Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - nieruchomości - lokale i inne obiekty » Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych w Strzelcach Wielkich

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych w Strzelcach Wielkich

Data publikacji: 14.01.2008 r.
Termin składania ofert: 28.02.2008 r.

Piaski, dnia 14 stycznia 2008 r.

 

Wójt Gminy Piaski
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż prawa własności niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanychLp.Nr ewidencyjny,  Oznaczenie   Powierzchnia   Położenie-  Cena            Wadium zł.
     działki                    księgi             m2                     obręb           wywoławcza
     arkusz mapy         wieczystej                                geodezyjny  netto zł.

1.  508/46                   22364           807                     Strzelce        21.000,00   4.200,00
     ark. m. 2                                                                   Wielkie

2. 508/47                    22364           596                     Strzelce        16.000,00    3.200,00
    ark. m. 2                                                                    Wielkie                                

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 22 %.
Postąpienie nie mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Dla w/w nieruchomości brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W ewidencji gruntów i budynków działki stanowią zurbanizowane tereny niezabudowane. Działka nr 508/46 o kształcie nieregularnym, nr 508/47 o kształcie prostokąta. Położone na gruncie po budynkach gospodarczych( pod powierzchnią gruntu mogą znajdować się pozostałości budynków lub budowli), przy drodze o nawierzchni ulepszonej, dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Piaski Nr X/62/2007 z dnia 06.07.2007 r. znajdują się na obszarze przeznaczonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych, oznaczonym symbolem 14.4 MU. Odstępuje się od ustalenia terminu zagospodarowania nieruchomości.
Zainteresowanych kupnem prosi się o dokonanie oględzin nieruchomości .
Przyjmuje się, że stający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń. Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

Przetarg odbędzie się dnia 28 lutego 2008 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Piaskach, ul. 6 Stycznia nr 1, sala w podwórzu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu (z podaniem numeru działki na którą jest wpłacane) na konto Gminy Piaski - UG Nr 97 86780005 0050 0500 4994 0002 zlokalizowane w Powiatowym Banku Spółdzielczym, Oddział w Piaskach w terminie do dnia 22 lutego 2008 r. w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 22 lutego 2008 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Piaski – UG .
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać : dowód tożsamości, numer NIP. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu zwiększona o podatek VAT w wysokości 22 % podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
W przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Piaskach, pokój nr 5 tel. 0-65 5719030 wew. 34.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej Gminy Piaski www.bip.piaski-wlkp.pl
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny.

                                                                                                    Wójt

                                                                                         Zenon Norman
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - nieruchomości - lokale i inne obiekty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Regina Karolewicz
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2008-01-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.