Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 15/2004 posiedzenia komisji budownictwa, gospodarki komunalnej, ładu przestrzennego i sprawy p. pożarowe, odbytego w dniu 20 września 2004r.

Protokół Nr 15/2004 posiedzenia komisji budownictwa, gospodarki komunalnej, ładu przestrzennego i sprawy p. pożarowe, odbytego w dniu 20 września 2004r.

Numer protokołu: 15
Rok: 2004

Protokół Nr 15/2004
posiedzenia komisji budownictwa, gospodarki komunalnej, ładu przestrzennego i sprawy p. pożarowe, odbytego w dniu
20 września 2004r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu komisji:
1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
4. Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004r.

Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak przedstawiła szczegółową informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004r.
Odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie.
Planowany budżet na poczatku roku wynosił;
DOCHODY - 13.000.739,- zł.
WYDATKI - 12.877.057,-
W I półroczu budżet zgodnie z uchwałami Rady Gminy zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwote - 919.871,- zł.
Dochody wykonano w 49,63 % na kwotę 6.909.109,- zł.
Wydatki wykonano w 46,34 % na kwote 6.393.758,- zł.
W tym wydatki bieżące - 5.984.232,- zł, wydatki majątkowe - 409.526,- zł.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004r.

Następnie Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2004r.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:
- nadanie nazwy ulicy w Piaskach na osiedlu Drzęczewo .
- zaopiniowanie wniosku o przyznanie środków finansowych na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w Strzelcach Wielkich
- zaopiniowanie wniosku o przyznanie środków finansowych na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w Rębowie.
- uchylenia uchwały Rady Gminy Piaski Nr XII/66/2003r. z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Piaskach.
- zatwierdzenie planu rozwoju lokalnego Gminy Piaski na lata 2004 - 2006.

Pan Wójt przedstawił radnym w/w projekty uchwał.
W sprawie nadania nazwy ulicy na osiedlu Drzęczewo w Piaskach pan Wójt poinformował, ze był na spotkaniu z przyszłymi mieszkańcami ulicy i zaproponował aby nadań jej nazwę - Filipa Nerii, na co obecni na spotkaniu wyrazili zgodę.
Następnie Wójt szczegółowo omówił sprawy dotyczące pozyskiwania środków unijnych na budowę i modernizację dróg oraz kanalizację sanitarną.
Radni otrzymali projekt planu rozwoju lokalnego gminy Piaski na lata 2004 - 2006
Poinformował również, że nie będziemy tworzyć Zakładu Gospodarki Komunalnej gdyż stracilibyśmy odliczenie od VAT /rocznie około 90 tyś. zł. /

Ponadto Pan Wójt poinformował radnych o stopniu zaawansowania prac które obecnie są prowadzone na terenie gminy.

Projekty uchwał w sprawie:
- przyznania i zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie uczniów realizowanych w ramach zadań własnych gminy.
- zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków za usługi opiekuńcze.

Sekretarz Gminy, Pan Wiesław Glapka poinformowała, że nowa ustawa o pomocy społecznej zmieniająca zasadniczo kryteria dochodowe dla osób i rodzin korzystających z pomocy spowodowała, że należy podjąć stosowne uchwały dotyczące przyznawania i zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie uczniów realizowanych w ramach zadań własnych gminy oraz zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków za usługi opiekuńcze.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych projektów.

Rozpatrzenie wniosków :
- Ruta Jan i Kazimiera - zam. w budynku Szkoły Podstawowej w Bodzewie zwracają się z prośba o możliwość wykupienia lokalu.
Komisja rolnictwa uważa, że nie ma możliwości wydzielenia mieszkania które znajduje się w budynku szkoły.
- Konwent Ojców Bonifratrów prosi o dofinansowanie remontu dwóch kolejnych pomieszczeń na gabinety rehabilitacji.
Komisja uważa, że jeżeli gmina dysponowałaby środkami finansowymi to należy pomóc Konwentowi w remoncie pomieszczeń.
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu zwraca się z prośba o dofinansowanie w tym roku zakupu nowej sprężarki do ładowania butli w kwocie 2.500,- zł.
Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie, jeżeli znajda się na ten cel środki finansowe.
Poinformowano ponadto radnych, że Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski przesłało pismo w sprawie propozycji podniesienia stawki składki członkowskiej na 2005r.. Stawka - wedle projektu wzrośnie dla naszej gminy o 53 zł. kwartalnie.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała : M. Konieczna
Przewodniczący komisji
Jan MajchrzakInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2004-09-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.