Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 6/2008 posiedzenia komisji budżetu, działalności gospodarczej i handlu odbytego w dniu 11 lutego 2008r.

Protokół Nr 6/2008 posiedzenia komisji budżetu, działalności gospodarczej i handlu odbytego w dniu 11 lutego 2008r.

Numer protokołu: 6
Rok: 2008

Protokół Nr 6/2008
posiedzenia komisji budżetu, działalności gospodarczej i handlu
odbytego w dniu 11 lutego 2008r. w Urzędzie Gminy Piaski.


Obecni na posiedzeniu:
1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak
4. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka

Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:
- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2007r.
- zmian w uchwale Nr XVI/97/2007 z dnia 19 grudnia 2007r.
W/wymienione projekty uchwał przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak. Radni nie wnieśli uwag .
- ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Piaski
- „ Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” dla Gminy Piaski
W/wymienione projekty uchwał przedstawił p. Marian Naskręt – inspektor ds. ochrony środowiska .
Na pytania w tym zakresie odpowiadał pan Wójt i p. Naskręt.
Pan Wójt zaznaczył, że każdy zainteresowany tematem związanym z azbestem może się zapoznać szczegółowo z opracowanym programem usuwania wyrobów zawierających azbest który znajduje się do wglądu w Urzedzie Gminy w biurze Rady Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych projektów uchwał.
- ustalenia stawki procentowej opłat adiacenckich
- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny przy sprzedaży nieruchomości
W/wymienione projekty uchwał przedstawiła p. Regina Karolewicz – inspektor ds. gospodarki gruntami rolnymi.
Pani Karolewicz bardzo szczegółowo wyjaśniła pojęcie opłaty adiacenckiej, odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie.
Komisja zaproponowała w § 1 projektu uchwały – 25 % różnicy pomiędzy wartością jaka miała nieruchomość przed podziałem, a wartością jaką ma po podziale. W § 2 projektu uchwały komisja zaproponowała aby stawka procentowa opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej wynosiła 30 % różnicy między wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością jaka nieruchomość ma po ich wybudowaniu.
W sprawie bonifikaty od ustalonej ceny przy sprzedaży nieruchomości komisja proponuje: przy rozłożeniu na raty – 30 % bonifikaty; przy jednorazowej wpłacie – 40 % bonifikaty
- udzielenia upoważnienia dla Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Piaskach /do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych/
- udzielenia upoważnienia dla Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Piaskach /do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /
W/wymienione projekty uchwał przedstawił Sekretarz Gminy, Pan Wiesław Glapka.
Wyjaśnił, że Rada Gminy podjęła w ubiegłym roku podjęła takie uchwały lecz Wojewoda Wielkopolski w rozstrzygnięciu nadzorczym uchylił je ponieważ nie było w nich zapisu, że podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wobec powyższego należy je podjąć ponownie ze stosownym zapisem – powiedział Sekretarz Gminy.
Radni nie wnieśli uwag.
- przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Smogorzewie
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piaskach przy ulicy Warszawskiej
W/wymienione projekty uchwał przedstawił p. Zbigniew Andrzejewski – inspektor ds. budownictwa.
Na pytania w tym zakresie odpowiadał p. Andrzejewski i p. Wójt.
Radni nie wnieśli uwag do w/w projektów uchwał.
Następnie Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Piaski. Sekretarz wyjaśnił, że należy niezwłocznie podjąć uchwałę aby została opublikowana w Dzienniku Urzędowym i dopiero wtedy kluby sportowe mogą otrzymać wsparcie finansowe. Sekretarz dodał, że do tego czasy ogłaszaliśmy konkursy na dofinansowanie działalności klubów sportowych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lecz zmieniły się ustawy w tym zakresie i dlatego pilna potrzeba podjęcia stosownej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Sprawozdanie Wójta Gminy Piaski z realizacji uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata – w roku 2007
Sprawozdanie w imieniu Pana Wójta przedstawiła p. Regina Karolewicz – inspektor do spraw gospodarki gruntami rolnymi.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania.

Następnie Pan Wójt poinformował, że spotkał się z nowym prezesem spółki Hodowli Roślin Szelejewo i rozmawiał na temat ewentualnego przejęcia przez gminę oczyszczalni ścieków. Chcielibyśmy przejąć tę oczyszczalnię aby można w przyszłości podłączyć do niej ościenne miejscowości – stwierdził p. Wójt. Prezes HR Szelejewo obiecał, ze będzie na ten temat rozmawiał z Ministerstwem Skarbu – powiedział p. Wójt. Ponadto rozmawialiśmy również o możliwości przejęcia świetlicy która znajduje się na terenie Hodowli Roślin - powiedział p. Wójt. Jednak i tę sprawę postara się wyjaśnić z Ministerstwem Prezes Hodowli Roślin.
Ponadto p. Wójt poinformował, że obecnie prowadzimy prace rozbiórkowe budynków w Bodzewku. Odzyskane drewno z rozbiórki otrzymały rodziny wskazane przez Ośrodek Pomocy Społecznej a gruz z rozbiórki zostanie pokruszony i wywieziony do utwardzenia dróg – powiedział p. Wójt.
Pan Wójt poinformował również, że będziemy się starać przygotować grunty na których mogłyby powstać wiatraki. Powiedział ponadto, że energetyka nie chce wyrazić zgody na „wpinanie się„ w sieci wysokiego napięcia lecz my musimy myśleć o tym, że dojdzie do takiej sytuacji, że wiatraki na terenie naszej gminy powstaną.

Przedstawienie projektu rozbudowy przedszkola w Piaskach.
Pan Wójt poinformował, że na posiedzeniu komisji oświaty w dniu 7 lutego obecny był Pan Dariusz Gendera – reprezentujący firmę projektową „DAGBUD” z Gostynia który zaprezentował komisji projekt rozbudowy przedszkola w Piaskach .
Radni zgodzili się ze stanowiskiem komisji oświaty i rolnictwa i wyrazili zdanie, że skoro będziemy rozbudowywać przedszkole to powinniśmy tak rozbudować aby służyło kolejnym pokoleniom i było odpowiednio duże na przyjęcie większej liczby dzieci jak obecnie. Na pewno nie rozpoczniemy budowy przedszkola w przyszłym roku gdyż musimy w pierwszej kolejności zakończyć budowę hali sportowej w Bodzewie – stwierdził p. Wójt.

Protokółowała: M. Konieczna

                                                                             Przewodniczący komisji

                                                                                    Wiesław Woźniak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2008-02-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.