Strona główna » Dokumenty » FINANSE GMINY » Budżet » UCHWAŁA NR XVIII/107/2008 Rady Gminy Piaski z dnia 12 lutego 2008r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2008 r.

UCHWAŁA NR XVIII/107/2008 Rady Gminy Piaski z dnia 12 lutego 2008r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2008 r.


UCHWAŁA NR XVIII/107/2008
Rady Gminy Piaski z dnia 12 lutego 2008r.


w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 art.61,ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104) RADA GMINY PIASKI u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 2 000,00 zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 19 168 100,00

§ 3. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 2 000,00 zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 4.1. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą 20 168 100,00
Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:
           1) wydatki majątkowe w wysokości 3 312 000,00 zgodnie z zał. nr 3

§ 5. Dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów związane z realizacja zadań gminy - zgodnie z zał. nr 4

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

                                                                             Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                        Irena Różalska

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2008-02-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-02-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.