Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 3/2003 posiedzenia komisji budownictwa, gospodarki komunalnej,ładu przestrzennego, sprawy p. pożarowe odbytego w dniu 20 lutego 2003 r.

Protokół Nr 3/2003 posiedzenia komisji budownictwa, gospodarki komunalnej,ładu przestrzennego, sprawy p. pożarowe odbytego w dniu 20 lutego 2003 r.

Numer protokołu: 3
Rok: 2003

Protokół Nr 3/2003
posiedzenia komisji budownictwa, gospodarki komunalnej,
ładu przestrzennego, sprawy p. pożarowe odbytego w dniu
20 lutego 2003 r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu ;
Majchrzak Jan - przewodniczący komisji
Nawrocik Krzysztof - członek komisji
Polaszek Władysław - „ „
Karolczak Elżbieta - z - ca Skarbnika Gminy
Wójt Gminy - Zenon Norman
Glapka Wiesław - Sekretarz Gminy

Temat posiedzenia : dyskusja nad projektami uchwał które będą przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Gminy w dniu 24 lutego 2003 r.
Projekty uchwał w sprawie :
- przyjęcia budżetu gminy na 2003 r.
- powołania Komisji Rewizyjnej
- ustalenia wysokości diet dla radnych i sołtysów
- przyjęcia statutu GOK Piaski
- przyjęcia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Piaskach
- cen za zbiórkę, wywóz oraz składowanie odpadów komunalnych stałych
- wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla: Zespołu Szkół w Piaskach, Szelejewie, Bodzewie, Zespołu Obsługi Szkół w Piaskach oraz Przedszkola Samorządowego w Piaskach.
- ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.....

Projekt budżetu gminy na rok 2003 przedstawiła p. Elżbieta Karolczak - z-ca Skarbnika Gminy.
Poinformowała, że projekt budżetu gminy opracowany został przy założeniu wzrostu gospodarczego na poziomie 3,5 %, średniej inflacji 2,3 %, wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej o 4 %
Podatek rolny w projekcie budżetu zaplanowano według ceny żyta za 1 kwintal - 33zł.
Ponadto odpowiadała na bieżąco na pytania radnych dotyczące projektu budżetu..
Komisja budżetu przyjęła bez uwag projekt budżetu gminy na rok 2003.
Propozycja komisji w sprawie wysokości diet
I propozycja
- Przewodniczący Rady Gminy - 800,- zł.
- Zastępcy Przewodniczącego - 330,-
- Przewodniczący komisji - 330,-
- radni pozostali - 300,-
- sołtysi - 80,-
II propozycja
- Przewodnicząca Rady Gminy - 450,- zł.
z-cy PRG i przewodniczący komisji - 200,-
pozostali radni - 150,-
sołtysi - 80,-
Wobec faktu , że powstały dwie propozycje , przewodniczący komisji poddał je pod głosowanie.
Za I propozycją głosowały dwie osoby i wobec takiego wyniku głosowania na sesji zostanie podana jako oficjalna wersja propozycja nr I
propozycja w sprawie cen za zbiórkę, wywóz oraz składowanie odpadów
komisja proponuje aby pozostawić ceny za worki oraz za odpady dostarczane indywidualnie na wysypisko - na poziomie roku ubiegłego.
Natomiast za śmieci komunalne prasowane za 1 tonę - proponuje 820,- zł.
Następnie Wójt przedstawił projekty uchwał w sprawie wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla Zespołu szkół w Piaskach, Szelejewie i Bodzewie, zespołu Obsługi Szkół w Piaskach oraz Przedszkola Samorządowego w Piaskach.
Wartość punktu oraz najniższa płaca była ustalana w roku 2001 i wynosi za 1 punkt 3,50 zł oraz 650,- zł najniższa płaca.
Wójt proponuje aby podwyższyć najniższą płacę do kwoty 680 zł. a wartość punktu do kwoty 3,70 zł.
Komisja nie wnosi zastrzeżeń do propozycji p. Wójta.
Kolejno Wójt poinformował, że ustawa obliguje nas do tego aby wydzielić GOK Piaski i Gminną Bibliotekę Publiczną jako jednostki samodzielne które będą mieć własną księgowość i dlatego należy przyjąć uchwałą Statuty dla tych jednostek - ten rok będzie rokiem przejściowym i zobaczymy jak to będzie funkcjonować.
Komisja nie wniosła uwag do projektów uchwał w sprawie statutu GOK i Biblioteki.
Wójt poinformował również komisję o sprawie dotyczącej parafii ewangelicko augsburskiej. Parafia żąda odszkodowania w wysokości 40 tyś. zł. oraz zwrotu gruntów przy ul. Warszawskiej.
Ponadto przedstawiono Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przyjętego uchwałą przez Radę Statutu Gminy.
Stosownych wyjaśnień udzielił w tej sprawie Sekretarz Gminy, Pan Wiesław Glapka.
Wspomniał ponadto, że w najbliższym czasie musimy opracować projekt Statutu Sołectwa i dobrze byłoby aby Komisja Statutowa powołana przez Radę Gminy zajęła się tym tematem.
Wójt poinformował ponadto komisję o sprawie dotyczącej wysypiska śmieci.
Zgodnie z nowymi przepisami w sprawie wysypisk śmieci będziemy musieli zainstalować tzw. piezometry, zatrudnić kierownika wysypiska i dokonywać okresowych badań dotyczących zanieczyszczenia wód gruntowych.
Koszt przystosowania się do zaleceń ustawowych na wysypisku wyniesie 40 tyś. zł.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych....
Sekretarz Gminy poinformował, że Rada Gminy poprzedniej kadencji podjęła w kwietniu 2002 r. uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych lecz zmieniła się ustawa o samorządzie i wykonanie tej uchwały należy powierzyć nie Zarządowi Gminy którego już nie ma lecz Wójtowi Gminy i dlatego trzeba w uchwale to zmienić.
Komisja nie wniosła uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Rozpatrzenie wniosków:
p. Joanna Adamska zwraca się z prośbą o przyznanie materiałów budowlanych lub środków finansowych na zagospodarowanie poddasza w budynku szkoły w Drzęczewie
Komisja nie zaproponowała żadnego rozwiązania w tej sprawie, Pan Wójt wyjaśnił, że wniosek niniejszy zostanie rozpatrzony po spotkaniu Wójtów i Burmistrzów na Konwencie który odbędzie się w następnym tygodniu.
mieszkańcy ul. krótkiej w Piaskach zwracają się o rozwiązanie nurtującego ich od wielu lat problemu - chodzi o katastrofalny stan tej drogi.
Komisja budownictwa uważa, że wiele dróg w Piaskach wymaga naprawy a ulice będą wykonywane wg kolejności realizacji dróg zaplanowanych w kolejnych budżetach gminy.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała ; M. Konieczna

Przewodniczący komisji
Jan MajchrzakInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2003-02-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.