Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Wykonanie przewiertów pod drogą powiatową dla potrzeb kanalizacji sanitarnej w m. Grabonóg

Wykonanie przewiertów pod drogą powiatową dla potrzeb kanalizacji sanitarnej w m. Grabonóg

Data publikacji: 03.06.2008 r.
Termin składania ofert: 24.06.2008 r.

Piaski, dnia 03.06.2008 r.


IZP.341-03/08

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU I WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Wójt Gminy Piaski reprezentujący Gminę Piaski, ul. 6-Stycznia 1, 63-820 Piaski ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 40 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późń zm. ) na:

„Wykonanie przewiertów pod drogą powiatową dla potrzeb kanalizacji sanitarnej w m. Grabonóg”


I. Wykonanie przewiertów pod drogą powiatową dla potrzeb kanalizacji sanitarnej w m. Grabonóg
CPV: 45231300-8 Roboty w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Zakres robót obejmuje:
- Przewiert z rur stalowych 273*8,0mm w ilości 11 szt. i długości łacznej110,0m
- Przesunięcie przewodu z rur PVC 160*4,7mm kielichowych na płozach
- Uszczelnienie końcówek rur przeciskowych
- Przewiert z rur stalowych 324*8,8mm w ilości 1 szt. i długości 10,0m
- Przesunięcie przewodu z rur PVC 200*5,9mm kielichowych na płozach
- Uszczelnienie końcówek rur przeciskowych

Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje:
a) plan sytuacyjny przewiertów – załącznik nr 6 do SIWZ
b) przedmiar robót budowlanych - - załącznik nr 7 do SIWZ
c) Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 8 do SIWZ
d) projekt organizacji ruchu - załącznik nr 9 do SIWZ
Roboty należy wykonać zgodnie obowiązującym prawem budowlanym, normami i przepisami. Wykonawca we własnym zakresie, zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej na przyszłym placu robót

W przypadku stosowania innych materiałów jak zaprojektowane, muszą one posiadać takie same parametry techniczne, a także wymagane przepisami atesty i protokoły zgodności.

Zamówienie obejmuje również:
a) obsługę i inwentaryzację geodezyjną
b) wykonanie wymaganych obowiązującymi przepisami badań i pomiarów, prób, sprawdzeń, kontroli i odbiorów technicznych
c) urządzenie i zagospodarowanie placu robót oraz jego zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych
d) ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.
e) ewentualne inne koszty, które zdaniem wykonawcy trzeba ponieść w związku z realizacją zamówienia.
Koszt wykonania powyższych czynności, prac i robót należy ująć w cenie ofertowej wykonania zamówienia.

II. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

III. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie www.bip.piaski-wlkp.pl . SIWZ można także uzyskać w Urzędzie Gminy Piaski ul. 6-go Stycznia 1 pok. Nr 19 w godz. 8-15 lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym.

IV. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

V. Wymagany termin wykonania: 45 dni od dnia podpisania umowy

VI. Warunki udziału w postępowaniu: W niniejszym postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ( w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich )
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ( w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne doświadczenie i kwalifikacje )
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
a) potwierdzenie wykonania w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej dwóch robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem ( specyfiką robót ) i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie ( co najmniej 2 roboty polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem przewiertów lub wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu przewiertów za kwotę co najmniej 100 000 zł każda )
b) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Dokumenty potwierdzające, że dysponują osobą posiadającą uprawnienia kierownika budowy w rozumieniu przepisów prawa budowlanego ( kserokopię uprawnień budowlanych, aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – obowiązkowo muszą być dołączone do oferty )
c) złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia ( w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa )
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
a) złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
b) polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm. ) ( w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone dokumenty dla każdego z nich )
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
a) złoży oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach oraz informacje zawarte w treści tych dokumentów

VII. Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 3000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100).

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena brutto – 100%

IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
Oferty należy przesłać na adres zamawiającego: Gmina Piaski, ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski – z dopiskiem „dostarczyć do pok. Nr 19” lub składać w pokoju nr 19 na ręce przewodniczącego komisji przetargowej Witolda Furmaniaka. Oferty należy złożyć do dnia 24 czerwca 2008r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 24 czerwca 2008r. godz. 10:30 w salce konferencyjnej – pomieszczenie na poziomie piwnicy Urzędu Gminy.

X. Termin związania z ofertą – Wykonawcy składający ofertę pozostaną nią związani przez okres 30 dni. ( do dnia 23.07.2008r. )

XI. Nie planuje się zawarcia umowy ramowej

XII. Nie planuje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

XIII. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

XIV. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.06.2008r.

                                                                                      WÓJT GMINY PIASKI

                                                                                         ZENON NORMAN

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Witold Furmaniak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2008-06-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-06-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.