Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 8/2007 wspólnego posiedzenia radnych Gminy Piaski odbytego dnia 25 października 2007 r

Protokół Nr 8/2007 wspólnego posiedzenia radnych Gminy Piaski odbytego dnia 25 października 2007 r

Numer protokołu: 8
Rok: 2007

Protokół Nr 8/2007
wspólnego posiedzenia radnych Gminy Piaski odbytego dnia
25 października 2007 w Urzędzie Gminy Piaski

 

Obecni na posiedzeniu:
Radni - wg listy obecności
Wójt Gminy – Zenon Norman
Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak
Kierownik Zespołu Obsługi Szkół - Andrzej Konieczny

Pani Elżbieta Karolczak – Skarbnik gminy przedstawiła projekt uchwały wraz z załącznikami w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.
Pan Śląski – radny Szelejewa Drugiego nie zgodził się z przesunięciami budżetu - zał. Nr 4 Wieloletnie Plany Inwestycyjne. Uważa, że po raz kolejny przesuwa się środki finansowe które były przeznaczone na drogi w Szelejewie.
Pan Wójt wyjaśnił, że zmiany w WPI wynikają z faktu iż nie otrzymaliśmy środków unijnych na wykonanie dróg i stad należało dokonać zmian w planach inwestycyjnych. Z własnych środków wykonaliśmy część drogi w Szelejewie Drugim – w stronę Stefanowa, i do Bielaw Szelejewskich, odcinek drogi w Szelejewie Pierwszym - tzw Lipki wraz z wjazdami. Ponadto zaznaczył, że od roku następnego będziemy się bardziej koncentrować nie na inwestycjach drogowych lecz na kolektorach sanitarnych z uwagi na to, że najpierw trzeba budować kolektory a później budować drogi.

Kolejne projekty uchwał w sprawie:
- powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy Piaski do złożenia oświadczeń lustracyjnych
- określenia ilości licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na 2008r.
- zaopiniowania wniosku o przyznanie środków finansowych na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w Szelejewie Pierwszym
- uchylenia uchwały Rady Gminy Piaski nr XXXVII/221/2006 z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie: zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Piaski
- zmiany uchwały Rady Gminy Piaski Nr V/38/2003 z dnia 24.02.2003r. w sprawie : ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu / z wyjątkiem piwa / przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
- określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkola niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
w/w projekt uchwały przedstawił kierownik Zespołu Obsługi Szkół p. Andrzej Konieczny.
- zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.
- wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Piaski działek gruntu położonych w Smogorzewie, z przeznaczeniem pod drogę.
- przyjęcia programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2008.
Przedstawił Sekretarz Gminy, Pan Wiesław Glapka i Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Irena Różalska.
Radni nie wnieśli uwag do w/w projektów uchwał.

Rozpatrzenie wniosków:
- Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu zwraca się z wnioskiem o dotacje finansową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.
Radni wyrazili zgodę na udzielenie dotacji na wspomniany cel.

- Pani Katarzyna Konopka Parzy z Piasków przesłała list intencyjny z prośba o rozważenie możliwości udostępnienie pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym w Strzelcach Wielkich w godzinach popołudniowych na działalność świetlicy terapeutycznej i ośrodka wspomagania rozwoju dzieci.
Radni zadecydowali aby zaprosić Panią Konopkę Parzy na sesję w celu przybliżenia tego tematu i sprecyzowania na czym taka działalność miałaby polegać.
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: M. KoniecznaTyp dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2007-10-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.