Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Wykonanie konstrukcji stalowej oraz wymurowanie ścian szczytowych na budowie hali sportowej przy Zespole Szkół w Bodzewie

Wykonanie konstrukcji stalowej oraz wymurowanie ścian szczytowych na budowie hali sportowej przy Zespole Szkół w Bodzewie

Data publikacji: 27.08.2007
Termin składania ofert: 18.09.2007

Piaski, dnia 27.08.2007 r.


IZP.341-09/07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU I WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Wójt Gminy Piaski reprezentujący Gminę Piaski, ul. 6-Stycznia 1, 63-820 Piaski ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 40 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) na:

„Wykonanie konstrukcji stalowej oraz wymurowanie ścian szczytowych na budowie hali sportowej przy Zespole Szkół w Bodzewie”

I. Wykonanie konstrukcji stalowej oraz wymurowanie ścian szczytowych na budowie hali sportowej przy Zespole Szkół w Bodzewie
CPV: 45223100-7, 45262500-6
Zakres robót obejmuje:
- wymurowanie ścian o wys. powyżej 4,5 m gr 44 cm z pustaków ceramicznych POROMUR 440*250*220 P+W na zaprawie termoizolacyjnej ( pustaki – dostawa inwestora ) – 256,303 m2 ( ściana szczytowa od strony wschodnie wymurowana jest do wysokości 5,45 m, ściana szczytowa od strony zachodniej wymurowana jest do wysokości 2,95 m )
- ułożenie nadproży L19 – 43,2 mb
- wykonanie trzpieni żelbetowych z betonu B25 – 3,094 m3
- wykonanie wieńców żelbetowych z betonu B25 – 5,031 m3
- ocieplenie trzpieni i wieńców żelbetowych styropianem gr. 7 cm – 18,125 m2
- wykonanie kanałów z pustaków ceramicznych 19*19*24 – 78,75 mb
- dostawa i montaż konstrukcji stalowej – 21 365,9 kg
- płatwie dachowe z zetownika zimnogiętego Z200/2 – 4,433 t
- marki stalowe – 0,487
Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje:
a) przedmiar robót budowlanych - - załącznik nr 6 do SIWZ
b) kosztorys ofertowy do wypełnienia –załącznik nr 7 do SIWZ
c) projekt budowlany konstrukcji stalowej – załącznik nr 8 do SIWZ
d) zestawienie konstrukcji stalowej – załącznik nr 9 do SIWZ
e) zestawienie marek ścian szczytowych – załącznik nr 10 do SIWZ
f) projekt konstrukcji – trzpienie żelbetowe, rzut parteru – załącznik nr 11 do SIWZ
g) SST konstrukcji stalowej - załącznik nr 12 do SIWZ
Roboty należy wykonać zgodnie obowiązującym prawem budowlanym, normami i przepisami. Wykonawca we własnym zakresie, zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej na przyszłym placu robót
W przypadku stosowania innych materiałów jak zaprojektowane, muszą one posiadać takie same parametry techniczne, a także wymagane przepisami atesty i protokoły zgodności.
Zamówienie obejmuje również:
a) obsługę i inwentaryzację geodezyjną oraz dokumentację powykonawczą
b) wykonanie wymaganych obowiązującymi przepisami badań i pomiarów, prób, sprawdzeń, kontroli i odbiorów technicznych
c) urządzenie i zagospodarowanie placu budowy oraz jego zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych
d) ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.
e) ewentualne inne koszty, które zdaniem wykonawcy trzeba ponieść w związku z realizacją zamówienia.
Koszt wykonania powyższych czynności, prac i robót należy ująć w cenie ofertowej wykonania zamówienia.
II. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
III. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie www.bip.piaski-wlkp.pl . SIWZ można także uzyskać w Urzędzie Gminy Piaski ul. 6-go Stycznia 1 pok. Nr 19 w godz. 8-15 lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym za cenę 61,00 zł
IV. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
V. Wymagany termin wykonania: od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2007r.
VI. Warunki udziału w postępowaniu: W niniejszym postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ( w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich )
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ( w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne doświadczenie i kwalifikacje )
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
a) potwierdzenie wykonania w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej dwóch robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem ( specyfiką robót ) i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie ( co najmniej 2 roboty polegające na wykonaniu konstrukcji stalowej budynku o wartości 350 000 zł brutto każda )
b) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Dokumenty potwierdzające, że dysponują osobą posiadającą uprawnienia kierownika budowy w rozumieniu przepisów prawa budowlanego ( kserokopię uprawnień budowlanych, aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – obowiązkowo muszą być dołączone do oferty )
c) złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia ( w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa )
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
a) złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
b) polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm. ) ( w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone dokumenty dla każdego z nich )
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
a) złoży oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana zgodnie z Formułą „spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach oraz informacje zawarte w treści tych dokumentów
VII. Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 6500,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy pięćset 00/100).
VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena brutto – 100%
IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
Oferty należy przesłać na adres zamawiającego: Gmina Piaski, ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski – z dopiskiem „dostarczyć do pok. Nr 19” lub składać w pokoju nr 19 na ręce przewodniczącego komisji przetargowej Witolda Furmaniaka. Oferty należy złożyć do dnia 18 września 2007r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 18 września 2007r. godz. 10:30 w salce konferencyjnej – pomieszczenie na poziomie piwnicy Urzędu Gminy.
X. Termin związania z ofertą – Wykonawcy składający ofertę pozostaną nią związani przez okres 30 dni. ( do dnia 17.10.2007r. )
XI. Nie planuje się zawarcia umowy ramowej
XII. Nie planuje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
XIII. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
XIV. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.08.2007r.

                                                                                                          WÓJT GMINY PIASKI

                                                                                                             ZENON NORMAN

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Witold Furmaniak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2007-08-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.