Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 24/2005 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 24 lutego 2005r.

Protokół Nr 24/2005 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 24 lutego 2005r.

Numer protokołu: 24
Rok: 2005

Protokół Nr 24/2005

posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia,
opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu
24 lutego 2005r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu:
1. Radni - wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak
4. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka

Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie wniosku OSP w Godurowie
Pan Wójt poinformował, że 18 lutego wpłynęło pismo do Rady Gminy od OSP Godurowo z prośbą o dofinansowanie z budżetu gminy w kwocie 40 tyś. złotych zakupu samochodu lekkiego Ford Transit .
Radni przyjęli do wiadomości przedstawione pismo.
2 .Rozpatrzenie następujących projektów uchwał
- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2004r.
- zmiany uchwały Nr XXIII/131/2005 Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2005r.
Projekty w/w uchwał przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych uchwał.
- regulaminu określającego na rok 2005 wysokości stawek i warunków przyznawania oraz wypłacania dodatków, motywacyjnego, funkcyjnego a także szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe ,godziny doraźnych zastępstw i nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaski
- uchylenia uchwały Rady Gminy Nr XXII/128/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dla nauczycieli uczących w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaski.
- wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dla nauczycieli uczących w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaski.
- wystąpienia o uzyskanie pozytywnej opinii Kuratora Oświaty na funkcjonowanie Zespołów Szkół w Piaskach, Szelejewie i Bodzewie
- przyjęcie planu pracy Rady Gminy Piaski na 2005r.
- zatwierdzenie planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2005
Projekty w/w uchwał przedstawił Sekretarz Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do w/w projektów uchwał.

Następnie poinformowano radnych, że Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła na posiedzeniu dwóch komisji /w dniu 21 lutego br/ aby radni wyrazili zgodę na wprowadzenie do porządku obrad najbliższej sesji Rady Gminy 5 projektów uchwał dotyczących wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla Zespołów Szkół w Piaskach, Szelejewie i Bodzewie, dla Przedszkola Samorządowego oraz Zespołu Obsługi Szkół w Piaskach.
Radni wyrazili zgodę na wprowadzenie do porządku obrad najbliższej sesji 5 projektów uchwał o których mowa wyżej.

Ponadto Sekretarz przedstawił do wiadomości radnych pismo Wielkopolskiej Izby Lekarskiej z prośbą o wprowadzenie zwolnienia od opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej tych wszystkich lekarzy, dentystów którzy na mocy wcześniej obowiązujących przepisów dokonali w/w opłat i w 1998r. zostali wykreśleni z ewidencji z przyczyn od siebie niezależnych.

Na tym protokół zakończono,
Protokółowała: M. Konieczna

Przewodniczący komisji
Tomasz Gliszczyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2005-02-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.