Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 11/2004 posiedzenia komisji budownictwa, gospodarki komunalnej, ładu przestrzennego i sprawy p.pożarowe odbytego w dniu 8 marca 2004 r.

Protokół Nr 11/2004 posiedzenia komisji budownictwa, gospodarki komunalnej, ładu przestrzennego i sprawy p.pożarowe odbytego w dniu 8 marca 2004 r.

Numer protokołu: 11
Rok: 2004

Protokół Nr 11/2004
posiedzenia komisji budownictwa, gospodarki komunalnej,
ładu przestrzennego i sprawy p.pożarowe odbytego w dniu
8 marca 2004 r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu;

1. Radni - wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
4. Przewodnicząca Rady Gminy - Irena Różalska
5. Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak

Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:

- zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wraz z taryfami i uzasadnieniem do uchwały przedstawił Sekretarz Gminy.
Komisja nie wniosła zastrzeżeń do przedstawionego projektu uchwały.

Następnie Sekretarz poinformował, że uchwały które dotyczą zmian nazw miejscowości względnie zniesienia nazw niektórych miejscowości prawdopodobnie nie będziemy podejmować na najbliższej sesji gdyż istniej określona procedura prawna dotycząca takich uchwał i nie jesteśmy wstanie do 31 marca br. dochować terminów . Wrócimy do tego tematu w terminie późniejszym.

Następnie Wójt zapoznał komisję z protokółem z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej za 2002 r. w jednostkach oświatowych gminy Piaski, przeprowadzonej przez biegłych - na zlecenie Wójta. Wójt zlecił przeprowadzenie kontroli w ramach swoich uprawnień wynikających z ustawy. Protokół niniejszy znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Piaski.

Wójt przedstawił informację o przebiegu i wynikach konkursu na dyrektora Zespołu Szkól w Piaskach.
Poinformował, że wyłoniony dyrektor w drodze konkursu, Pani Aldona Węglarz zostanie przedstawiona gronu pedagogicznemu i radzie szkoły w dniu 10 marca br.

Sekretarz Gminy odczytał protokół z kontroli przeprowadzonej w Zespole Obsługi Szkół w Piaskach w dniach 28.11.2003r, 7.01.2004r. i 9.01.2004r. przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Piaski na podstawie uchwały Rady Gminy Piaski Nr XI/59/2003 z dnia 29 10.2003R.
Protokół niniejszy znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Piaski.

Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała radnych z pismem jakie wpłynęło na jej ręce od p. Waldemara Owczarskiego zam. w Piaskach / sprawa dotyczy posesji na ul. Gostyńskiej /
Radni nie podjęli żadnej decyzji w sprawie przedstawionego pisma, uznali, ze wszystkie komisje winny się z pismem zapoznać.

Sekretarz Gminy przedstawił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w sprawie nieważności uchwały Nr XII/62/2003 Rady Gminy Piaski w sprawie nadania statutów Samorządom Mieszkańcom Sołectw w części dotyczącej § 13 ust. 2, § 29 ust. 1 pkt. 11, § 34....

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Piaski na rok 2004.

Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2004 przedstawił i szczegółowo omówił Wójt.Plan niniejszy stanowi załącznik do protokółu.
Ponadto poinformował, że w związku z wejściem do UE należy z rocznym wyprzedzeniem zgłaszać planowane inwestycje na lata następne po to aby mieć możliwość korzystania ze środków strukturalnych a to oznacza, że trzeba przygotować dokumentacje na zadania które planujemy na lata następne.
Będziemy też współpracować z ościennymi gminami gdyż takie inwestycje jak np. oczyszczalnie ścieków będą obejmować nie tylko naszą gminę.

Projekt budżetu gminy na rok 2004/ który wszyscy radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję w przewidzianym w Statucie Gminy terminie / przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani Elzbieta Karolczak - szczegółowo przedstawiła planowane dochody i wydatki w budżecie gminy na rok bieżący. Odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń do przedstawionego projektu budżetu..

Pan Wójt przedstawił sprawę dotyczącą kompleksowej wymiany oświetlenia ulicznego na terenie naszej gminy - na lampy energooszczędne.

Rozpatrzenie wniosku :

- Rada Sołecka w Smogorzewie zwraca się o wykup działki przylegającej do stacji pomp.
Działka ta poprawi dojazd do pól.
Komisja budownictwa zaopiniowała wniosek pozytywnie.

Wnioski komisji:
Komisja wnioskuje o wysłanie pism do:
1/ powiatu - w sprawie usunięcia w Piaskach na ulicy Poznańskiej krzywych drzew które bardzo zagrażają bezpieczeństwu pojazdów.
2/ Generalnej Dyrekcji Dróg Państwowych w Poznaniu - w sprawie naprawy drogi na ulicy Warszawskiej w Piaskach - róg ulicy Warszawskiej przy skręcie na ulicę Strzelecką.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: M. Konieczna

Przewodniczący komisji

Jan Majchrzak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2004-03-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.