Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 7/2003 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki, odbytego w dniu 17 czerwca 2003 r

Protokół Nr 7/2003 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki, odbytego w dniu 17 czerwca 2003 r

Numer protokołu: 7
Rok: 2003

Protokół Nr 7/2003
posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki, odbytego w dniu 17 czerwca 2003 r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu :
1. Radni - wg listy obecności stanowiącej zał. do protokółu
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
4. Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak
5. Przewodnicząca Rady Gminy - Irena Różalska

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2003 r.
Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na rok 2003.
Do budżetu gminy należy wprowadzić zmiany na kwotę - 79.183,- zł. - są to środki które otrzymaliśmy jako dotacje celowe.
Przedstawiła radnym jakie to są dotacje i jakich kwot dotyczą.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkole samorządowe czynne 5 i więcej godzin
Komisja proponuje aby podwyższyć opłaty za usługi świadczone przez przedszkole o stopień inflacji ogłoszonej na rok 2003.
dla przedszkola w Piaskach i Szelejewie z kwoty 55,-zł na kwotę 58,-zł.
- dla filii w Strzelcach Wielkich z kwoty 33,-zł na kwotę 35,-zł.
Projekt uchwały w sprawie wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach.
Wójt poinformował, że kierownik WTZ zwróciła się z prośbą o ustalenie wartości jednego punktu w wysokości 4,10 zł.
Komisja nie wniosła sprzeciwu do przedstawionego projektu uchwały.
Projekt uchwały w sprawie cen za zbiórkę, wywóz oraz składowanie odpadów komunalnych stałych.
Sekretarz poinformował, że Rada Gminy podjęła uchwałę w tej kwestii w lutym br. lecz nadzór Wojewody Wielkopolskiego gdzie są wysyłane wszystkie uchwały uznał iż uchwała podjęta przez Radę Gminy w § 4 zawiera zapis, że należy ją ogłosić w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego a jest to niezgodne z prawem i stąd należy podjąć jeszcze raz taką uchwałę pomijając w niej wspomniany § 4 Radni nie wnieśli uwag do wyjaśnień Sekretarza Gminy.
Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta
Sekretarz Gminy poinformował, że w związku z faktem, iż na ostatniej sesji Rady Gminy nie podjęto wspomnianej uchwały należy wrócić do tematu i wreszcie zakończyć sprawę.
Sekretarz przypomniał radnym, że w związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów z grudnia ubiegłego roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych wystąpiła konieczność przydzielenia Wójtowi Gminy w ramach wynagrodzenia jako składnika obligatoryjnego, tak zwanego dodatku specjalnego i stąd wracamy do tegotematu.
Komisja oświaty po dyskusji na ten temat nie uzgodniła swego stanowiska w tej kwestii co oznacza, że na sesji każdy radny może głosować według uznania.
Rozpatrzenie wniosków :
- mieszkańcy ul. Sienkiewicza w Piaskach zwracają się do Rady Gminy o wymianę i założenie nowych płytek chodnikowych i krawężników po obu stronach ulicy.
Komisja przychyla się do wnioskujących, uważa, że należy wniosek mieszkańców ul. Sienkiewicza przekazać do załatwienia wg właściwości czyli do powiatu gdyż jest to droga powiatowa.
Ponadto komisja oświaty uważa, że należy powołać w gminie komisję celem weryfikacji znaków drogowych na ulicach w Piaskach ./ Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa na ulicach /
- Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu prosi o rozważenie możliwości dofinansowania zakupu radiowozu ze środków budżetowych gminy w wysokości 23 tyś. zł. co stanowi 50 % wartości samochodu osobowego.
Komisja przychyla się pozytywnie do w/w wniosku, jeżeli w budżecie gminy znajdą się na to środki finansowe.

Sprawy bieżące:
Pan Gliszczyński pytał Wójta kiedy zostanie przeniesiona biblioteka publiczna w Szelejewie z budynku prywatnego do budynku starej szkoły.
Wójt odpowiada, że prace w pomieszczeniu do którego ma być przeniesiona biblioteka już się rozpoczęły a przez okres wakacji powinny się zakończyć.
Pan Gliszczyński uważa, że przy remoncie pomieszczenia należałoby wymienić okna gdyż obecne są bardzo zniszczone, nieszczelne i nie ma sensu ich opalać i malować.
Wójt odpowiada, że nie może tego obiecać gdyż mamy na terenie gminy rozpoczętych wiele innych planowanych na ten rok prac do wykonania/ drogi, chodniki, krawężniki itp./ a wszystkie pochłaniają środki finansowe i dlatego nie możemy sobie pozwolić na takie nieplanowane wydatki.
Ponadto Wójt przedstawił komisji stopień zaawansowania prac jakie trwają na terenie gminy.
Przedstawił również pismo od Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu dotyczące utworzenia Powiatowego Centrum Informacji Zawodowej i Planowania Kariery Zawodowej.
Komisja nie zajęła żadnego stanowiska w tej kwestii a Wójt poinformował, że na ten temat będzie rozmawiał na najbliższym spotkaniu z Wójtami i Burmistrzami i efekt tych rozmów przekaże na następnym posiedzeniu komisji.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała. M. Konieczna

Przewodniczący komisji

Tomasz GliszczyńskiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2003-06-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.