Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 11/2003 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 9 grudnia 2003 r.

Protokół Nr 11/2003 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 9 grudnia 2003 r.

Numer protokołu: 11
Rok: 2003

Protokół Nr 11/2003
posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 9 grudnia 2003 r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu:
1. Radni – wg list obecności
2. Wójt Gminy – Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy – Wiesław Glapka
4. Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak
5. Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Różalska
6. Inspektor ds. wymiaru podatku i opłat – Emilia Nawrot

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i zmiany w budżecie gminy na 2004r.
Pani Skarbnik Gminy poinformowała o zmianach jakie będą w budżecie w przyszłym roku.
Projekt zmiany budżetu stanowi załącznik do protokółu.
Pani Elżbieta Karolczak poinformowała także członków komisji w jaki sposób będą wypłacane pieniądze w sprawie klęski żywiołowej.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych zmian w budżecie gminy.
Projekty Uchwał w sprawie
– przejęcia na własność Gminy Piaski nieruchomości zabudowanej stacją uzdatniania wody, położonej w obrębie Piaski,
– przystąpienia i wniesienia udziałów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania spółka z o.o. w Lesznie
– wyrażenie zgody na zwrot darowizny, nieruchomości gruntowej położonej w Smogorzewie
– zaopiniowania wniosku o przyznanie środków finansowych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w Smogorzewie
– utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Piaskach
– przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004
– określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Piaski z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności i wskazania organów do tego uprawnionych.
– nadania Statutów Samorządom Mieszkańców Sołectw
Wszystkie te projekty dokładnie przedstawił Pan Wójt i Pan Sekretarz, odpowiadali na pytania radnych.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych projektów uchwał.
Pan Sekretarz poprosił Panią Nawrot o dokładną analizę projektów uchwał w sprawie :
- ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
- ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości
- obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 kwintal, przyjmowanej jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2004r. na terenie Gminy Piaski
- ustalenia stawki podatku od posiadania psów i terminów płatności podatku
- ustalenia dziennej stawki opłaty targowej
Pani Nawrot dokładnie omówiła wszystkie projekty uchwał. Razem z Panem Wójtem i Panem Sekretarzem odpowiadała na pytania radnych w zakresie stawek podatkowych.
Propozycje komisji odnośnie stawek podatkowych stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Przewodniczący komisji Pan Gliszczyński poruszył problem podatku od posiadania psów, budowy schroniska oraz zakupienie i założenia wszystkim psom czipów. Pan Gliszczyński zaproponował aby zaplanować w budżecie gminy środki finansowe na przeprowadzenie akcji znakowania psów na terenie naszej gminy przy pomocy czipów (jednorazowo bądź w rozłożeniu na kilka lat). Po przeprowadzeniu operacji można by pobierać podatek od posiadania psów od wszystkich właścicieli, których nie obejmują zwolnienia z mocy przepisów prawa.
Prosił żeby ta sprawa była poruszona na następnych komisjach.
Projekt uchwały w sprawie opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych.
Pan Wójt poinformował Radych o cenach wody i ścieków jakie obowiązują w sąsiednich gminach oraz o tym, że Radni z Gostynia wystąpili aby znów założyć licznik na granicy Piaski – Gostyń. . Nasza Gmina dopłaca do odbiorców wody w : Lipiu, Szelejewie, Michałowie, Lafajetowie , Józefowie i Gdurowie.
Radni podali propozycję opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych.
Propozycja stanowi załącznik do protokółu.
Rozpatrzenie wniosków :
Pan Wójt przedstawił wnioski w sprawie dowozu dzieci do szkół i wyjaśnił, że na razie dzieci będą dowożone na takich samych zasadach jak dotychczas, tak długo jak będą wożeni nasi pracownicy do pracy w Szelejewie.
Następny wniosek w sprawie wykupu mieszkania został rozpatrzony negatywnie gdyż jest to budynek prywatny i prawdopodobnie właściciele chcą wykończyć budynek. Zwolniło się także jedno mieszkanie w Piaskach koło Kościoła.
Pan Wójt poinformował także Radnych w sprawie podpisania umów lekarzy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Związek Emerytów zwrócił się z prośbą o przyznanie pomieszczenia gdzie będą mogli organizować swoje spotkania, zostało im przydzielone pomieszczenie w starej szkole przy ul. Dworcowej.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała J.Polaszyk.

Przewodniczący komisji

Tomasz GliszczyńskiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2003-12-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.