, Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych komisji Rady Gminy Piaski na rok 2007.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych projektów uchwał.

Na tym protokół zakończono.
protokółowała: M. Konieczna

                                                                          Przewodniczący komisji

                                                                                     Stefan Śląski
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2007-03-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.