Strona główna » Dokumenty » FINANSE GMINY » Budżet » UCHWAŁA NR XIII/75/2007 Rady Gminy Piaski z dnia 30 października 2007r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2007 r.

UCHWAŁA NR XIII/75/2007 Rady Gminy Piaski z dnia 30 października 2007r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2007 r.


UCHWAŁA NR XIII/75/2007
Rady Gminy Piaski z dnia 30 października 2007r.


w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 art.61,ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 165, 166, 173 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104/ RADA GMINY PIASKI u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 174 249,00 zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 18 709 614,00

§ 3. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 105 270,00 zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 4. 1. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą 19 172 095,00
Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne 8 284 512,00
Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami w wysokości – 3 189 892,00 jak w zał. nr 3

§ 5. Wydatki majątkowe określa zał. nr 4

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne jak w zał. nr 5

§ 7. Przychody budżetu określa zał. nr 6

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w kwocie 200 000,00 na finansowanie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

                                                                                      Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                  Irena Różalska

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2007-10-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.