Strona główna » Dokumenty » FINANSE GMINY » Budżet » Uchwała Nr XVI/97/2007 Rady Gminy Piaski z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie: budżetu na rok 2008

Uchwała Nr XVI/97/2007 Rady Gminy Piaski z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie: budżetu na rok 2008


Uchwała Nr XVI/97/2007
Rady Gminy Piaski z dnia 19 grudnia 2007 r.

 

w sprawie: budżetu na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 19.166.100 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 18.534.100 zł
- dochody majątkowe w kwocie 632.000 zł.
       2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
       3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
           1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.604.344 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3
           2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 20.166.100 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
        2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
            1) wydatki bieżące w wysokości 16.856.100 zł, w tym na:
                 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.686.420 zł,
                 b) dotacje 805.800 zł,
                 c) wydatki na obsługę długu 5.000 zł,
           2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 3.310.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8
       3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
       4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
           1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.604.344 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;
           2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6.200 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 74.000 i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 71.000 zł
        2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1.000.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągania pożyczek i kredytów .
        2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 6.

§ 5. Tworzy się rezerwy:
        1) ogólną w wysokości 190.000 zł;
        2) celową w wysokości 20.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów związane z realizacją zadań gminy zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
        1) przychody 30.000 zł;
        2) wydatki 105.503 zł
        zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.200.000 zł,
z tego na:
       1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 200.000 zł;
       2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.000.000 zł;

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
       1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5;
       2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:
          1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł;
          2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.
          3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Ustala się dla samorządowych jednostek budżetowych następujące zasady rozliczeń zwrotu wydatków:
          1) uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w roku budżetowym 2008 przyjmowane są na rachunek bankowy i zmniejszają wykonanie wydatków w 2008
          2) uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunek bankowy i stanowią dochody gminy roku 2008

§ 12. Ustala się kwotę 200.000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

                                                                        Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                     Irena Różalska

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2007-12-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.