Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 20/2005 wspólnego posiedzenia komisji budownictwa, rolnictwa i budżetu, odbytego w dniu 26 stycznia 2005r.

Protokół Nr 20/2005 wspólnego posiedzenia komisji budownictwa, rolnictwa i budżetu, odbytego w dniu 26 stycznia 2005r.

Numer protokołu: 20
Rok: 2005

Protokół Nr 20/2005
wspólnego posiedzenia komisji budownictwa, rolnictwa i budżetu, odbytego w dniu 26 stycznia 2005r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu:
1. Radni - wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
4. Przewodnicząca Rady Gminy - Irena Różalska
5. Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak

Temat posiedzenia: przedstawienie projektów uchwał które będą przedmiotem obrad najbliższej sesji.

- wyrażenia zgody na współfinansowanie i realizację projektu modernizacji Gminnego Ośrodka Kultury.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że nie należy podejmować tej uchwały na sesji ponieważ budynek Domu Kultury jest własnością samorządu Gminy.

- zatwierdzenie "opisu planowanych do realizacji zadań remontowych i modernizacyjnych w GOK Piaski.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Wójt Gminy. Zaznaczył, że zaplanowaliśmy w budżecie gminy na rok 2005 kwotę 130 tys. złotych na remont Ośrodka Kultury w Piaskach. Jest to podstawa do wystąpienia o ośrodki do Ministerstwa Kultury które sfinansuje planowane zadanie w 20 % oraz o środki unijne które pokryją remont w 80 %. Jeżeli uda się uzyskać środki finansowe o których mowa wyżej to wówczas będziemy mieli sfinansowany remont Ośrodka w 100 %.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2005r.
Przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak .
Pan Wójt poinformował, że w budżecie na rok bieżący zaplanowaliśmy na utrzymanie gabinetu rehabilitacyjnego w Piaskach Marysinie kwotę 14 tysięcy złotych w związku z niepodpisaniem na rok 2005 umowy z NFZ na świadczenie tych usług przez osobę prowadzącą ten gabinet w roku ubiegłym. Nie oznacza to jednak, że w końcu bieżącego roku taka umowa na rok 2006 nie zostanie spisana z NFZ i wówczas samorząd nie będzie dalej finansował działalności gabinetu rehabilitacyjnego.

- regulaminu określającego na rok 2005 wysokości stawek i warunków przyznawania oraz wypłacania dodatków, motywacyjnego, funkcyjnego a także szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaski.
Sekretarz poinformował, że uchwałę w tej sprawie którą radni podjęli na sesji grudniowej powinni na jutrzejszej sesji uchylić gdyż radca prawny w Urzędzie Wojewódzkim wykazał błędy merytoryczne i nie może jej skierować do publikacji.

- wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na realizację inwestycji kulturalnych

- wystąpienia o zniesienie i zmianę urzędowych nazw miejscowości na terenie gminy Piaski, powiat gostyński, województwo wielkopolskie.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych projektów uchwał .

Następnie pan Wójt poinformował, że w związku z odejściem p. Przybylskiej na emeryturę która pełniła również obowiązki zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy powołać na jej miejsce nową osobę. Wpłynęły na to stanowisko 24 oferty pracy które przedstawił p. Wójt. Komisje nie wybrały żadnej oferty .
Pan Wójt poinformował ponadto, że do końca marca br. musimy opracować kalkulację na cenę wody i na 70 dni przed podjęciem uchwały radni winni być poinformowani o cenie wody. W tym roku pozostawiamy cenę wody bez zmian - poinformował p. Wójt.
Wójt poinformował, że na posiedzeniu komisji rewizyjnej poruszono sprawę oznakowania dróg w całej gminie, Pan Radwan uważa, że gmina powinna się tym tematem zająć. Wójt uważa, że należy powołać komisję z pracowników z powiatu przy współudziale pracowników Urzędu Gminy i rozwiązać problem oznakowania dróg w całej gminie.

Wniosek 3 komisji:
Komisje wnioskują aby przy podziale środków finansowych na działalność sportową w roku 2005 byli obecni przewodniczący wszystkich komisji.

Sprawa stypendiów socjalnych
Pan Wójt poinformował, że wszyscy uczniowie powyżej klasy 4 mogą się ubiegać o stypendium socjalne ale na dzień dzisiejszy nie znamy jeszcze szczegółów wypłacania stypendiów.

Następnie Sekretarz Gminy, Pan Wiesław Glapka odczytał pismo p. Czesławy Jeniec ze Strzelec Małych i poinformował, że komisja budownictwa powinna pojechać do Strzelec Małych i przedstawić swoje spostrzeżenia na ten temat. Pan Jan Majchrzak - przewodniczący komisji budownictwa poinformował, że zwoła posiedzenie komisji w najbliższym czasie i pojadą w teren.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: M. Konieczna

Przewodniczący komisji:

budownictwa rolnictwa budżetu

Jan Majchrzak Jan Kędzia Stefan Śląski
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2005-01-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.