Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 17/2004 posiedzenia komisji budownictwa, gospodarki komunalnej, ładu przestrzennego i sprawy p.pożarowe odbytego w dniu 24 listopada 2004r.

Protokół Nr 17/2004 posiedzenia komisji budownictwa, gospodarki komunalnej, ładu przestrzennego i sprawy p.pożarowe odbytego w dniu 24 listopada 2004r.

Numer protokołu: 17
Rok: 2004

Protokół Nr 17/2004
posiedzenia komisji budownictwa, gospodarki komunalnej,
ładu przestrzennego i sprawy p.pożarowe odbytego w dniu
24 listopada 2004r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu :
1. Radni -wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
4. Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak
5. Inspektor ds. .rolnictwa i ochrony środowiska - Marian Naskręt

Projekt uchwały w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Piaski wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Piaski
Główne założenia wspomnianego programu oraz planu gospodarki odpadami przedstawił pan Marian Naskręt - inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska. Odpowiadał na pytania radnych w tym zakresie.
Sekretarz Gminy poinformował, że program uzyskał już pozytywną opinie Zarządu Powiatu Gostyńskiego, czekamy jednak na opinię Zarządu Województwa Wielkopolskiego i jeżeli do dnia sesji taka opinia przyjdzie wówczas radni mogą podjąć stosowną uchwałę.
Ponadto uzgodniono, że ze względu na bardzo dużą objętość materiałów towarzyszących uchwale nie należy ich kserować a radni mają możliwość korzystać z nich w każdej chwili w Urzędzie Gminy.

Pan Wójt przedstawił koncepcję budowy mieszkańców Godurowa świetlicy wiejskiej, remizy strażackiej i pomieszczeń gospodarczych. Opracowanie koncepcji zlecił p. Giermaziak - mieszkaniec Godurowa.
Koncepcja została przedstawiona na zebraniu wiejskim w dniu 20 listopada br.

Zmiany w budżecie gminy na 2004r.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy przedstawiła p. Elżbieta Karolczak - Skarbnik Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Następnie pan Wójt przedstawił proponowaną średnią cenę skupu żyta w ościennych gminach.
Komisja budownictwa zaproponowała aby średnia cena wynosiła - 36,38 zł.

Sekretarz Gminy, Pan Wiesław Glapka poprosił radnych aby na najbliższej sesji przyjąć uchwałę w sprawie : przyjęcia programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2005.
Sekretarz przedstawił program współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi... który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Projekt uchwały w sprawie określenia ilości licencji na wykonywanie transportu drogowego na rok 2005.
Sekretarz poinformował, że ustawa z września 2001r. o transporcie drogowym wprowadziła od stycznia 2005r. obowiązek uzyskania przez przedsiębiorców od organów samorządowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową. Obecnie na terenie naszej gminy nie ma żadnej taksówki osobowej lecz w przypadku chętnych do podjęcia takiej działalności Rada Gminy ma obowiązek określić do końca listopada roku poprzedniego, liczbę przeznaczonych do wydania nowych licencji.
Komisja proponuje aby ustalić 5 licencji na wykonywanie transportu drogowego.

Następnie Sekretarz Gminy przedstawił pozostałe projekty uchwał dotyczące wniosków o zmiany nazw miejscowości /7 uchwał/.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń do przedstawionych projektów uchwał wraz z uzasadnieniami.

Rozpatrzenie wniosków :
- Stowarzyszenie Kupców Ziemi Gostyńskiej zwróciło się z wnioskiem o zwolnienie od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowaną w Urzędzie Gminy Piaski od opłaty dotyczącej korekty wpisu do ewidencji podmiotów gospodarczych.
Sekretarz Gminy poinformował, że radca prawny Urzędu Gminy, Pani Teresa Andrzejewska /była na posiedzeniu komisji rolnictwa w dniu 22 listopada/ wyjaśniła, że obowiązek korekty wpisów kończy się z końcem bieżącego roku i ewentualne podjęcie uchwały w tej sprawie oraz czas potrzebny na jej publikację spowodowałoby, że niewiele osób skorzystałoby ze zwolnienia od opłaty za korektę wpisu. Osoby które dokonały już korekty miałyby chyba słuszne pretensje, że nie miały możliwości skorzystania ze zwolnienia od opłaty.

- p. Małgorzata Kapała - zam. w Piaskach ul. Św. Marcina 1 prosi o możliwość zakupu działki oznaczonej w ewidencji gruntu i budynków nr 229/2, stanowiącej jedyny wjazd na jej posesję.
Komisja uważa, że należy sprzedać w/w działkę wnioskodawcy.

- p. Marian Wesoły - zam. w Strzelcach Wielkich 8 prosi o sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej część stodoły użytkowanej poprzednio przez ANPASZ. Nieruchomość graniczy bezpośrednio z jego działkami.
Komisja wyraża zgodę na sprzedaż całego obiektu.

- Polski Związek Głuchych i Polski Związek Niewidomych proszą o wsparcie finansowe.
Komisja uważa, że pan Wójt powinien sam podjąć decyzje w tej kwestii.

- Rada Sołecka w Podrzeczu prosi o udzielenie dotacji w kwocie 500,-zł na zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej.
Komisja budownictwa wyraziła zgodę na udzielenie dotacji pod warunkiem, że będą na to środki finansowe w budżecie .

Protokółowała; M. Konieczna
Przewodniczący komisji
Jan Majchrzak

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2004-11-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.