Strona główna » Dokumenty » FINANSE GMINY » Budżet » UCHWAŁA NR XI/64/2007 Rady Gminy Piaski z dnia 10 sierpnia 2007r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2007 r.

UCHWAŁA NR XI/64/2007 Rady Gminy Piaski z dnia 10 sierpnia 2007r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2007 r.


UCHWAŁA NR XI/64/2007
Rady Gminy Piaski z dnia 10 sierpnia 2007r.

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 art.61,ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104/ RADA GMINY PIASKI         u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 45 000,- zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 18 396 159,-

§ 3. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 188 000,- zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 4.1. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą 19 138 159,-
2. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne 8 202 484,-

§ 5. Wydatki majątkowe określa zał. nr 3

§ 6. Przychody budżetu określa zał. nr 4

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne jak w zał. nr 5

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

                                                                             Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                        Irena Różalska





Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:



Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2007-08-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.