Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Konkurs ofert na realizację w 2007 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu pn. Zorganizowanie zawodów konnych na terenie gminy Piaski

Konkurs ofert na realizację w 2007 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu pn. Zorganizowanie zawodów konnych na terenie gminy Piaski

Numer dokumentu: -
Rok: -

Piaski, dnia 23.08.2007r


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/103/2004 z dnia 22.10.2004r. w sprawie: trybu postępowaniu o udzielenie z budżetu gminy dotacji celowych na realizacje zadań innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania przyznanej dotacji oraz kontroli wykonania zleconego zadania oraz Uchwały NR XL/237/2006 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego narok 2007. Wójt Gminy Piaski z dniem 23 sierpnia 2007 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2007 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)

1. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych na ich realizację:
1) Zorganizowanie zawodów konnych na terenie gminy Piaski – 3000 zł
Przedmiotem konkursu jest organizacja imprezy sportowej o charakterze otwartym, adresowanych do osób z gminy Piaski zainteresowanych tą dyscyplina sportu, z zapewnieniem niezbędnych wymogów, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa ich uczestników.
2. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konkursie:
O udzielenie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), prowadzące działalność statutową w zakresie kultury fizycznej i sportu.
3. Terminy realizacji zadań:
Realizacja zadań następuje w terminie do końca listopada 2007r
4. Zasady przyznania dotacji:
Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały NR XL/237/2006 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościola Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2007. , po podpisaniu stosownych umów z wyłonionymi oferentami.
5. Termin składania ofert:
1) oferty należy składać w terminie do 24 września 2007r. w sekretariacie Urzędu Gminy Piaski lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Piaski ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski.
2) oferta powinna być złożona na formularzu wniosku zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207).
3) wniosek (oryginał) musi być dostarczony lub przesłany w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę podmiotu ubiegającego się o dotację
4) wnioski złożone w inny, niż opisany wyżej sposób nie będą rozpatrywane.
6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:
1) lista podmiotów ubiegających się o dotacje zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy Piaski oraz w Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.
2) decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Wójt Gmniny Piaski
3) przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria:
• udział środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
• przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania
• możliwości realizacji zadania przez wnioskującego (zasoby kadrowe, rzeczowe)
• wartość merytoryczna oferty
• doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze
• efekty dotychczasowej działalności.
4) zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji podanej w ogłoszeniu konkursowym i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty, jak również możliwość: odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.
7. Wyniki konkursu:
Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piaski oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Piaski
8. Koszty zadań w roku 2005 i 2006:
Zadanie wymienione w ogłoszeniu nie było dofinansowane w poprzednich latach w formie dotacji, zaś na jego realizację w 2007r. przewidziano środki w wysokości 3.000 zł.
Wszelkie informacje na temat konkursu, w tym formularz wniosków, wzór umowy, formularz sprawozdania, można uzyskać pod wskazanym wyżej adresem, bądź w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Piaski.

                                                                                                  Wójt Gminy Piaski

                                                                                                      Zenon Norman

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Sebastian Nowak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2007-08-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.