Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 10/2003 wspólnego posiedzenia komisji budownictwa i rolnictwa odbytego w dniu 10 grudnia 2003 r.

Protokół Nr 10/2003 wspólnego posiedzenia komisji budownictwa i rolnictwa odbytego w dniu 10 grudnia 2003 r.

Numer protokołu: 10
Rok: 2003

Protokół Nr 10/2003
wspólnego posiedzenia komisji budownictwa i rolnictwa odbytego
w dniu 10 grudnia 2003 r. w Urzędzie Gminy Piaski

Obecni na posiedzeniu :
1. Radni - wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
4. Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak
5. Przewodnicząca Rady Gminy - Irena Różalska
6. Inspektor ds. wymiaru podatku i opłat– Emilia Nawrot

Przewodniczący Komisji budownictwa Pan Majchrzak powitał Wójta, Przewodniczącą Rady Gminy, Sekretarza. Panią Nawrot i radnych.
Pan Sekretarz poprosił Panią Nawrot o dokładną analizę projektów uchwał w sprawie :
- ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
- ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości
- obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 kwintal, przyjmowanej jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2004 r. na terenie Gminy Piaski
- ustalenie stawki podatku od posiadania psów i terminów płatności podatku
- ustalenia dziennej stawki opłaty targowej.
Pani Nawrot dokładnie omówiła wszystkie projekty uchwał. Razem z Panem Wójtem i Panem Sekretarzem odpowiadała na pytania Radnych w zakresie stawek podatkowych.
W sprawie podniesienia podatku od nieruchomości pkt. 2 ppkt. e – pozostałych – od 1 m² powierzchni użytkowej radni głosowali. Stawka zaproponowana przez Przewodniczącego komisji budownictwa to – 3,25 zł
Głosy rozłożyły się następująco :
- za – 4 radnych
- przeciw – 1 radny
- wstrzymał się od głosu – 2 radnych
Stawkę przegłosowano na 3,25 zł.
Pan Wójt poinformował Radnych o dyskusji na posiedzeniu komisji oświaty w sprawie podatku od posiadania psów. Radni wyrazili się negatywnie na temat przeprowadzenia akcji znakowania psów z uwagi na wysoki koszt tego przedsięwzięcia.
Radni nie wnieśli więcej uwag do przedstawionych projektów uchwał.
Propozycje komisji odnośnie stawek podatkowych stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Projekt uchwały w sprawie opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych.
Pan Wójt przedstawił Radnym kwestie rozliczania się z gminami Gostyń i Borek Wlkp. za dostarczanie wody oraz przekazywania ścieków do oczyszczalni w Gostyniu. Radni z gminy Gostyń wystąpili o założenie licznika na granicy Piaski – Gostyń. Z naszej gminy dopłacamy do ujęć w : Lipiu, Szelejewie, Michałowie, Lafajetowie , Józefowie i Godurowie.
Na pytanie Pana Żalika – czy Piaski mogłyby mieć swoją oczyszczalnie Pan Wójt odpowiedział :
W sprawie kanalizacji sanitarnej jest opracowywane studium, w ramach Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich. Z tego opracowania wynika, że w Bodzewie musiałaby być oczyszczalnia z podłączeniem do Taniecznicy, Strzelec Małych, Grabonóg Huby, Bodzewko i Rębowo. Strzelce Wielkie połączone będą razem z Piaskami, a do oczyszczalni w Gostyniu wpływały by ścieki z Podrzecza i Grabonogu. Małe oczyszczalnie – Lipie, Michałowo, Szelejewo, Drogoszewo w kierunku Godurowa. W wsi Smogorzewo mogą powstać oczyszczalnie przydomowe.
Projekty uchwał w sprawie :
- przejęcia na własność Gminy Piaski nieruchomości zabudowanej stacją uzdatniania wody, położonej w obrębie Piaski,
- przystąpienia i wniesienia udziałów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania spółka z o.o. w Lesznie
- wyrażenie zgody na zwrot darowizny, nieruchomości gruntowej położonej w Smogorzewie
- zaopiniowania wniosku o przyznanie środków finansowych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w Smogorzewie
- utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Piaskach
- przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004
- określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Piaski z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności i wskazania organów do tego uprawnionych.
- nadania Statutów Samorządom Mieszkańców Sołectw
Wszystkie te projekty dokładnie przedstawił Pan Wójt i Pan Sekretarz, odpowiadali na pytania radnych.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych projektów uchwał.
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i zmiany w budżecie gminy na 2004r.
Pani Skarbnik Gminy poinformowała o zmianach jakie będą w budżecie w przyszłym roku.
Projekt zmiany budżetu stanowi załącznik do protokółu.
Pani Elżbieta Karolczak poinformowała także członków komisji w jaki sposób będą wypłacane pieniądze w sprawie klęski żywiołowej.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych zmian w budżecie gminy.
Wolne wnioski i głosy :
Pan Wójt poinformował Radnych w sprawie podpisania umów lekarzy rodzinnych z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Następnie przedstawił działaniach komisji rewizyjnej w sprawie kontroli w Zespołach Szkół w Piaskach Szelejewie i Bodzewie.
Pani Irena Różalska prosiła o wysłanie pisma do Starostwa w sprawie zapadniętego chodnika przy ul. Dworcowej i Sienkiewicza. Sprawa ma być poruszona na sesji.
Pan Majchrzak zwrócił się do Pana Wójta w sprawie poprawienia chodnika na ul. Poznańskiej, przy posesji Pana Gliszczyńskiego a także o uporządkowanie śmieci za halą sportową.
Pan Polaszek pytał się Pana Wójta w sprawie czyszczenia rowów – od maja 2004r. przyjdzie do pracy 8 osób i to oni będą wycinać gałęzie.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała J. Polaszyk

Przewodniczący komisji :

budownictwa i rolnictwa

Jan Majchrzak Jan KędziaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2003-12-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.