Strona główna » Dokumenty » FINANSE GMINY » Budżet » UCHWAŁA NR XXII/147/2008 Rady Gminy Piaski z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2008 r.

UCHWAŁA NR XXII/147/2008 Rady Gminy Piaski z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2008 r.


UCHWAŁA NR XXII/147/2008
Rady Gminy Piaski z dnia 30 czerwca 2008r.


w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 art.61,ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104/ RADA GMINY PIASKI u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 18170,00 zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 20180131,00

§ 3. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 18170,00 zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 4. 1. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą 21223475,00
        2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:
           1/ wydatki bieżące w wysokości - 17911475,00
           w tym na:
           a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8739566,00
          2/ wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych  zleconych  gminie ustawami w wysokości 2867967,00 jak w zał. nr 3
      3. Wydatki majątkowe w wysokości 3312000,00 zgodnie z zał. nr 4
      4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010 zgodnie z zał. nr 5

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

                                                                                         Przewodniczaca Rady Gminy

                                                                                                 Irena Różalska

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2008-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-08-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.