Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 10/2008 z posiedzenia komisji budżetu budżetu, działalności gospodarczej i handlu odbytego w dniu 28 sierpnia 2008r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Protokół Nr 10/2008 z posiedzenia komisji budżetu budżetu, działalności gospodarczej i handlu odbytego w dniu 28 sierpnia 2008r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Numer protokołu: 10
Rok: 2008

Protokół Nr 10/2008
posiedzenia komisji budżetu budżetu, działalności gospodarczej i handlu odbytego w dniu 28 sierpnia 2008r. w Urzędzie Gminy Piaski.


Obecni na posiedzeniu:
1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Różalska
4. Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak
5. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka

Posiedzenie komisji otwarł i prowadził przewodniczący Wiesław Woźniak.
W pierwszym punkcie posiedzenia Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
Pytań do tego tematu nie było.
Następnie Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie regulaminu zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników biorących udział w rozgrywkach o zasięgu ogólnopolskim w IV lidze piłki nożnej i osiągających wysokie wyniki sportowe.
Pan Woźniak pytał czy srodki na stypendia pochodzą z działu „sport” i czy będą przeznaczone tylko na „Koronę”
Pani Skarbnik odpowiedziała, że tak ponieważ tylko „Korona” jest w IV lidze. Dodała też, że są to środki przeznaczone tylko na ten rok i nie wiadomo jak będzie w przyszłym roku, czy Rada Gminy przyzna na przyszły rok takie pieniądze na klub „Korona”
Pan Woźniak poddał w wątpliwość sprawę finansowania w ten sposób „Korony” i stwierdził, że w gminie mamy dwa kluby piłkarskie i za jakiś czas będziemy zmuszeni ściągać pieniądze z inwestycji i będziemy przeznaczać co raz więcej pieniędzy na sport, na piłkarzy a nie wiadomo ile na dzień dzisiejszy gra w drużynie seniorów w „Koronie” z Gminy Piaski. Za chwilę stwierdził przewodniczący Wiesław Woźniak, będą ustalane stawki podatkowe na przyszły rok które trzeba będzie podwyższyć a będą to ustalać radni lecz piłkarze i działacze sportowi nie będą się tym martwić skąd weźmiemy środki na wszystko.
Następny projekt uchwały przedstawiony przez p. Skarbnik dotyczył udzielenia dotacji z budżetu gminy na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dla obiektów zabytkowych nie będących własnością Gminy Piaski oraz projekt uchwały dotyczący dotacji do projektu „Renowacja Bazyliki na Świętej Górze w Gostyniu”

Następnie omówiono projekt uchwały dotyczący wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy /sołtysi/
Wójt poinformował, że otrzymaliśmy wniosek podpisany przez wszystkich sołtysów w którym sołtysi proponują aby ich dieta wynosiła 60 % diety radnego.
Członkowie komisji stwierdzili, że dieta sołtysów powinna wynosić 50 % diety radnego /bez funkcyjnego/
Przewodnicząca Rady Gminy, Irena Różalska zaproponowała aby w uchwale był zapis nie 50 % diety radnego tylko 25 % minimalnego wynagrodzenia określanego ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ponieważ podobny zapis jest w uchwale dotyczącej diet radnych a kwotowo wychodzi na to samo.
Radni komisji budżetowej poparli propozycję Przewodniczącej Rady Gminy.

Następnie Sekretarz Gminy, Pan Wiesław Glapka przedstawił projekt uchwały dotyczący powierzenia Gminie Jarocin zadania publicznego p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi” .
Ponadto przedstawił projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego, Marcina Dziubalskiego.
Radni nie wnieśli uwag do w/w projektów uchwał.

W kolejnym punkcie obrad stan obiektów oświaty przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego oraz wykonane prace remontowe podczas wakacji przedstawił p. Andrzej Konieczny – kierownik Zespołu Obsługi Szkół.
Zapoznał również radnych z planowanymi lekcjami języka angielskiego w przedszkolach oraz zajęć na pływalni w Gostyniu.
Pan Woźniak zapytał dlaczego ze szkoły w Bodzewie na pływalnie jeździ najwięcej dzieci / 70 osób /
Pan Konieczny odpowiedział, że ze względu na to iż znajduje się tam Dom Dziecka i jest tam więcej dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Pan Woźniak pytał dalej czy po okresie kiedy skończą się środki „zewnętrzne” będzie dalej kontynuowana nauka pływania.
Pan Konieczny odpowiedział, że na pewno będą ogłoszone kolejne konkursy przez Ministerstwo Oświaty i zajęcia na pływalni będą kontynuowane.
Następnie p. Konieczny przedstawił komisji temat stypendiów dla uczniów oraz sprawę złożonych przez 6 sołectw wniosków w ramach konkursu „Działaj lokalnie„ Przedstawił również możliwość składania podobnych wniosków w ramach konkursu „Nasza wieś nasza szansa„ ogłoszonego przez Fundację wspomagania wsi.

Następnie omówiono projekt uchwały dotyczący przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego.
Pan Woźniak stwierdził, że w tym planie jest bardzo dużo opisów i danych bardzo ogólnych a nie wynikają z niego kierunki rozwoju gminy.
Pan Wójt jako uzupełnienie do PRL omówił plan finansowy zadań inwestycyjnych na lata 2008-2013.
Pan Woźniak wyraził niezadowolenie, że w tym planie nie ma zaplanowanych żadnych zadań inwestycyjnych w Smogorzewie.
Pan Wójt odpowiedział, że jest zaplanowane wodociągowanie Talarów które należą do sołectwa Smogorzewo.
Pan Woźniak zapytał również dlaczego droga w Strzelcach Wielkich /i za p. Borowczakiem/ jest zaplanowana na tak wysoką kwotę 450 tyś. złotych w planie finansowym.
Pan Wójt odpowiedział, że tak wychodzi z dokumentacji i że w Szelejewie na Hubach jesteśmy po przetargu – i ten koszt wyniósł 357 tyś. złotych a droga w Strzelcach Wielkich jest dość długa i szeroka i dlatego trzeba tyle środków planować aczkolwiek być może nie będziemy tej drogi wykonywać ponieważ firma która planuje postawić w tej okolicy 2 siłownie wiatrowe prawdopodobnie na swój koszt wykona tę drogę.
Pan Radoła zapytał czy w Grabonogu w tym roku będzie wykonywana kanalizacja ściekowa.
Pan Wójt odpowiedział, że prace się opóźniają ponieważ projektant nie wykonał jeszcze dokumentacji. Przetarg na same „przeciski„ pod drogą nie doszedł do skutku ponieważ nie zgłosił się żaden oferent. Teraz został ogłoszony przetarg na wykonanie przecisków wraz z kolektorami ściekowymi. Natomiast pracownicy grupy gospodarczej będą wykonywać kolektor z Hubów Grabonoskich w kierunku Piaski – Marysin.

W ostatnim punkcie posiedzenia komisji Sekretarz Gminy, Pan Wiesław Glapka przedstawił pisma prezesa Gminnej Spółdzielni w Piaskach oraz pp.Marii i Romana Swędów z Szelejewa którzy wyrazili chęć lokalizacji poczty w Szelejewie w swoich lokalach.
Członkowie komisji budżetowej poparli w całości stanowisko komisji oświaty w tej sprawie.
Na tym protokół zakończono.
Protokółował: Wiesław Glapka – Sekretarz Gminy

                                                                                           Przewodniczący komisji

                                                                                                 Wiesław Woźniak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2008-08-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-11-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.