Strona główna » Dokumenty » STATUTY I REGULAMINY » Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Piaskach

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Piaskach


UCHWAŁA NR V/31/2003
Rady Gminy Piaski z dnia 24 lutego 2003 r.

w sprawie : nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Piaskach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami / art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 ze zmianami / oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach / Dz. U. Nr 85 poz. 539 ze zmianami / RADA GMINY PIASKI u c h w a l a, co następuje :

§ 1
Nadaje się statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Piaskach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Traci moc uchwała Nr VIII/41/85 Gminnej Rady Narodowej w Piaskach z dnia 7 listopada 1985r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Piaskach i Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                 Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                             Irena Różalska

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: STATUTY I REGULAMINY
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2003-02-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.