Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 9/2008 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 7 lutego 2008r.

Protokół Nr 9/2008 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 7 lutego 2008r.

Numer protokołu: 9
Rok: 2008

Protokół Nr 9/2008
posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego
w dniu 7 lutego 2008r. w Urzędzie Gminy Piaski.


Obecni na posiedzeniu:
1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Różalska
4. Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak
5. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
6. Izabela Skorzybót - pracownik redakcji gazety gostyńskiej

Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:
- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2007r.
- zmian w uchwale Nr XVI/97/2007 z dnia 19 grudnia 2007r.
W/wymienione projekty uchwał przedstawiła Skarbnik GMINY, Pani Elżbieta Karolczak. Radni nie wnieśli uwag.
- ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Piaski
- „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” dla Gminy Piaski
W/wymienione projekty uchwał przedstawił p. Marian Naskręt – inspektor ds. ochrony środowiska.
Na pytania w tym zakresie odpowiadał pan Wójt i p. Naskręt.
Pan Wójt zaznaczył, że każdy zainteresowany tematem związanym z azbestem może się zapoznać szczegółowo z opracowanym programem usuwania wyrobów zawierających azbest który znajduje się do wglądu w Urzedzie Gminy w biurze Rady Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych projektów uchwał.
- ustalenia stawki procentowej opłat adiacenckich
- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny przy sprzedaży nieruchomości
W/wymienione projekty uchwał przedstawiła p. Regina Karolewicz – inspektor ds. gospodarki gruntami rolnymi. Pani Karolewicz bardzo szczegółowo wyjaśniła pojęcie opłaty adiacenckiej, odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie.
Komisja zaproponowała w § 1 projektu uchwały – 25 % różnicy pomiędzy wartością jaka miała nieruchomość przed podziałem, a wartością jaką ma po podziale.
W § 2 projektu uchwały komisja zaproponowała aby stawka procentowa opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej wynosiła 30 % różnicy między wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością jaka nieruchomość ma po ich wybudowaniu.
Natomiast komisja nie uzgodniła wysokości procentowej bonifikaty od ustalonej ceny przy sprzedaży nieruchomości. Komisja zaproponowała dwie wysokości procentowe bonifikaty lecz żadna nie przeszła w głosowaniu /bez rozstrzygnięcia/.
- udzielenia upoważnienia dla Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Piaskach /do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych/
- udzielenia upoważnienia dla Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Piaskach /do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /
W/wymienione projekty uchwał przedstawił Sekretarz Gminy, Pan Wiesław Glapka.
Wyjaśnił, że Rada Gminy podjęła w ubiegłym roku podjęła takie uchwały lecz Wojewoda Wielkopolski w rozstrzygnięciu nadzorczym uchylił je ponieważ nie było w nich zapisu, że podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wobec powyższego należy je podjąć ponownie ze stosownym zapisem – powiedział Sekretarz Gminy.
Radni nie wnieśli uwag.
- przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Smogorzewie
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piaskach przy ulicy Warszawskiej
W/wymienione projekty uchwał przedstawił p. Zbigniew Andrzejewski – inspektor ds. budownictwa.
Na pytania w tym zakresie odpowiadał p. Andrzejewski i p. Wójt.
Radni nie wnieśli uwag do w/w projektów uchwał.
Następnie Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Piaski. Sekretarz wyjaśnił, że należy niezwłocznie podjąć uchwałę aby została opublikowana w Dzienniku Urzędowym i dopiero wtedy kluby sportowe mogą otrzymać wsparcie finansowe. Sekretarz dodał, że do tego czasy ogłaszaliśmy konkursy na dofinansowanie działalności klubów sportowych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lecz zmieniły się ustawy w tym zakresie i dlatego pilna potrzeba podjęcia stosownej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Sprawozdanie Wójta Gminy Piaski z realizacji uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata – w roku 2007

Sprawozdanie w imieniu Pana Wójta przedstawiła p. Regina Karolewicz – inspektor do spraw gospodarki gruntami rolnymi.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania.

