Strona główna » Dokumenty » FINANSE GMINY » Budżet » UCHWAŁA NR XXI/142/2008 Rady Gminy Piaski z dnia 3 czerwca 2008r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2008 r.

UCHWAŁA NR XXI/142/2008 Rady Gminy Piaski z dnia 3 czerwca 2008r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2008 r.


UCHWAŁA NR XXI/142/2008
Rady Gminy Piaski z dnia 3 czerwca 2008r.


w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 art.61,ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 165, i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104/ RADA GMINY PIASKI u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 120 068,00 zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 20 069 476,00

§ 3. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 120 068,00 zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 4. 1. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą 21 112 820,00
        2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:
            1/ wydatki bieżące w wysokości - 17 800 820,00
             w tym na :
             a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 740 166,00
             2/ wydatki majątkowe w wysokości 3 312 000,00 zgodnie z zał. nr 3
        3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010 zgodnie z zał. nr 5

§ 5. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1/ przychody 30 000,00
2/ wydatki 105 503,00
Zgodnie z zał. nr 4

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                          Irena Różalska

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2008-06-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-06-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.