Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 8/2003 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia opieki społecznej, sportu i turystyki, odbytego w dniu 8 września 2003 r.

Protokół Nr 8/2003 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia opieki społecznej, sportu i turystyki, odbytego w dniu 8 września 2003 r.

Numer protokołu: 8
Rok: 2003

Protokół Nr 8/2003
posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia opieki społecznej, sportu i turystyki, odbytego w dniu 8 września 2003 r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu :
1. Radni – wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Różalska
4. Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak
5. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka

Projekty uchwał
- zwiększenie udziałów Gminy Piaski w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych
Pan Wójt poinformował, że ze względu na fakt iż otrzymamy z Urzędu Pracy zwrot środków finansowych jakie ponieśliśmy na utrzymanie pracowników publicznych będziemy mieli w budżecie gminy dodatkowe środki które możemy przeznaczyć na zwiększenie udziałów naszej gminy w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych.
Wszyscy pracownicy którzy byli przyjęci na roboty publiczne od 3 września będą zatrudnieni do 30 listopada br. a dla pracowników którzy byli przyjęci na roboty publiczne od 1 i 16 maja br. dokonane zostaną aneksy z Powiatowym Urzędem Pracy i otrzymamy również zwrot w formie pełnego dofinansowania.
Radni wyrazili zgodę aby Gmina Piaski nabyła 30 udziałów po 1.000,- zł. Każdy oraz do przekazania kwoty 5.000,- zł na dofinansowanie Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Gostyńskiego.
- wsparcie finansowe programu” wczesnej interwencji kardiologicznej ‘ dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu
Pan Wójt przedstawił prośbę Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu o wsparcie finansowe programu „Wczesnej interwencji kardiologicznej „ polegającego na podaniu „AKTYLIZY” w ciągu pierwszej godziny wystąpienia zawału mięśnia sercowego – leku powodującego udrożnienie naczyń wieńcowych serca zamkniętych przez skrzep – bardzo często ratującego życie chorego.
Koszt jednego podania aktylizy wynosi 4.000,- zł.
Radni wyrazili zgodę na przekazanie w/w kwoty
- pomoc rzeczowa dla Powiatu Gostyńskiego w roku 2003.
Wójt wyjaśnił, że nasza gmina wspólnie z powiatem wykona następujące inwestycje:
- ścieżkę rowerową przy drodze powiatowej ze Strzelec Wielkich do Piasków
- chodnik na ulicy Poznańskiej w Piaskach
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
- zmiany w budżecie gminy
Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.
Zwiększono dochody w opiece społecznej – dodatki mieszkaniowe o kwotę 6.070,- zł.
Z rezerwy budżetowej przeniesiono na administracje publiczna- pozostałą działalność – 5.000,- zł. Na Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Gostyńskiego.
Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę p. pożarową - jednostki terenowe policji - 23.000,- zł. – dotacja na dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego dla rewiru w Piaskach.
Na ochronę zdrowia - szpitale ogólne – dotacja 4.000,- zł. To jest koszt jednego podania „AKTYLIZY” leku ratującego życie pacjenta w ciągu pierwszej godziny od wystąpienia zawału serca.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.
Rozpatrzenie wniosków:
- fundacja „Zwierzęta i my” prosi o zarezerwowanie w budżecie gminy środków na zabiegi sterylizacyjne psów i kotów których właścicieli na to nie stać.
Komisja uważa, że wniosek winien być rozpatrzony przy sporządzaniu projektu budżetu gminy na rok 2004.
- Sekretarz poinformował, że p. Marciniakowie z Piasków zwrócili się z prośbą o wyrażenie zgody na rozliczenie w podatku od nieruchomości kwoty 10 tyś.zł. – jaką wydali na utwardzenie trylinką ul. Podgórnej i wobec takiej sytuacji Wójt wyraził zgodę na rozliczenie wydatku na zakup trylinki w podatku od nieruchomości.
- Sekretarz poinformował, że Stowarzyszenie Gmin Nadobrzańskich zwróciło się z pismem o wyrażenie przez Radę Gminy Piaski swojego stanowiska w formie uchwały intencyjnej o przystąpieniu do Związku Gmin Nadobrzańskich/ Stowarzyszenie do którego należymy należy przekształcić w związek /
Komisja nie widzi na dzień dzisiejszy potrzeby podejmowania uchwały akcesyjnej.
