Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w gminie Piaski w 2008 r.

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w gminie Piaski w 2008 r.

Numer dokumentu: -
Rok: -

Piaski, dnia 28.01.2008 r

 

O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/103/2004 z dnia 22.10.2004r. w sprawie: trybu postępowaniu o udzielenie z budżetu gminy dotacji celowych na realizacje zadań innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania przyznanej dotacji oraz kontroli wykonania zleconego zadania oraz Uchwały NR XIII/84/2007 z dnia 30 października 2007 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2008. Wójt Gminy Piaski z dniem 28 stycznia 2008 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2008 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)

1. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych na ich realizację:

1) Zorganizowanie zawodów lub cyklu zawodów konnych na terenie gminy Piaski
Przedmiotem konkursu jest organizacja imprezy sportowej o charakterze otwartym, adresowanych do osób z gminy Piaski zainteresowanych tą dyscyplina sportu, z zapewnieniem niezbędnych wymogów, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa ich uczestników. Wysokość środków w 2008 roku 4000 zł

2) Ratowanie dziedzictwa kulturowego związanego z terenem gminy.

Przedmiotem konkursu jest całoroczna praca nad ratowaniem dziedzictwa kulturowego gminy Piaski, prowadzenie studiów nad lepszym poznaniem historii, tradycji i kultury oraz wydawanie publikacji z tym związanych. Wysokość środków w 2008 roku 15400 zł

3) Zorganizowanie imprezy lub cyklu imprez rekreacyjno – sportowych kierowanych do mieszkańców gminy – lekkaatletyka.
Przedmiotem konkursu jest zorganizowaie imprezy lub cyklu imprez o charakterze masowym z zakresu lekkiej atletyki wraz z zachowaniem niezbędnych przepisów bezpieczeństwa. Wysokość środków w 2008 roku 7000 zł

4) Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodziezy w ciągu całego roku.
Przedmiotem konkursu jest całoroczne prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Piaski z zakresu piłki nożnej, siatkowej, koszykowej oraz innych dyscyplin sportowych wraz z zachowaniem niezbędnych przepisów bezpieczeństwa oraz udział w turniejach i propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego. Wysokość środków w 2008 roku 8000 zł

5) Zorganizowanie festiwalu muzycznego o zasięgu ponad regionalnym promującego dorobek muzyczny J. Zeidlera

Przedmiotem konkursu jest zorganizowanie festiwalu lub cyklu koncertów muzyki poważnej o zasięgu ponad regionalnym skierowanym do mieszkańców gminy Piaski promujących postać i dorobek muzyczny J. Zeidlera. Wysokość środków w 2008 roku 5100 zł

6) Zorganizowanie na terenie gminy Piaski imprezy kulturalnej w formie plenerowej o zasięgu ogólnopolskim mającej na celu przybliżanie historii naszego kraju
Przedmiotem konkursu jest zorganizowanie na terenie gminy Piaski otwartej imprezy kulturalnej w formie plenerowej, której celem bedzie przybliżanie historii, dziedzictwa narodowego, tradycji. Wysokość środków w 2008 roku 5000 zł


oraz

na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Piaski Nr XVIII/103/2004 z dnia 22.10.2004r. w sprawie: trybu postępowaniu o udzielenie z budżetu gminy dotacji celowych na realizacje zadań innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania przyznanej dotacji oraz kontroli wykonania zleconego zadania oraz Uchwały Rady Gminy Piaski Nr XIII/84/2007 z dnia 30 października 2007 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2008, Uchwały Rady Gminy Piaski Nr XV/92/2007 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Piaski w roku 2008 oraz Uchwały Rady gminy Piaski Nr XV/91/2007 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2008. Wójt Gminy Piaski z dniem 28 stycznia 2008 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2008 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)

Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych na ich realizację:

7) Udzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczna i prawna dla ofiar przemocy z gminy Piaski.
Przedmiotem konkursu jest zapewnienie schronienia, opieki oraz wyżywienia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Zapewnienie wsparcia terapeutycznego, pomocy prawnej, psychologicznej oraz rzeczowej dla osób, których pobyt w środowisku jest niemożliwy lub stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia. Wysokość środków w 2008 roku 3100 zł

8) Organizowanie wypoczynku letniego (w czasie wakacji letnich) w formie półkolonii dla dzieci z Zespołów Szkół Gminy Piaski w tym dla dzieci z grup ryzyka objętych programem socjoterapeutycznym
Przedmiotem konkursu jest zorganizowanie i przeprowadzenie półkolonii w miejscu lub w formie wyjazdowej dla dzieci z grup ryzyka objetych programem socjoterapeutycznym z terenu gminy Piaski wraz z przeprowadzeniem zajęć o charakterze terapeutycznym. Wysokość środków w 2008 roku 24300 zł

2. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konkursie:


O udzielenie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), prowadzące działalność statutową w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji.

3. Terminy realizacji zadań:
Realizacja zadań następuje w terminie do końca 2008r.

4. Zasady przyznania dotacji:
Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały NR XL/237/2006 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościola Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2008. , po podpisaniu stosownych umów z wyłonionymi oferentami.

5. Termin składania ofert:

1) oferty należy składać w terminie do 28 lutego 2008r. w sekretariacie Urzędu Gminy Piaski lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Piaski ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski.
2) oferta powinna być złożona na formularzu wniosku zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207).
3) wniosek (oryginał) musi być dostarczony lub przesłany w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę podmiotu ubiegającego się o dotację
4) wnioski złożone w inny, niż opisany wyżej sposób nie będą rozpatrywane.

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:
1) lista podmiotów ubiegających się o dotacje zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy Piaski oraz w Biuletynie Informacji Publicznej po upływie terminu składania ofert.
2) decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Wójt Gmniny Piaski
3) przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria:
a) udział środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
b) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania
c) możliwości realizacji zadania przez wnioskującego (zasoby kadrowe, rzeczowe)
d) wartość merytoryczna oferty
e) doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze
f) efekty dotychczasowej działalności.
4) zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji podanej w ogłoszeniu konkursowym i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty, jak również możliwość: odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.

7. Wyniki konkursu:
Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piaski oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Piaski

Wszelkie informacje na temat konkursu, w tym formularz wniosków, wzór umowy, formularz sprawozdania, można uzyskać pod wskazanym wyżej adresem, bądź w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Piaski.

                                                                                                  Wójt Gminy Piaski

                                                                                                     Zenon Norman
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Sebastian Nowak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2008-01-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.