Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Piaskach w 2008r

Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Piaskach w 2008r

Data publikacji: 28.11.2007 r.
Termin składania ofert: 07.12.2007 r.

Piaski, dnia 28.11.2007 r.

IZP.341-12/07

OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU I WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Wójt Gminy Piaski reprezentujący Gminę Piaski, ul. 6-Stycznia 1, 63-820 Piaski na podstawie art. 40 ustawy Pzp ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) na:

"Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Piaskach w 2008r."

I. CPV: 60113100-4 Wykonanie dowozu dzieci do Zespołu Szkół w Piaskach, ul. Drzęczewska 9 przez 2 autobusy ( pierwszy – minimum 46 osobowy, drugi – minimum 54 osobowy ) w dniach od poniedziałku do piątku na trasach wg załącznika nr 4 do SIWZ. Łączna długość tras jazdy z dziećmi wynosi 126 km.. Rozkład jazdy autobusów wraz z wykazem miejsc zatrzymywania się autobusu wg załącznika nr 4 do SIWZ Szczegółowe godziny wyjazdu i trasy mogą ulec zmianom po powiadomieniu z 3 dniowym wyprzedzeniem ze względu na zmiany organizacyjne w prowadzeniu zajęć szkolnych.
- Dowożący zobowiązany jest zapewnić opiekę osoby pełnoletniej nad dziećmi w czasie przejazdu. Regulamin dowożenia uczniów stanowi załącznik nr 5 do SIWZ
- Autobusy, które będą użyte do realizacji zamówienia muszą posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu
- Wykonawca musi realizować niniejszy przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ( tekst. Jedn. Dz.U. z dnia1 września 2004r. nr 204 poz. 2088 ze zm. ) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym ( tekst jedn. Dz.U. z dnia 2 czerwca 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zm. )
- Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo uczniów podczas wykonywania usług przewozu. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna, spowodowana działalnością Wykonawcy
II. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
III. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie www.bip.piaski-wlkp.pl . SIWZ można także odebrać w Urzędzie Gminy Piaski ul. 6-go Stycznia 1 pok. Nr 19 w godz. 8-15 lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym
IV. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
V. Wymagany termin wykonania: od dnia 2.01.2008r. do dnia 23.12.2008r.
VI. Warunki udziału w postępowaniu: W niniejszym postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ( w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich )
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
a) Licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydanej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ( Dz.U. Nr 125, poz. 1371 z późń zm. ) Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie załączenie do oferty potwierdzonej kserokopii licencji
b) certyfikat kompetencji zawodowych – dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie załączenie do oferty potwierdzonej kserokopii certyfikatu.
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
d) złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ( w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne doświadczenie i kwalifikacje )
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
a) wykaz minimum 2 kierowców posiadających świadectwa kwalifikacji do prowadzenia pojazdów
b) wykaz niezbędnych środków transportu, jakimi dysponuje wykonawca. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie dysponowanie co najmniej dwoma sprawnymi autokarami ( 1 autobus posiadający minimum 46 miejsc dla pasażerów, drugi autobus posiadający minimum 54 miejsca dla pasażerów )
c) złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia ( w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa )
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
a) zaakceptują 30 dniowy termin płatności
b) polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
c) złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm ) ( w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone dokumenty dla każdego z nich )
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
a) złoży oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach oraz informacje zawarte w treści tych dokumentów
VII. Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 2000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100).
VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena jednostkowa brutto za 1 km – 100%
IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
Oferty należy przesłać na adres zamawiającego: Gmina Piaski, ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski – z dopiskiem „dostarczyć do pok. Nr 19” lub składać w pokoju nr 19 na ręce przewodniczącego komisji przetargowej Witolda Furmaniaka. Oferty należy złożyć do dnia 7 grudnia 2007r. do godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi 7 grudnia 2007r. godz. 1030 w salce konferencyjnej – pomieszczenie na poziomie piwnicy Urzędu Gminy.
X. Termin związania ofertą – Wykonawcy składający ofertę pozostaną nią związani przez okres 30 dni. ( do dnia 05.01.2008r. )
XI. Nie planuje się zawarcia umowy ramowej
XII. Nie planuje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
XIII. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
XIV. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.11.2007r.

                                                                                                  WÓJT GMINY PIASKI
                                                                                                     ZENON NORMAN

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Witold Furmaniak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2007-11-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.