Przedstawienie pisma Polskich Koleii PaństwowychPan Sekretarz zapoznał radnych z pismem Polskich Koleii Państwowych w którym informują nas, że w najbliższym czasie przystąpią do działań zmierzających do przekazania na rzecz samorządu gminy budynków dworców kolejowych w Godurowie i Piaskach wraz z drogami dojazdowymi.
Radni przyjęli do wiadomości w/w pismo.
Następnie Sekretarz przedstawił podanie p. Magdaleny Stercuły – Jerzynek z prośbą o wydzierżawienie gruntu w Bodzewie z przeznaczeniem na postawienie punktu aptecznego.
Pan Wójt dodał, że dzisiaj ma się odbyć zebranie wiejskie na którym mieszkańcy mają się wypowiedzieć na ten temat
Ponadto pan Wójt zapoznał komisje z pismem od pani Starosty w Gostyniu w sprawie stawu znajdującego się w Strzelcach Małych/ pismo było efektem skargi p. Czesławy Jeniec ze Strzelec Małych do Starostwa Powiatowego /
Informacja Wójta o możliwości wyjazdu do Brukseli na szkolenie związane z wykorzystaniem funduszy europejskich.
Pan Wójt poinformował, ze Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów samorządowych w Poznaniu organizuje w dniach od 13 – 18 września br. wyjazd Wójtów i Burmistrzów do Brukseli i dlatego informuje radnych , że chciałby skorzystać z tej propozycji. Koszt wyjazdu to kwota 1.800,- zł.
Radni nie wnieśli sprzeciwu
Sprawozdanie Skarbnika Gminy w sprawie wykonania budzetu gminy za I półrocze 2003r.
Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003r.
Wszyscy radni otrzymali w/w sprawozdanie.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania.
Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Piaskach
Dyrektor Zespołu Szkół w Piaskach na wniosek członków Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły zwraca się z prośba o zabezpieczenie skrzyżowania z ulicami Gostyńską i Leśną przez osobę przeprowadzającą uczniów.
Komisja oświaty proponuje wykorzystać do tego celu personel techniczny szkoły, po uprzednim przeszkoleniu .`
Rozpatrzenie pisma p Hanny Powickiej – nauczycielki przyrody w Zespole Szkół w Piaskach.
Pani Hanna Powicka zwraca się do komisji oświaty o możliwość dofinansowania zakupu sprzętu optycznego / mikroskopy/ jako wyposażenia gabinetu przyrody w Szkole w Piaskach.
Komisja przychyla się do wniosku – proponuje dofinansowanie zakupu mikroskopu.
Sprawa dalszego załatwienia sprawy została uzgodniona i przekazana Panu Wójtowi.
Jednak komisja zastrzega aby w przyszłości tego typu sprawy były uprzednio uzgadniane i planowane w budżecie szkoły.
Rozpatrzenie wniosków pp Marii i Sławomira Każmierczaków z Rębowa
Państwo M i S. Każmierczakowie – zamieszkali w Rębowie 1 - zwracają się z prośbą do Wójta Gminy o przyznanie dla 3 swoich dzieci – Bartosza, Anny i Weroniki stypendium naukowego za bardzo dobre wyniki w nauce.
Komisja przychyla się do wniosku rodziców lecz ze względu na fakt iż w tym roku w budżecie gminy nie zaplanowano środków finansowych na taki cel realizacja tych wniosków jest niemożliwa.
Następnie Sekretarz poinformował, że uruchomimy kredyt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu z przeznaczeniem na kolektor ściekowy w Drzęczewie.
Istnieje możliwość umorzenia 25 % tego kredytu i dlatego należy z takiej możliwości skorzystać.
Wójt poinformował ponadto o wniosku p. Borowczyka z Gostynia który chce kupić grunt w Grabonogu z przeznaczeniem na pobudowanie hurtowni do składowania skór.
Jednak działka o którą wnioskuje p. Borowczyk w planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod uprawę rolną i jeżeli nie będzie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego nie będzie można sprzedać działki p. Borowczykowi.
Dodatkowych wyjaśnień w tej sprawie udzieliła radnym p. Regina Karolewicz – inspektor ds. gospodarki gruntami rolnymi.
Pan Wójt poinformował również komisję , że w najbliższy piątek u notariusza p. Stawowego w Kancelarii w Lesznie zostanie zawarty akt notarialny w sprawie przeniesienia własności nieruchomości po byłej cegielni parowej w Piaskach własność p. Turskiego na rzecz Gminy Piaski.
Wolne głosy i wnioski :
Pan Radwan pyta Wójta o możliwość ułożenia chodnika w Szelejewie w roku 2004- jeżeli powiat dofinansuje tą inwestycje.
Pan Wójt odpowiada, że jeżeli z powiatu dostaniemy pismo w tej sprawie to nie widzi przeszkód aby zaplanować inwestycje w budżecie gminy na rok następny.
Protokółowała: M. Konieczna

Przewodniczący komisji

Tomasz GliszczyńskiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2003-09-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.