Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 16/2004 posiedzenia komisji budownictwa, gospodarki komunalnej, ładu przestrzennego i sprawy p.pożarowe odbytego w dniu 20 października 2004r

Protokół Nr 16/2004 posiedzenia komisji budownictwa, gospodarki komunalnej, ładu przestrzennego i sprawy p.pożarowe odbytego w dniu 20 października 2004r

Numer protokołu: 16
Rok: 2004

Protokół Nr 16//2004
posiedzenia komisji budownictwa, gospodarki komunalnej, ładu przestrzennego i sprawy p.pożarowe odbytego w dniu 20 października 2004r w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu :
1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
4. Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak

Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:
- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2004r.
- przyjęcia planu rozwoju lokalnego Gminy Piaski na lata 2004 - 2006
- trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji celowych na realizację zadań innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania przyznanej dotacji oraz kontroli wykonania zleconego zadania
- statutu gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie "Zespół Obsługi Szkół"
- pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2004r.
- udzielenia pomocy finansowej powiatowi Gostyńskiemu w 2004r.
- wyrażenia woli utworzenia "Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego" w Gostyniu

Pan Wójt bardzo szczegółowo omówił i przedstawił plan rozwoju lokalnego Gminy Piaski na lata 2004 - 2006 łącznie z planem finansowym który odzwierciedla poszczególne zadania inwestycyjne umieszczone w w/w planie.
Komisja nie wniosła zastrzeżeń do przedstawionego planu

Następnie Sekretarz przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia "Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego" Poinformował, że aby zapewnić ciągłość funkcjonowania wspomnianego Stowarzyszenia oraz sprawną i stałą obsługę Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych, Zarząd Stowarzyszenia wystąpił do gmin z wnioskiem o możliwość powołania stowarzyszenia osób prawnych.
Obecne stowarzyszenie osób fizycznych nie gwarantuje stabilności finansowej gdyż dotacje i składki członkowskie wpływają bardzo nieregularnie. Stabilność finansowa byłaby zagwarantowana gdyby było to stowarzyszenie osób prawnych, mogłyby wówczas przystąpić do tej organizacji samorządy które przekazywałyby roczne składki członkowskie zamiast dotacji. Dlatego należałoby zgodnie z przepisami zlikwidować dotychczasowe stowarzyszenie a powołać stowarzyszenie osób prawnych.

Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie statutu gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie "Zespół Obsługi Szkół". Poinformował, że zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi należy rozdzielić obecne stanowisko w tej jednostce - w chwili obecnie główna księgowa Zespołu Obsługi Szkół pełni równocześnie funkcję kierownika tej jednostki.
Kontrola wykazała, że jest to nieprawidłowość i dlatego należy zmienić statut. Po zmianie statutu przez Radę Gminy /poprzez przyjęcie odpowiedniej uchwały/ ogłosimy konkurs na kierownika wspomnianej jednostki.
Sekretarz bardzo szczegółowo przedstawił proponowane zmiany w istniejącym statucie.

Komisja nie wniosła sprzeciwu do proponowanych zmian.

Pan Sekretarz przedstawił projekty kolejnych uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu oraz pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych projektów uchwał.

Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004 oraz projekt uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji celowych na realizację zadań innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania przyznanej dotacji oraz kontroli wykonania zleconego zadania.
Radni nie wnieśli uwag do w/w projektów uchwał.

Następnie Sekretarz poinformował, że wpłynęły 2 wnioski od Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu z prośbą o dotację w kwocie 5 tyś. zł. w roku 2005 oraz o zakup paliwa na kwotę 2 tyś. zł. w roku obecnym.
Wójt poinformował, że zorientuje się jak inne gminy pomagają Policji i przedstawi radnym.
Wpłynął ponadto wniosek Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu z prośbą o dotacje w roku 2005 oraz wniosek Stowarzyszenia Ruchu Obrony Bezrobotnych o dofinansowanie w czerwcu 2005 r. imprezy - zawody o Puchar Wojewody Wielkopolskiego w Martwym Ciągu która odbędzie się w Piaskach 5 czerwca 2005r.

Sekretarz Gminy poinformował radnych, że Wojewoda Wielkopolski przysłał pismo informujące o złożeniu prawidłowych oświadczeń majątkowych przez Wójta Gminy i Przewodniczącą Rady Gminy.

Ponadto Sekretarz zapoznał radnych z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 września 2004r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Piaski informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004r.

Wnioski komisji:

- Pan Polaszek prosi o ustawienie znaku ostrzegawczego w Podrzeczu przy przystanku autobusowym. - UWAGA DZIECI

Na posiedzeniu komisji budżetowej w dniu 19 listopada, p. Stefan Śląski prosił aby komisja budownictwa pojechała do Szelejewa Drugiego i spowodowała usuniecie słupków z jezdni które zamontował p. Woźniak obok sklepu spożywczego. Słupki stoją w pasie jezdni i zagrażają bezpieczeństwu użytkowników drogi.

Pan Majchrzak - przewodniczący komisji budownictwa oraz pozostali członkowie komisji oświadczyli, ze nie widzą potrzeby wyjazdu do Szelejewa gdyż byli już tam w tej sprawie i zgadzają się z opinia p. Śląskiego, że słupki należy usunąć.
Należy wysłać pismo z Urzędu do p. Woźniaka aby usunął zamontowane słupki.

Protokółowała: M. Konieczna

Przewodniczący komisji
Jan MajchrzakInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2004-10-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.