Następnie Pan Wójt poinformował, że spotkał się z nowym prezesem spółki Hodowli Roślin Szelejewo i rozmawiał na temat ewentualnego przejęcia przez gminę oczyszczalni ścieków. Chcielibyśmy przejąć tę oczyszczalnię aby można w przyszłości podłączyć do niej ościenne miejscowości – stwierdził p. Wójt. Prezes HR Szelejewo obiecał, ze będzie na ten temat rozmawiał z Ministerstwem Skarbu – powiedział p. Wójt. Ponadto rozmawialiśmy również o możliwości przejęcia świetlicy która znajduje się na terenie Hodowli Roślin- powiedział p. Wójt. Jednak i tę sprawę postara się wyjaśnić z Ministerstwem prezes Hodowli Roślin.
Ponadto p. Wójt poinformował, że obecnie prowadzimy prace rozbiórkowe budynków w Bodzewku. Odzyskane drewno z rozbiórki otrzymały rodziny wskazane przez Ośrodek Pomocy Społecznej a gruz z rozbiórki zostanie pokruszony i wywieziony do utwardzenia dróg – powiedział p. Wójt.
Pan Wójt poinformował również, że będziemy się starać przygotować grunty na których mogłyby powstać wiatraki. Powiedział ponadto, że energetyka nie chce wyrazić zgody na „wpinanie się„ w sieci wysokiego napięcia lecz my musimy myśleć o tym, że dojdzie do takiej sytuacji, że wiatraki na terenie naszej gminy powstaną.

Następnie p. Irena Różalska zwróciła się z wnioskiem do p. Grzegorza Klimkowskiego - kierownika Hali Sportowej o „przebranżowienie„ etatu sprzątaczek na etat woźnych aby miały możliwość otrzymania wyższego wynagrodzenia.
Wniosek poparł p Franciszek Radwan i p. Helena Sikora.
Pan Grzegorz Klimkowski odpowiedział, że należy sprawdzić czy istnieje taka możliwość. Ponadto p. Klimkowski poruszył sprawę segregacji śmieci, a konkretnie aby rozmawiać z firmami które odbierają śmieci z terenu gminy Piaski aby umożliwiły mieszkańcom segregację poprzez podstawienie odpowiednich pojemników względnie worków.

Przedstawienie projektu rozbudowy przedszkola w Piaskach.
Pan Dariusz Gendera – reprezentujący firmę projektową „DAGBUD” z Gostynia zaprezentował komisji projekt rozbudowy przedszkola w Piaskach .
Pan Wójt powiedział, że jest to duże zadanie do gminy i aby o tym dyskutować należy mieć koncepcję rozbudowy przedszkola którą dzisiaj poznaliśmy.
Radni wyrazili zdanie, że skoro będziemy rozbudowywać przedszkole to powinniśmy tak rozbudować aby służyło kolejnym pokoleniom i było odpowiednio duże na przyjęcie większej liczby dzieci jak obecnie. Do tego tematu będziemy teraz często wracać gdyż wiąże się to z bardzo dużym obciążeniem dla budżetu przez wiele kolejnych lat. Na pewno nie rozpoczniemy budowy przedszkola w przyszłym roku gdyż musimy w pierwszej kolejności zakończyć budowę hali sportowej w Bodzewie – stwierdził p. Wójt.
W tej części posiedzenia uczestniczyła p. Urszula Pożegowiak – dyrektor Przedszkola Samorządowego w Piaskach oraz p. Andrzej Konieczny – kierownik Zespołu Obsługi Szkół który przedstawił radnym możliwości pozyskania środków finansowych z różnych programów unijnych na rozbudowę przedszkola w najbliższych latach.

Protokółowała: M. Konieczna

                                                                                  Przewodniczący komisji

                                                                                            Stefan Śląski
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2008-02-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.